Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

Št. 3502-270/2010 Ob-6579/10 , Stran 2802
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. Teharje Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 121/1 – njiva, v izmeri 257 m2, vpisana v vl. št. 539, k.o. Teharje, parc. št. 123/11 – travnik, v izmeri 199 m2 in parc. št. 123/9 – travnik, v izmeri 74 m2, obe vpisani v vl. št. 939, k.o. Teharje. Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z LN za Bežigrajsko cesto od profila P19 do profila P57 (Uradni list RS, št. 91/00 – proj. št. 149/00-01, izdelal Vizura d.o.o., Celje) spada v območje kareja 3, kjer so dovoljene različne gospodarske dejavnosti (trgovska, servisna, obrtna, proizvodna in druga) in gradnja novih poslovnih objektov. Kupec je zavezan na svoje stroške ustanoviti na zemljišču parc. št. 123/11, k.o. Teharje trajno služnostno pravico hoje in vožnje z motornimi vozili v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 120/1, k.o. Teharje. Izklicna cena zemljišča znaša 95,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 530 m2 50.350,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. b) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet prodaje sta stavbni zemljišči označeni s parc. št. 572/2 – njiva, v izmeri 292 m2 in parc. št. 572/4 – travnik, v izmeri 926 m2, obe vpisani v vl. št. 602, k.o. Ostrožno. Zemljišče leži v območju ZN Sončni park (Uradni list RS, št. 49/04 – proj. št. 75/02 RC Planiranje), kjer je predvidena stanovanjska gradnja. Izklicna cena zemljišča znaša 95,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1.218 m2 115.710,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. c) Lokacija v k.o. Ostrožno Predmet prodaje so stavbna zemljišča označena s parc. št. 570/16 – njiva, v izmeri 778 m2, parc. št. 570/17 – njiva, v izmeri 422 m2, obe vpisani v vl. št. 2148, k.o. Ostrožno, parc. št. 555/10 – travnik, v izmeri 256 m2, parc. št. 571/6 – njiva, v izmeri 37 m2, obe vpisani v vl. št. 537, k.o. Ostrožno, parc. št. 573/1 – njiva, v izmeri 7 m2, parc. št. 573/3 – njiva, v izmeri 368 m2, obe vpisani v vl. št. 563, k.o. Ostrožno, parc. št. 571/8 – njiva, v izmeri 616 m2, parc. št. 571/10 – njiva, v izmeri 27 m2, obe vpisani v vl. št. 600, k.o. Ostrožno, parc. št. 570/13 – travnik, v izmeri 407 m2, parc. št. 570/14 – travnik, v izmeri 41 m2, parc. št. 570/15 – travnik, v izmeri 262 m2, vse vpisane v vl. št. 1741, k.o. Ostrožno, parc. št. 570/20 – njiva, v izmeri 1 m2, vpisana v vl. št. 1980, k.o. Ostrožno, parc. št. 553/20 – travnik, v izmeri 403 m2, vpisana v vl. št. 1987, k.o. Ostrožno. Zemljišča se prodajajo kot celota, na njih je v skladu z ZN Dolgo polje III. (proj. št. 06/04; IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Uradni list RS, št. 12/05) predvidena gradnja dveh samostojnih večstanovanjskih objektov (vila-blok) in parkirišča s 30 p.m. Izklicna cena zemljišča znaša 150,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3625 m2 543.750,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. d) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1448/1 – dvorišče, v izmeri 905 m2, vpisana v vl. št. 1771, k.o. Sp. Hudinja. Zemljišče je obremenjeno s služnostjo komunalnih vodov. Zemljišče se prodaja kot celota, opredeljena kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti, v skladu z Zazidalnim načrtom Gospodarska cona v Celju – Zazidalni načrt Industrija-sever za območje LIK (Uradni list RS, št. 20/94 - proj. št. 590/89 RC Planiranje Celje) so opredeljena kot funkcionalne površine cestnih teles. Izklicna cena zemljišča znaša 68,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 905 m2 61.540,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. e) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1407/12 – neplodno, v izmeri 458 m2, vpisana v vl. št. 797, k.o. Sp. Hudinja. Zemljišče se prodaja kot celota, ZN Gospodarska cona v Celju – ZN Dolgo polje I in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 10/76, 14/86 in Uradni list RS, št. 57/98) ga opredeljuje kot varovalno zelenje ob stolpnici, kjer je predvidena gosta zasaditev drevja. Izklicna cena zemljišča znaša 110,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 458 m2 50.380,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb Vrsta pravnega posla je prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od nakupa in Mestna občina Celje zadrži njegovo varščino. 4. Potrdilo o plačani varščini Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od ponujene cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-70000010 z navedbo »plačilo varščine za javni razpis«. 5. Pogoji prodaje a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb. c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. 6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS; – dokazilo o plačilu varščine; – ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi jasno označiti rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo. 7. Drugi pogoji Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 8. Način in rok plačila kupnine Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami predložiti v tajništvo oddelka (II. nadstropje) v zaprti ovojnici najkasneje do 23. 11. 2010 do 10. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 9.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnih prostorov z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 23. 11. 2010 ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija). f) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. g) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija te najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 10. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč in osnutek prodajne pogodbe ter mapne kopije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-40 (Aleksandra Rezar) ali tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).

AAA Zlata odličnost