Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

9. Pravilnik o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«, stran 17.

Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06) je Javni zavod Krajinski park na 4. redni seji sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 23. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o kolektivni blagovni znamki KRAJINSKI PARK GORIČKO in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »KRAJINSKI PARK GORIČKO«
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določa naziv, vsebina, podoba in znaki kolektivne blagovne znamke KRAJINSKI PARK GORIČKO, lastnik in nosilec kolektivne blagovne znamke ter način uporabe.
Kolektivno blagovno znamko KRAJINSKI PARK GORIČKO predstavlja uradni logotip in znak KRAJINSKI PARK GORIČKO v njegovi barvni podobi, tehnični izvedbi in velikosti, samostojno in v povezavi z znakom ter nazivom firme lastnika in nosilca – Javni zavod Krajinski park Goričko, v polni in skrajšani obliki (v nadaljevanju: kolektivna blagovna znamka, krajše tudi KBZ).
Grafični prikaz podobe kolektivne blagovne znamke in njenih znakov je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Lastnik in nosilec kolektivne blagovne znamke KRAJINSKI PARK GORIČKO ter vseh iz tega izvirajočih pravic je pravna oseba javnega prava javni zavod s firmo: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, ki ga zastopa direktor zavoda.
Namen uporabe kolektivne blagovne znamke v splošnem »KRAJINSKI PARK GORIČKO« je označevanje območja, lokacije, objektov, porekla, izvora in pridelave dobrin, proizvodov, blaga in storitev ter pomeni oznako geografskega porekla oziroma izvora parkovnih dobrin, prehranskih izdelkov, izdelkov domače in umetne obrti gostinsko-turističnih, kulturno-informativnih in drugih javnih ter zasebnih storitev, organiziranih prireditev, dogodkov in izdelanih informacij različnih medijskih namenov na zavarovanem območju narave in kulturne krajine – znotraj območja Krajinskega parka Goričko.(v nadaljevanju tudi dobrin).
Ta pravilnik določa tudi način uporabe in zaščite kolektivne blagovne znamke ter pogoje za podeljevanje pravice do uporabe ter pristojne organe za podeljevanje te znamke.
2. člen
Skupaj in sočasno z geografskim poreklom oziroma območjem Krajinskega parka Goričko, se z znakom kolektivne blagovne znamke (KBZ) označuje tudi dosežena kakovost oziroma kakovostna lastnost pridelkov, proizvodov, izdelkov, storitev in vseh drugih dobrin ter vsebin iz 1. člena tega pravilnika.
3. člen
Z znakom kolektivne blagovne znamke KRAJINSKI PARK GORIČKO, se v prometu označujejo izdelki in proizvodi ter storitve proizvajalcev in ponudnikov z območja parka, ki izpolnjujejo pogoje tega Pravilnika.
Namen podeljevanja znaka kolektivne blagovne znamke KRAJINSKI PARK GORIČKO, je povezovanje proizvajalcev ustreznih prehranskih pridelkov, priprave in ponudbe hrane in pijač, proizvodov ter izdelkov domače in umetne obrti, gostinsko-turističnih storitev in ponudbe nastanitve in bivanja, storitev vodenja in interpretacije narave, ter drugih vsebin v območju Krajinskega parka Goričko. Kolektivna blagovna znamka je znak priznanja, dosežene kakovosti in porekla s katerim proizvajalci in ponudniki navedenih vsebin, ki so pridobili pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke oziroma njenih znakov, v okviru veljavnih predpisov, pod materialno in moralno odgovornostjo ter pod zakonitimi kazenskimi sankcijami zagotavljajo porabnikom poreklo in dosežene kakovosti izdelkov in ponudbe skladno z oznakami za kolektivno blagovno znamko za parkovne proizvode, storitve, objekte, lokacije oziroma območje s ponudbo in pri izvajanju vodenja na območju parka.
4. člen
Zadeve v zvezi s kolektivno blagovno znamko ureja Javni zavod Krajinski park Goričko po veljavni zakonodaji in internih aktih zavoda, po pristojnih organih in strokovnimi komisijami za priznanje porekla in dosežene kakovosti vsebin po produktnih področjih.
II. PODELJEVANJE PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE
5. člen
Pravica do uporabe kolektivne blagovne znamke se podeljuje upravičencem iz 3. člena tega pravilnika za prehranske proizvode, izdelke domače in umetne obrti, gostinsko-turistične storitve, ponudbo nastanitev in opravljanje vodniške službe na območju Krajinskega parka Goričko, kadar jim pristojna pooblaščena strokovna komisija prizna poreklo in doseženo kakovost v skladu s tem pravilnikom.
Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke, katere lastnik in nosilec je JZ KP Goričko, podeljuje po izvedenem postopku strokovne komisije, glede presoje in potrditve porekla ter dosežene kakovosti dobrin, na predlog strokovnega sveta, svet javnega zavoda, praviloma enkrat letno.
6. člen
Za strokovno izvedbo postopkov kontrole porekla in presoje ter ocenjevanja dosežene kakovosti v zvezi s podelitvijo znaka in pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke, imenuje strokovni svet Javnega zavoda strokovne komisije, katerih člani so kvalificirani za ocenjevanje področnih skupin produktov in storitev.
Komisije so praviloma 5-članske, vodijo jih osebe, ki so najbolj priznani strokovnjaki in poznavalci posameznega področja.
Predloge za, praviloma zunanje, člane komisije, pripravijo na povabilo zavoda referenčne organizacije, združenja, zbornice ali društva in strokovni svet zavoda.
Komisije posredujejo odločitve za svoje predloge strokovnemu svetu zavoda, praviloma s strokovnim konsenzom in utemeljitvami ter so za strokovno pravilne odločitve njemu tudi odgovorne.
Administrativne storitve za komisije opravlja osebje JZ KP Goričko.
Zunanjim članom komisije se povrnejo prevozni stroški pri delu komisije.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE
7. člen
Postopek za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke:
– Proizvajalci/ponudniki – upravičenci za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke, ki imajo vsaj eno od oblik registrirane dejavnosti, se vpišejo v register na podlagi izpolnjenega zahtevka oziroma prijave, ki ga vodi Javni zavod Krajinski park Goričko (Obrazec za vpis uporabnikov blagovne znamke).
– Po prejemu predloga za vpis mora strokovna komisija najpozneje v 60–90 dneh pri prijavitelju ugotoviti ali izpolnjuje pogoje v skladu s tem pravilnikom.
IV. POGOJI, KI MORAJO BITI IZPOLNJENI
8. člen
Za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke so primerni produkti ali storitve (dobrine), ki imajo poreklo znotraj krajinskega parka Goričko in ustrezajo doseženi kakovosti. Kot pravila pri ocenjevanju dosežene kakovosti in druge norme, se lahko uporabijo za posamezni proizvod ali storitev obstoječi, primerni in veljavni pozitivni predpisi področnih organizacij, zbornic ali referenčnih ustanov, dokler niso sprejeti lastni dodatni predpisi, v času uvajanja pa uporaba teh regulativ ni obvezna.
Ocenjevani proizvodi oziroma storitve morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– morajo biti primerne dosežene kakovosti,
– poreklo sestavin oziroma izdelka mora biti iz območja Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za katere to ni bistveni pogoj,
– morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde,
– proizvodi morajo biti pridelani oziroma proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način.
V. OPREMA S KOLEKTIVNO BLAGOVNO ZNAMKO
9. člen
Celotna proizvodna pot izdelka mora biti sledljiva, sistem sledljivosti se določa s splošno veljavnimi predpisi za posamezni proizvod.
Označevanje proizvodov:
– na vsaki embalaži oziroma certifikatu mora biti na vidnem mestu postavljen logotip kolektivne blagovne znamke,
– za proizvode, kjer je to možno izdelati, bo označba kolektivne blagovne znamke tudi na samem izdelku,
– prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev, mora biti označeno z znakom kolektivne blagovne znamke.
VI. KRŠITVE PODELJENIH PRAVIC IN ZLORABA KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE
10. člen
Kadar strokovna komisija oziroma pristojen organ zavoda samoiniciativno ali na podlagi prijave ugotovi, da je upravičenec oziroma imetnik pravic uporabe KBZ kršil določbe tega pravilnika, pravilnike za posamezne izdelke ali splošno veljavne predpise ter sklepe strokovne komisije oziroma pristojnega organa zavoda, mora nemudoma predlagati strokovnemu svetu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, da to zadevo obravnava na svoji seji in predlaga enega od ukrepov, ki jih predvideva ta pravilnik. Predlog mora strokovna komisija utemeljiti in predložiti dokaze.
11. člen
Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko lahko izreče ali predlaga, glede na težo kršitve, naslednje ukrepe:
a) opomin,
b) opomin pred odvzemom pravice do uporabe KBZ,
c) svetu zavoda predlaga odvzem pravice do kolektivne blagovne znamke.
12. člen
Opomin izreče strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko tako, da na svoji seji sprejme ustrezen sklep in upravičencu – kršilcu vroči pisni odpravek sklepa.
Opomin pred odvzemom pravice do uporabe KBZ se izreče enako kot opomin, s tem, da se obvesti o izreku tudi svet zavoda. Naslednja kršitev je stopnjevanje sankcije z odvzemom pravice.
Odvzem kolektivne znamke izreče svet zavoda s sklepom na svoji seji. Pisni odpravek sklepa se vroči kršilcu.
13. člen
Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko izreka oziroma predlaga ukrepe po tem pravilniku glede na vsebino, vrsto in težo kršitve. O izreku ukrepov odločata strokovni svet oziroma svet zavoda po veljavnih aktih zavoda.
O izrečenem ukrepu strokovnega sveta zavoda, se lahko poda pritožba na svet zavoda v 15 dneh, ki mora o njej odločiti v 60 dneh.
Zoper odločitve sveta zavoda ni pritožbe, možna je zahteva za sodno varstvo pravic pri pristojnem sodišču v 30 dneh po izrečenem ukrepu.
14. člen
Proti vsem kršilcem pravil, ki se nanašajo na kolektivno blagovno znamko, ima nosilec kolektivne blagovne znamke, JZ KP Goričko, pravico uveljavljati civilno pravico varstva po redni sodni poti in predlagati uvedbo kazenskega postopka.
VII. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ker vpis v register upravičencev do kolektivne blagovne znamke temelji na prostovoljni odločitvi in pristanku interesenta, se ta vpis lahko opravi ob izpolnjevanju predpisanih pogojev le na podlagi pisne vloge v obliki pristopne izjave, s katero se interesent prostovoljno zaveže izpolnjevati vsa določila tega pravilnika.
Vpis v register se opravi po uveljavitvi pravilnika.
16. člen
Pravilnik o kolektivni blagovni znamki je mogoče spreminjati in dopolnjevati po postopku, kot je bil sprejeman. Predlog za postopek lahko poda vsak zainteresiran upravičenec ali pristojen organ nosilca KBZ.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko je bila kolektivna blagovna znamka priznana z odločbo pristojnega državnega urada, na podlagi Zakona o industrijski lastnini.
Predsednica sveta zavoda
Alma Vičar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti