Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center, stran 20.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 20. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 110/04) se v 5. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda iz prvega in drugega odstavka se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/31.090 Proizvodnja drugega pohištva
C/32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
F/43.990 Druga specializirana gradbena dela
G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G/47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G/47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I/56.101 Restavracije in gostilne
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103 Slaščičarne in kavarne
I/56.300 Strežba pijač
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 Drugo založništvo
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 Kinematografska dejavnost
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/74.200 Fotografska dejavnost
N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/91.012 Dejavnost arhivov
R/91.020 Dejavnost muzejev
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod kot pooblaščeni muzej opravlja državno javno službo, opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje.«.
3. člen
V 11. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje župan. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.«.
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– tri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev,
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika na neposrednih in tajnih volitvah,
– enega člana kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Kulturniška zbornica Slovenije.
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.
5. člen
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f člen, ki se glasijo:
»17.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
17.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate izida glasovanja, in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
17.c člen
Kandidata za predstavnika zaposlenih v svetu zavoda mora za veljavno kandidaturo predlagati najmanj deset odstotkov zaposlenih v zavodu. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in ostale podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 17.a člena.
17.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
17.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
17.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če sta dva kandidata prejela enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge sveta zavoda, ki v skladu z zakonom, ki ureja javni interes za kulturo, opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda in politiko ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema poslovnik o delu sveta in tiste splošne akte zavoda, ki jih po zakonu ali tem odloku ne sprejema direktor,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja, razen, če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju župana,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– daje druge predloge in pobude v zvezi z delovanjem zavoda,
– opravlja druge naloge, v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje delo do poteka mandata.
8. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-297/2010-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti