Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

Št. 410-139/2010 Ob-6576/10 , Stran 2792
Predmet razpisa oziroma sofinanciranja sta dva sklopa prireditev: 1. Izvedba prireditve ali niza prireditev ob praznovanju sv. Miklavža Sofinancirana bo osrednja prireditev ali niz prireditev, organiziranih tako, da bodo prireditve pokrivale celotno območje Občine Ilirska Bistrica. Prireditev mora biti primerna praznovanju sv. Miklavža. Prireditev oziroma niz prireditev se morajo odvijati 5. ali 6. decembra 2010. Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala posamezno prireditev oziroma niz prireditev do višine 2.600 evrov oziroma v sorazmernemu deležu. Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila: Pokritost s prireditvami v občini: – 40 točk za izvajalca, ki zagotovi niz vsaj treh enakih prireditev, ki bodo pokrile območje celotne občine, – 30 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – osrednjo prireditev, – 10 točk za izvajalca, ki zagotovi eno – lokalno prireditev. Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev: – 6 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev, – 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev. Delež pričakovanega sofinanciranja občine: – 10 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve, – 5 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve, – 3 točke za pričakovani sofinancerski delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve. Upravičeni stroški izvedbe prireditve so: – material za izdelavo scene in kostumov, – material za izvedbo delavnic za otroke, – strošek izvedbe recitala, gledališke igre in podobno, – promocijski material (plakati), – najem prostora za izvedbo prireditve, kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev. Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira: – nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih, – stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih. Občina Ilirska Bistrica sofinancira do 100% upravičenih priznanih stroškov prireditve. 2. Izvedba osrednje prireditve Silvestrovanja in spremljajočih prireditev v Ilirski Bistrici Sofinancirana bo osrednja prireditev Silvestrovanja v Ilirski Bistrici dne 31. 12. 2010, ki vključuje tudi niz spremljajočih prireditev v terminu od 20. do 31. decembra 2010. I. Spremljajoče prireditve oziroma niz prireditev morajo vključevati vsaj: 1. popoldanske delavnice za otroke na temo »Pravljični december«, s prihodom dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo primerno terminu, v terminu od 26. do 30. decembra, na lokaciji Dom na Vidmu (prireditev brez vstopnine), 2. večerni božično-novoletni koncert (1 dan) – v terminu od 20. do 30. decembra (prireditev brez vstopnine), na lokaciji Dom na Vidmu, na kateremu nastopijo slovenski zabavno-glasbeni izvajalci, 3. večerni zabavno-glasbeni program (1 dan) – v terminu od 26. do 30. decembra (prireditev brez vstopnine), lokacijo izbere prijavitelj sam, 4. božično-novoletno tržnico, katera naj se odvija na lokaciji Trg maršala Tita, predlagan termin od 20. do 30. decembra, skupno naj traja vsaj tri dni, organizator se za izvedbo tržnice poveže z DRPSN in drugimi lokalnimi ponudniki, 5. prijavitelj lahko izvede še druge prireditve v času od 20. do 30. decembra, po lastnem izboru, katerih pa ne sofinancira Občina Ilirska Bistrica. II. Osrednja prireditev silvestrovanja naj: – bo organizirana v Ilirski Bistrici, – bo organizirana na primerni lokaciji – prijavitelj izbere sam, – se odvija vsaj od 21. ure do 1. ure naslednjega dne, – vključuje gostinsko ponudbo, – vsebuje glasbeni program z vsaj eno glasbeno zasedbo, – vključuje odštevanje časa do 24. ure oziroma 0. ure, – ima ognjemet, ki mora trajati vsaj 5 minut (intenzivno). Občina Ilirska Bistrica bo v ta namen sofinancirala osrednjo prireditev silvestrovanja do višine 7.000 evrov, oziroma v višini do 14.600 evrov organizacijo silvestrovanja z nizom vseh v točki I. spremljajočih prireditev. Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v istem časovnem obdobju odvijajo v občini. Za ocenjevanje prijav bodo upoštevana naslednja merila: 1. predlagan program vključuje priznane glasbene izvajalce – prijavitelj ob prijavi predloži reference glasbene skupine, kot so nastopi, prejete nagrade na festivalih, samostojni koncerti v Sloveniji in izven Slovenije: – 30 točk prejme program, ki vključuje 2 ali več priznanih izvajalcev v slovenskem prostoru, – 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 priznanega izvajalca v slovenskem prostoru, 2. predlagan program spremljajočih prireditev vključuje glasbene-kulturne izvajalce s področja občine: – 30 točk prejmejo programi, ki vključujejo 3 ali več izvajalcev s področja občine, – 20 točk prejmejo programi, ki vključujejo 2 izvajalca s področja občine, – 10 točk prejmejo programi, ki vključujejo 1 izvajalca s področja občine, 3. predlagan program prireditve pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica in je inovativen v primerjavi s programi decembrskih prireditev preteklih let: – 10 točk dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba tudi spremljajočih prireditev, – 5 točk dobi program, ki delno izpolnjuje pričakovanja Občine Ilirska Bistrica – organizacija in izvedba le prireditve silvestrovanja, 4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev: – 10 točk dobi prijavitelj, ki ima dve ali več izkušenj z organizacijo podobnih prireditev, – 3 točke dobi prijavitelj, ki ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev, 5. organizacija in izvedba spremljajočih prireditev: – 20 točk dobi prijavitelj za organizacijo božično-novoletnega koncerta, – 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo večernega zabavno-glasbenega programa (1 dan), – 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo popoldanskih delavnic za otroke na temo »Pravljični december«, s prihodom dedka Mraza in lutkovno-gledališko predstavo, – 30 točk dobi prijavitelj za organizacijo božično novoletne tržnice, – 15 točk dobi prijavitelj za vsako drugo prijavljeno prireditev, 6. delež pričakovanega sofinanciranja občine: – 20 točk za pričakovani sofinancerski delež od 0% do 20% predračunske vrednosti prireditve, – 10 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 20% do 50% predračunske vrednosti prireditve, – 0 točk za pričakovani sofinancerski delež nad 50% predračunske vrednosti prireditve. Upravičeni stroški izvedbe prireditev so: Za prireditev pod I.1. (vrednost postavke je lahko maks 12% od celotne vrednosti prireditve): – material za izdelavo scene in kostumov, – material za izvedbo ustvarjalnih delavnic za otroke, – strošek izvedbe recitala, lutkovno-gledališke igre ali podobno, – strošek najema prostora za izvedbo prireditve, kolikor gre za osrednjo občinsko prireditev, – promocijski material (plakati). Za prireditev pod I.2. (vrednost postavke je lahko maks 12% od celotne vrednosti prireditve): – strošek nastopa zabavno-glasbene skupine ali posameznika s spremljevalno skupino, – strošek najema prostora za izvedbo prireditve, – promocijski material (plakati). Za prireditev pod I.3. (vrednost postavke je lahko maks 18% od celotne vrednosti prireditve): – strošek nastopa zabavno-glasbene skupine, – strošek najema prostora za izvedbo prireditve, – strošek varovanja prireditve, – promocijski material (plakati). Za prireditev pod I.4. (vrednost postavke je lahko maks 10% od celotne vrednosti prireditve): – strošek najema stojnic, – promocijski material (plakati). Za prireditev pod II. (vrednost postavke je lahko maks 48% od vrednosti celotnega niza prireditev): – strošek nastopa zabavno-glasbene skupine (največ do višine 1.000,00 evrov), – strošek najema prireditvenega šotora za izvedbo prireditve kolikor prijavitelj izvede celoten niz prireditev (največ do višine 1.800,00 evrov), – strošek varovanja prireditve (največ do višine 2.000,00 evrov), – strošek ognjemeta z vključeno nujno medicinsko pomočjo in požarno stražo (največ do višine 2.000,00 evrov), – promocijski material – plakati (največ do višine 200,00 evrov), vrednosti vseh postavk so končne, to je z vključenim DDV. Občina Ilirska Bistrica sofinancira: – do 100% upravičenih priznanih stroškov prireditve, ob pogoju, da organizator dostavi verodostojna dokazila o 100% stroških izvedbe vsake posamezne priznane postavke. Občina Ilirska Bistrica ne sofinancira: – nakupa daril za obdaritev otrok ali nastopajočih, – stroškov nastalih v zvezi s pogostitvijo udeležencev ali nastopajočih, – drugih nastalih stroškov, ki niso navedeni kot upravičeni strošek. 4. Ostali pogoji kandidiranja na javni razpis: Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji za izvedbo in sofinanciranje posamične prireditve iz sklopa 1. ali 2.I. ali 2.II. ali obeh razpisanih prireditev, ki so registrirani in imajo v času objave javnega razpisa vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa. Vse prireditve, katerih sofinancer je Občina Ilirska Bistrica morajo biti brez vstopnine. Organizator mora svoj program prilagoditi prireditvam in drugim dogodkom, ki se tradicionalno v tem časovnem obdobju odvijajo v Občini Ilirska Bistrica. 5. Navodila za izdelavo prijav: Prijava mora vsebovati: – v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, – podrobno finančno konstrukcijo prireditve, iz katere je razviden pričakovani delež sofinanciranja, delež sponzorskih sredstev in delež lastnih sredstev, za vsako iz niza prireditev posebej, – izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta, – plan promocije in oglaševanja prireditve, – podroben opis vsebine programa, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini, – kolikor se prijavitelj prijavlja za organizacijo več prireditev mora za vsako prireditev oddati svojo popolno prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami. Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi prireditve (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti grb Občine Ilirska Bistrica ali jo navesti kot sofinancerja, v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine. 6. Način oddaje prijav: Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najkasneje do ponedeljka, 15. novembra 2010, do 9. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis: »Javni razpis – Veseli december 2010 – Ne odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. 7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si). Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-15, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si. 8. Odpiranje ponudb in obveščanje o izbiri Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 15. novembra 2010, ob 12. uri. Odpiranje ponudb ni javno. Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna tričlanska Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana Občine Ilirska Bistrica. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 5 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Nepravilno oddane prijave in prijave, ki ne bodo oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in ne bodo vsebovale vse z javnim razpisom zahtevane dokumentacije in prilog se zavržejo s sklepom. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb in pozvani k sklenitvi pogodbe.

AAA Zlata odličnost