Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

4. Pravilnik o kazeinih in kazeinatih, stran 8.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) v zvezi z 32. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 98/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o kazeinih in kazeinatih
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kazeini in kazeinati ter njihove mešanice v mleku (v nadaljnjem besedilu: izdelki), ki so namenjeni za prehrano ljudi v skladu z Direktivo Sveta z dne 25. julija 1983 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z nekaterimi beljakovinami v mleku (kazeini in kazeinati) za prehrano ljudi (83/417/EGS) (UL L št. 237 z dne 26. 8. 1983, str. 25), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1332/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 83/417/EGS).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. kazeini so glavna beljakovina mleka, sprana in posušena, netopna v vodi. Pridobivajo se z usirjanjem posnetega mleka, in sicer: z dodajanjem kisline, z zakisljevanjem z mikrobi, s pomočjo sirila ali s pomočjo drugih encimov za koagulacijo mleka, z možnostjo predhodne uporabe postopkov ionske izmenjave in postopkov koncentracije;
2. kazeinati so izdelki, ki se pridobivajo s sušenjem kazeinov, obdelanih z nevtralizirajočimi sredstvi;
3. posneto mleko je mleko ene ali več krav, kateremu ni bilo ničesar dodano in kateremu je bila zmanjšana samo vsebnost maščobe.
3. člen
Vrste izdelkov so:
1. užitni kisli kazein je užitni kazein, ki se pridobiva z usirjanjem s pomočjo tehnoloških pripomočkov in kultur bakterij, navedenih v točki d) I. poglavja priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in je v skladu s standardi, določenimi v II. poglavju priloge 1;
2. užitni sladek kazein je užitni kazein, ki se pridobiva z usirjanjem s pomočjo tehnoloških pripomočkov in kultur bakterij, navedenih v točki d) II. poglavja priloge 1, in je v skladu s standardi, določenimi v II. poglavju priloge 1;
3. užitni kazeinati so kazeinati, ki se pridobivajo iz užitnih kazeinov s pomočjo nevtralizirajočih sredstev užitne kakovosti, navedenih v točki d) priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in so v skladu s standardi, določenimi v prilogi 2.
4. člen
(1) Izdelki iz prejšnjega člena so lahko v prometu, če ustrezajo določbam tega pravilnika in standardom iz prilog 1 in 2.
(2) Če izdelki ne izpolnjujejo standardov iz prilog 1 in 2, se morajo poimenovati in označiti tako, da ne zavajajo potrošnika glede lastnosti, kakovosti in uporabe.
5. člen
(1) Za označevanje izdelkov v prometu se morajo uporabljati imena izdelkov, navedena v 3. členu tega pravilnika.
(2) Oznake iz prejšnjega odstavka morajo biti vidne in čitljive.
6. člen
Izdelki iz 3. člena tega pravilnika, ki so v prometu, morajo imeti na embalaži naslednje oznake:
1. imena, navedena 3. členu tega pravilnika, če gre za kazeinate, pa obvezno še oznako kationa ali kationov;
2. za izdelke, ki so v prometu kot mešanice:
– oznako »mešanica«, ki ji sledijo imena različnih izdelkov, ki sestavljajo mešanico, po padajočem vrstnem redu zastopanosti glede na celotno maso,
– oznako kation ali kationi, če gre za kazeinat ali kazeinate,
– vsebnost beljakovin, če gre za mešanice, ki vsebujejo kazeinate;
3. neto količino, izraženo v kilogramih ali gramih;
4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca ali tistega, ki izdelek pakira ali prodajalca, s sedežem v Uniji;
5. če gre za izdelke, uvožene iz tretjih držav, državo izvora;
6. datum proizvodnje ali drugo oznako, po kateri je mogoče določiti serijo (lot).
7. člen
(1) Podatki iz 1., 2., 5. in 6. točke prejšnjega člena morajo biti navedeni v slovenskem jeziku, razen če se ti podatki kupcu posredujejo na drug njemu razumljiv način.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko ti podatki navedejo tudi v več jezikih.
8. člen
Podatki iz tretje alinee 2. točke, 3., 4. in 5. točke 6. člena tega pravilnika in v primeru razsutega tovora še iz druge alinee 2. točke in 6. točke 6. člena tega pravilnika se lahko navedejo samo v priloženih spremnih dokumentih.
9. člen
(1) Če se na podlagi novih informacij ali ponovni presoji obstoječih informacij utemeljeno sumi, da uporaba ene od snovi iz prilog 1 in 2 ali najvišja dovoljena količina take snovi v izdelkih iz 3. člena tega pravilnika, četudi v skladu z določbami tega pravilnika, ogroža zdravje ljudi, lahko minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno ustreznost živil, začasno prepove ali omeji promet in uporabo izdelkov iz 3. člena tega pravilnika na območju Republike Slovenije.
(2) O ukrepu iz prejšnjega odstavka in o razlogih za njegovo sprejetje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo.
10. člen
Nazivna oziroma neto količina izdelkov, način označevanja neto količine in dovoljeni negativni odstopek vsebine predpakiranih izdelkov morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.
11. člen
Osnovne surovine za izdelke iz 3. člena tega pravilnika morajo biti toplotno obdelane tako, da je reakcija na fosfatazo negativna.
12. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke iz 3. člena tega pravilnika, ki so namenjeni za izvoz v tretje države.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kazeinih in kazeinatih (Uradni list RS, št. 31/04 in 45/08 – ZKme-1).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-341/2010
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EVA 2010-2311-0020
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti