Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

13. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2011, stran 22.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 4. redni seji dne 30. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto   Proračun
                          leta 2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)   1.000.073
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)            438.523
70  DAVČNI PRIHODKI (700 + 703 + 704 + 706)     417.373
   700 Davki na dohodek in dobiček         398.873
   703 Davki na premoženje             10.900
   704 Domači davki na blago in storitve       7.600
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710 + 711 + 712 + 713 +
   714)                       21.150
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    2.600
   711 Takse in pristojbine               50
   712 Globe in druge denarne kazni           0
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    18.500
   714 Drugi nedavčni prihodki              0
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720 + 721 + 722)        0
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev          0
73  PREJETE DONACIJE (730 + 731)             0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)         561.550
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            211.187
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije      350.363
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)       0
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
   institucij                      0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)      1.048.631
40  TEKOČI ODHODKI (400 + 401 + 402 + 403 + 409)  321.117
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      76.857
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     11.790
   402 Izdatki za blago in storitve        215.270
   403 Plačila domačih obresti            4.200
   409 Rezerve                   13.000
41  TEKOČI TRANSFERI (410 + 411 + 412 + 413 +
   414)                      277.793
   410 Subvencije                  13.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   83.300
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                     9.700
   413 Drugi tekoči domači transferi        171.793
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           443.721
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     443.721
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 431)        6.000
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    6.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                      0
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) (SKUPAJ
   PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)         –48.558
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)         0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)            0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   finančnih naložb                   0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
   skladih in drugih pravnih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti       0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)            0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                60.000
50  ZADOLŽEVANJE                   60.000
   500 Domače zadolževanje             60.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                 0
55  ODPLAČILA DOLGA                 28.000
   550 Odplačila domačega dolga           28.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)      –16.558
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)         32.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – IX.)   48.558
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
   PRETEKLEGA LETA                 20.000
   9009 Splošni sklad za drugo           20.000
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
v letu 2012 50% navedenih pravic in
v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja predstavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 1.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 1.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 70.000 eurov.
10. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 70.000 eurov.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-0017/2010-11
Osilnica, dne 30. decembra 2010
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti