Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

Št. 4300-545/2010-14 Ob-6640/10 , Stran 2784
1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« in dodelitev pripadajočih sredstev lastne udeležbe iz Proračuna Republike Slovenije. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), na vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje poseljenosti območij ob meji. Na podlagi sprejetega dogovora razmejitve Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« s Programom razvoja podeželja za obdobje 2007-2013, Ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi, so v okviru četrtega javnega razpisa za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« upravičene do sofinanciranja le operacije, katerih vrednost je 600.000 EUR (bruto) in več. Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji. 2 Upravičeni prijavitelji Upravičeni prijavitelji in upravičenci do nepovratnih sredstev po tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Kadar se prijavljena operacija izvaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo partnerji v operaciji določiti nosilca operacije, ki je prijavitelj na tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna sredstva. Vse postopke v zvezi s to operacijo izvaja njen nosilec in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen dogovor, ki natančno določa obveznosti in pravice vseh udeležencev v operaciji, podpisati pa ga morajo vsi udeleženci operacije. 3 Upravičeni nameni Do sofinanciranja so upravičene samo namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Seznam naselij znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško je priloga (Priloga A) razpisni dokumentaciji in je objavljen na spletni strani http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Upravičeni nameni so: 1. Prometna infrastruktura: – upravičena je izgradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in javnih poti s katerimi se ureja dostop do bivališč in/ali proizvodnih (poslovnih) objektov, s katerimi se bo reševala problematika neodvisnih dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in/ali proizvodnih (poslovnih) objektov na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega« režima na meji z Republiko Hrvaško; 2. Okoljska infrastruktura: – upravičena je izgradnja ali obnova sistemov vodooskrbe ter izgradnja sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda, – prednost bodo imele operacije, s katerimi se bo reševala problematika neodvisne oskrbe s pitno vodo oziroma čiščenja in odvajanja odpadnih voda; 3. Ekonomska infrastruktura: – upravičeno je komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne sme presegati 10 ha za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con, – upravičene so operacije, katerih cilj je zagotavljanje najmanj 5 novih bruto delovnih mest poslovni coni v 2 letih po zaključku operacije. 4 Upravičeni stroški Upravičeni stroški se presojajo, določajo in dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. 4.1 Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: 1. stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ipd.), 2. stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije), 3. stroški nakupa zgradb, 4. stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije, 5. stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije, 6. stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije, 7. stroški zunanjega urejanja objektov, 8. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje, 9. stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji. Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 9 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov pod zaporedno številko 1. Upravičeni stroški tega javnega razpisa so tudi stroški posameznih faz izvedbe gradenj. 4.2 Postopek izbora izvajalcev Upravičenec je dolžan izbrati izvajalce aktivnosti v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje (ZJN-2) in hkrati navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki poleg ostalih pogojev podrobneje ureja označevanje dokumentov in objav, nastalih v postopku javnega naročanja. V primeru nakupa stvarnega premoženja je upravičenec dolžan spoštovani zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. 4.3 Posebnosti upravičenih stroškov Davek na dodano vrednost in davek na promet nepremičnin sta po tem javnem razpisu vselej neupravičen strošek. Nakup nepremičnin je upravičen do sofinanciranja, če obstaja neposredna povezava med nakupom in ciljem aktivnosti v operaciji in če navodila organa upravljanja in odločitev o potrditvi instrumenta ne določajo drugače. 4.3.1 Nakup zgradb Če med nakupom nepremičnine in ciljem sofinancirane operacije obstaja neposredna povezava, predstavlja plačilo nepremičnine upravičen izdatek, pod naslednjimi pogoji: – cena za nakup nepremičnine ne presega tržne vrednosti, določene v poročilu uradno priznanega cenilca oziroma ocenjevalca nepremičnin; – za izgradnjo, adaptacijo ali nakup zgradbe v zadnjih desetih letih niso bila dodeljena nepovratna javna sredstva ali nepovratna sredstva Skupnosti, ki bi pomenila podvajanje pomoči, ko gre za sofinanciranje nakupa iz sredstev kohezijske politike; – namenska raba nepremičnine mora biti zagotovljena najmanj 5 let po koncu operacije; – zgradba je zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi. V okviru izdatkov za nakup nepremičnine davek na promet nepremičnin ni upravičen strošek. 4.3.2 Nakup zemljišč Nakup stavbnega zemljišča je upravičen do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji: – med nakupom zemljišča in cilji sofinancirane operacije mora obstajati neposredna povezava; – izdatki nakupa zemljišča ne smejo predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov in izdatkov operacije; – od uradno priznanega cenilca z ustrezno licenco ali pooblaščenega uradnega organa pridobljeno potrdilo oziroma poročilo, ki opredeljuje, da cena zemljišča ne presega tržne vrednosti. 4.3.3 Drugi upravičeni stroški Stroški arheoloških izkopavanj so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in pripadajoči dokumentaciji. Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti upravičenec. 4.4 Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov Sredstva se bodo upravičencu izplačala na osnovi posameznega zahtevka za izplačilo, kateremu morajo biti priloženi: – vsebinsko in finančno poročilo o napredku na operaciji, – računi oziroma druge verodostojne knjigovodske listine, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca, – dokazila o plačilu nastalih obveznosti. Dokazila o plačilu nastalih obveznosti je možno posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejetju predplačila za predloženo popolno dokumentacijo v okviru posameznega zahtevka za izplačilo, za katerega je upravičeno predplačilo en dan pred zapadlostjo računa oziroma druge verodostojne knjigovodske listine (in ob hkratnem upoštevanju drugih pogojev iz pogodbe o sofinanciranju) v skladu s petim odstavkom 22. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10). Višina sofinanciranja je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja. 4.5 Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev 4.5.1 Obdobje upravičenosti stroškov Za začetek operacije se šteje datum sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2009, niso upravičene do sofinanciranja. Stroški nastali pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa niso del operacije. Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi zemljišč in zgradb) bodo upravičeni od 1. 1. 2009, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta s strani pristojnega organa. Preostali upravičeni stroški bodo upravičeni od dneva izdaje sklepa o dodelitvi sredstev operaciji. Stroški ne smejo nastati po 30. 9. 2012. Operacija se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2012, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti izdatkov. Cilji operacije morajo biti doseženi najkasneje 2 leti po zaključku operacije, v nasprotnem primeru je upravičenec dolžan povrniti vsa izplačana sofinancerska sredstva, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 4.5.2 Obdobje za porabo sredstev S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2011 in 2012. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2011, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2011. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2012, bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2012. Skrajni rok za porabo sredstev strukturne politike v okviru tega javnega razpisa je 31. 12. 2012. 5. Višina sredstev 5.1 Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša okvirno 12.000.000,00 EUR za leti 2011 in 2012. V letu 2011 okvirno 5.000.000,00 EUR in v letu 2012 okvirno 7.000.000,00 EUR. 5.2 Višina sofinanciranja Operacije izbrane na javnem razpisu delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna sredstva so v deležu 85% namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z njimi se lahko sofinancira največ 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Znesek sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in Proračuna Republike Slovenije) posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 1.000.000,00 EUR. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR: - PP 7616 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07 – 13 EU, - PP 7624 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07 – 13 – slovenska udeležba, - PP 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07 – 13 EU, - PP 7625 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba, - PP 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07 – 13 EU, - PP 7627 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07 – 13 – slovenska udeležba. 6 Pogoji za kandidaturo na javnem razpisu 6.1 Splošni pogoji 1. Na javni razpis se lahko prijavijo le upravičeni prijavitelji iz 2. poglavja tega javnega razpisa. Predmet operacije mora biti skladen z upravičenimi nameni iz 3. poglavja tega javnega razpisa. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 2. Operacija se mora izvajati v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. 3. Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost. 4. Operacije, ki so se pričele pred 1. 1. 2009, niso upravičene do sofinanciranja. 5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Izgrajena ali obnovljena infrastruktura po zaključku operacije mora biti polno funkcionalna (delujoča), kar bo upravičenec moral najkasneje v roku 2. let po datumu zaključka operacije iz pogodbe o sofinanciranju dokazati s predložitvijo uporabnega dovoljenja. 6. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer v načrtu razvojnih programov - NRP (tretji del proračuna). Naziv operacije in viri financiranja morajo biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih programov) enaki. Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, mora prijavitelj priložiti izjavo (obrazec 7 razpisne dokumentacije), da bo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. 7. Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis predložiti kopijo pravnomočnega gradbenega oziroma drugega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor na celotni površini, kjer se bo izvajala investicija. 8. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij in o seznanitvi in strinjanju z razpisnimi pogoji tega javnega razpisa, – o upoštevanju upravičenih stroškov iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije in Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, – o upoštevanju določil 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10), kar pomeni, da se v postopkih oddaje javnih naročil ponudnike in v pogodbah izvajalce zavezuje, da oni sami kot tudi nekdo drug v njihovem imenu ali na njihov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve navedene klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, – o označevanju operacije, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, – o hranjenju dokumentacije, povezane z operacijo ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES, – o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju kazalnikov in prihodkov na operaciji še najmanj 5 let po zaključku operacije, – o strinjanju z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, – o smiselnem upoštevanju enakih možnostih v vseh fazah operacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, – o predložitvi usklajenega načrta razvojnih programov s predmetno operacijo najkasneje do prvega zahtevka oziroma ob prvem zahtevku za izplačilo, – o seznanitvi, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja, – o pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR, – o resničnosti vseh navedenih podatkov. 6.2 Posebni pogoji 1. Za operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta (obrazec 5) je del razpisne dokumentacije in je pripravljen skladno z navodili Ministrstva za finance, ki so objavljena na spletnem naslovu http://www.mf.gov.si/slov/invest/vzorcni_dokumenti.htm. Dodatne obvezne vsebine investicijskega dokumenta – v primeru operacije iz namena ekonomske ali okoljske infrastrukture(*1) - so obvezne kot sledi: (*1) V primeru operacije iz namena prometne infrastrukture, kjer ni predvidenih prihodkov na operaciji, analize stroškov in koristi in izračuna finančne vrzeli ni potrebno izračunavati. a) v primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti sestavni del tega dokumenta tudi analiza stroškov in koristi, izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). b) v primeru, da je vrednost operacije manjša od 1.000.000,00 EUR, je potrebno v investicijski dokumentaciji izračunati samo finančno vrzel in najvišji pripadajoči znesek sofinanciranja (DA) v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/download/metodoloski%20del.%20dok.%204.pdf). Pri izračunu finančne vrzeli upravičenci uporabijo prilogo B razpisne dokumentacije »Obrazec za izračun finančne vrzeli« (v Excelu). 2. Projektna dokumentacija za operacije investicijskega značaja mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08). 3. Iz investicijskega programa mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju investicije upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 4. Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči. 7 Merila za izbiro operacij Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog, v skladu z naslednjimi merili (ocenjuje se le po enem namenu operacije – A, B ali C). Merila so podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. A) Prometna infrastruktura (skupaj največ 140 točk): 1) Urejanje dostopa do gospodinjstev (največ 60 točk), 2) Urejanje dostopa do proizvodnih (poslovnih) objektov (največ 40 točk), 3) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško (največ 40 točk). B) Okoljska infrastruktura (skupaj največ 140 točk): 1) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško na področju okoljske problematike (največ 100 točk), 2) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško (največ 40 točk). C) Ekonomska infrastruktura (skupaj največ 140 točk): 1) Bruto delovna mesta v poslovni oziroma obrtni coni (največ 60 točk), 2) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško, v razmerju do števila bruto delovnih mest v poslovni oziroma obrtni coni – število prebivalcev občine (največ 40 točk), 3) Število prebivalcev, katerim se izboljšujejo pogoji življenja ob meji s Hrvaško (največ 40 točk). Ocenjene vloge bo strokovna komisija razvrstila od vloge, ki je bila ocenjena z največ točkami, do vloge, ki je bila ocenjena z najmanj točkami, in predlagala za sofinanciranje vloge, ki so na tej listi prejele relativno največ točk, do porabe razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu. V primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, bodo prednostno sofinancirane operacije (po vrsti): 1. tistih prijaviteljev, ki jim še niso bila odobrena sredstva iz naslova te prednostne usmeritve, 2. tistih prijaviteljev, katerim je bilo na preteklih treh javnih razpisih iz naslova te prednostne usmeritve skupaj odobreno relativno manj sredstev od prijavitelja, ki je dosegel enako število točk. 8 Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija obsega podrobnejše pogoje javnega razpisa, navodila in obrazce za prijavo. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ ali vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje (glavna pisarna). Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski naslov: gp.svlr@gov.si. 9 Rok in način prijave Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti poslana na naslov: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti najkasneje do petka, 7. 1. 2011, (za doseg pravočasnosti velja datum na poštenem žigu oddane vloge) ali osebno dostavljena na isti naslov, v glavno pisarno (6. nadstropje), najkasneje do petka, 7. 1. 2011, do 14. ure. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! Vloga na 4. JR prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« ter polnim naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec 8 razpisne dokumentacije), ki ga lahko (izpolnjenega) nalepite na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene pošiljateljem. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter naziva operacije in nato vrnjena pošiljatelju. Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov (izpolnjenih, podpisanih in žigosanih): 1. obrazec 1: Podatki o prijavitelju, 2. obrazec 2: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, 3. obrazec 3: Podatki o operaciji, 4. obrazec 4: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (parafiran na vsaki strani!), 5. obrazec 6: Dodatni podatki o operaciji za ISARR, 6. obrazec 7: Izjava o uskladitvi načrta razvojnih programov (če je relevantno), 7. priloga B: izpolnjen obrazec izračuna finančne vrzeli, 8. potrjen investicijski program, izdelan skladno s točko 8.2 razpisne dokumentacije, 9. sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), skladen z obrazcem 5 razpisne dokumentacije, 10. sklep o potrditvi investicijskega programa (IP), skladen z obrazcem 5 razpisne dokumentacije, 11. sklep o potrditvi predinvesticijske zasnove (PIZ), kolikor vrednost operacije v stalnih cenah z vključenim DDV presega 2.500.000,00 EUR, skladen z obrazcem 5 razpisne dokumentacije, 12. kopija pravnomočnega gradbenega ali drugega ustreznega dovoljenja za poseg v prostor, 13. kopija izpiska iz načrta razvojnih programov proračuna (NRP) – kolikor naziv, zneski in/ali viri v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v načrtu razvojnih programov) niso enaki, mora prijavitelj priložiti izjavo (obrazec 7 razpisne dokumentacije), da bo do predložitve prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP; 14. kopija veljavnega odloka o proračunu občine, 15. grafični prikaz načrtovane investicije v prostoru v merilu 1:5000, 16. dodatni dokumenti v primeru operacij s področja okoljske infrastrukture: – žigosana in podpisana izjava odgovorne osebe prijavitelja, da se operacija, ki je predmet vloge, ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 ter – za operacije odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki sodijo v upravičen namen »izgradnja dopolnilnega kanalizacijskega omrežja«, je potrebno poleg navedene izjave vlogi priložiti tudi: – za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki A. podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti grafični prikaz operacije, iz katerega je razvidno dopolnilno kanalizacijsko omrežje, ki je predmet vloge na javni razpis z označenim osnovnim kanalizacijskim omrežjem ter čistilno napravo in žigosano ter podpisano izjavo prijavitelja, da je osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju; ali – za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki B. podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se sofinanciranja s sredstvi EU; ali – za izgradnjo dopolnilnega kanalizacijskega omrežja opredeljenega v točki C. podpoglavja 5.2.1 »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda« razpisne dokumentacije je potrebno vlogi priložiti kopijo pogodbe z izvajalcem gradnje osnovnega kanalizacijskega sistema, vključno s čistilno napravo ter zapisnik o uvedbi v delo in sklep oziroma odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju iz katere je razvidno, da je osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo v gradnji in da se financira iz nacionalnih ali drugih sredstev (razen sredstev EU) oziroma kopijo proračuna/načrta razvojnih programov, iz katerega je razvidno, da se operacija financira iz občinskih sredstev. 10 Odpiranje in pregled vlog Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo v 8 dneh od odpiranja pozvani k dopolnitvi dokumentacije, ki jo bodo morali dopolniti najkasneje v 15 dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Nepopolno vlogo, ki je prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Po prejemu vseh dopolnitev bo komisija vloge vsebinsko pregledala in ocenila v skladu z merili za izbor. 11 Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščani najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik SVLR. 12 Informacije javnega značaja: vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni poziv strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 13 Pritožbeni postopek: za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011). 14 Dodatne informacije: kontaktna oseba za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je Janez Topolšek. Vse informacije morajo biti zahtevane v izključno pisni obliki na e-naslov: janez.topolsek@gov.si ali po faksu 01/32-01-301. Odgovori se podajajo izključno v pisni obliki ter se skupaj z dodatnimi informacijami v zvezi s predmetnim javnim razpisom in morebitnimi spremembami razpisne dokumentacije istočasno objavljajo tudi na spletni strani SVLR, kjer je objavljena razpisna dokumentacija. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost