Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2011 z dne 7. 1. 2011

Kazalo

3. Pravilnik o vsebini in obsegu obratovalnega dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje, stran 7.

Na podlagi tretjega odstavka 35.a člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/10) minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K
o vsebini in obsegu obratovalnega dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa vsebino in obseg obratovalnega dnevnika o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu: GSO) v okolje (v nadaljnjem besedilu: obratovalni dnevnik).
2. člen
(izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. obratovalni dnevnik je zbirka listin, neobdelanih podatkov in rezultatov, ki nastanejo v zvezi z namernim sproščanjem GSO v okolje;
2. neobdelani podatki so izvirni zapisi meritev, opažanj, dejavnosti in ugotovitev v zvezi z namernim sproščanjem GSO v okolje, vključno s fotografijami, filmi, zapisi avtomatskih naprav ali drugih medijev za shranjevanje podatkov, ki jih prijavitelj uporabi za dokumentiranje namernega sproščanja GSO v okolje.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/10, v nadaljnjem besedilu: zakon) in Pravilniku o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje (Uradni list RS, št. 42/05).
3. člen
(obveznosti prijavitelja)
(1) Prijavitelj mora zagotoviti, da se o namernem sproščanju GSO v okolje vodi obratovalni dnevnik in določiti vodjo projekta, ki je odgovoren za njegovo vodenje ter o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje.
(2) Vodja projekta mora obratovalni dnevnik pregledovati in to potrditi s svojim podpisom ali parafo.
(3) Prostor, kjer se hrani obratovalni dnevnik mora biti zavarovan tako, da se nepooblaščenim osebam prepreči dostop.
4. člen
(vsebina obratovalnega dnevnika)
(1) Obratovalni dnevnik mora vsebovati:
1. prijavo za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje z vsemi morebitnimi dopolnitvami ali spremembami;
2. dovoljenje za namerno sproščanje GSO v okolje in kopijo katastrskega načrta z označenim dejanskim krajem sproščanja na parceli in njegovo velikostjo;
3. vse druge dokumente, zlasti pogodbe in druge listine, ki jih prijavitelj sklene ali pridobi za namen izvajanja namernega sproščanja GSO v okolje (npr. pogodba za najem zemljišča, prostorov, transport, uničenje odpadkov …);
4. obvestila, ki jih je prijavitelj v skladu z 29., 35. in 35.a členom zakona posredoval ministrstvu;
5. seznam delavcev, ki bodo sodelovali pri namernem sproščanju GSO v okolje z vsemi spremembami;
6. dokazila o usposobljenosti delavcev, ki pri namernem sproščanje GSO v okolje sodelujejo, vključno s podpisanimi izjavami delavcev o opravljenem izobraževanju, poznavanju lastnosti GSO, seznanitvijo s prijavo in dovoljenjem ter razumevanju postopkov in ukrepov, ki so predvideni ob namernem sproščanju GSO v okolje ali zahtevani v dovoljenju;
7. zapise o hrambi GSO pred namernim sproščanjem GSO v okolje, hrambi preostanka GSO med in po končanem namernem sproščanju GSO v okolje vključno z zapisi o količinah GSO, prostoru in lokaciji hranjenja (naslov in natančno nahajališče v stavbi) in načinu shranjevanja (zlasti pakiranje, izolacija od drugih GSO in ne GSO);
8. zapise o prevozu ali drugačnih načinih prenašanja GSO z datumom, natančnih naslovih destinacij vključno z izvajalcem in načinu pakiranja;
9. zapise o dajanju GSO tretjim osebam med izvajanjem ali po zaključku namernega sproščanja GSO v okolje za namene nadaljnjega raziskovalnega dela ali uničenja kot odpadka, vključno z navodili za ravnanje in pisno izjavo prejemnika, v kateri prejemnik jamči, da je seznanjen z naravo materiala in navodili za ravnanje;
10. natančna navodila delavcem za izvedbo vsake faze namernega sproščanja GSO v okolje v skladu z dovoljenjem in oceno tveganja, vključno s kratkimi povzetki, ki jasno opredelijo podatke, ki jih je potrebno zbirati;
11. zapise o izvajanju ukrepov za nadzor in obvladovanje tveganja, kakor so bili opredeljeni v oceni tveganja;
12. zapise o vseh postopkih in dejavnostih na kraju in v zvezi z namernim sproščanjem GSO v okolje, vključno z opisom dejavnosti in uporabljenih sredstvih ter orodjih;
13. zapise o vseh nepredvidenih pojavih in podatke o vremenskih pogojih in neprilikah;
14. zapise o pojavu kakršnihkoli škodljivih učinkov GSO, ukrepih za sanacijo in spremembi predvidenih postopkov sproščanja;
15. zapise o vseh incidentih in ukrepih za sanacijo;
16. zapise o vzorčenjih GSO, izvajalcih, razlogih, količini vzorcev in načinu prevoza;
17. zapise o količinah vzgojenih GSO v okviru namernega sproščanja in načinu prevoza;
18. zapise o odstranitvi ostankov in odpadkov iz mesta namernega sproščanja GSO v okolje, zlasti izvajalce, količino, pakiranje, prevoz in metode za inaktivacijo ali uničenje odpadkov, v primeru sežiga pri pooblaščenem izvajalcu ali globokega zakopa mora prijavitelj o tem pridobiti utrezno dokumentacijo in jo vključiti v obratovalni dnevnik;
19. zapise o spremljanju in nadziranju mesta namernega sproščanja GSO v okolje po zaključenem namernem sproščanju GSO v okolje, zlasti podatke o pojavu in številu GSO na mestu namernega sproščanja GSO v okolje in nadzorovani okolici mesta namernega sproščanja GSO v okolje v naslednjih letih ter načinu odstranitve teh GSO in z njimi izvedene postopke;
20. kazalo, ki jasno prikaže vsebine in način organizacije obratovalnega dnevnika;
21. pregledni obdobni časovni popis namernega sproščanja GSO v okolje, ki vsebuje natančne datume obdobij v katerih je potekalo namerno sproščanje GSO v okolje, zbiranje podatkov, monitoring po izvedenem namernem sproščanju GSO v okolje in zaključek dnevnika.
(2) Obratovalni dnevnik prijavitelj preneha voditi, ko so končani vsi postopki v zvezi z namernim sproščanjem GSO v okolje, vključno s postopki monitoringa.
(3) Ob vsakem vpisu v obratovalni dnevnik je potrebno zabeležiti datum, iz njega se ne sme nič izbrisati, vsi popravki, kjerkoli v obratovalnem dnevniku, morajo biti datirani in potrjeni s podpisom vodje projekta.
5. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki prijave, začeti pred dnem uveljavitve tega pravilnika, se nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/10).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-152/2010
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
EVA 2010-2511-0092
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti