Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

14. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2010, stran 24.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07), Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 101/08, 57/08), 45. in 46. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 3. redni seji dne 30. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2010
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 23/10) tako, da se glasi:
»
+------+--------------------------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov          | Proračun|
|   |                      | leta 2010|
+------+--------------------------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)        | 3.796.228|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.272.751|
+------+--------------------------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               |  855.887|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  782.967|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  40.850|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  30.070|
+------+--------------------------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  416.864|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  14.400|
|   |od premoženja                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    970|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   4.300|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  396.194|
+------+--------------------------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   7.200|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov |   6.300|
|   |in prostorov                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    900|
|   |in neopredmetenih sredstev         |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 2.516.277|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  781.317|
|   |javnofinančnih institucij          |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz držav.proračuna   | 1.734.960|
|   |iz sred.Evropske unije           |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 4.080.620|
+------+--------------------------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  281.823|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  117.617|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  19.778|
|   |varnost                   |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  130.170|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   8.240|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |409 Rezerve                 |   6.018|
+------+--------------------------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  477.797|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |410 Subvencije               |  18.426|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  210.050|
|   |in gospodinjstvom              |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  23.011|
|   |in ustanovam                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  226.310|
+------+--------------------------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 3.274.500|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 3.274.500|
+------+--------------------------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  46.500|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  46.500|
|   |uporabnikom                 |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      |  284.392|
+------+--------------------------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
|   |(750+751+752)                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila              |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in naložb                  |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     |
|   |privatizacije                |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  277.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  277.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  277.000|
+------+--------------------------------------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  12.760|
+------+--------------------------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA (550)            |  12.760|
+------+--------------------------------------------+----------+
|550  |Odplačila domačega dolga          |  12.760|
+------+--------------------------------------------+----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  –20.152|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  264.240|
+------+--------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  284.392|
+------+--------------------------------------------+----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  20.152|
|   |NA DAN 31. 12. 2009             |     |
+------+--------------------------------------------+----------+
                              «
2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2010 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0167/2010-1
Šafarsko, dne 30. decembra 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti