Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

Št. 490/2010 Ob-6643/10 , Stran 2781
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. II. Namen in predmet projektnega razpisa: Dodelitev sredstev za sofinanciranje posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenščine ali večanju dostopnosti te javne dobrine. Za projekte se po tem razpisu štejejo naslednje akcije: – jezikovni tečaji, poletne šole, seminarji in druge oblike dopolnilnega jezikovnega izobraževanja za govorce slovenščine kot prvega jezika, za zamejske Slovence, za priseljence, gostujoče delavce, azilante, tujce idr.; – knjige, brošure, zloženke, zgoščenke, spletne strani ipd., s katerimi se predstavlja, uveljavlja in širi znanje slovenščine in vedenje o slovenščini; – prevajanje in ustvarjanje javno dostopnih računalniških programov v slovenščini, širjenje uporabe slovenščine v informacijsko-komunikacijski tehnologiji (prenosni telefoni, teletekst idr.); – digitalizacija slovarjev, v katerih je zastopana slovenščina; – skrb za uveljavljanje in širjenje slovenskih javnih napisov, slovenskih imen pravnih oseb in slovenskih imen lokalov; – manjše raziskave o ozemeljski, socialni, zvrstni rabi slovenščine; – tekmovanja in druge prireditve, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o slovenskem jeziku; – drugi mali projekti, ki prispevajo k boljšemu poznavanju, večjemu uveljavljanju in širjenju slovenščine III. Razpoložljiva sredstva: Okvirna višina razpoložljivih sredstev na razpisu je 20.962 €. Od tega se lahko najmanj 6.600 € vseh sredstev dodeli projektom, ki so namenjeni razširitvi in poglobitvi jezikovne zmožnosti v slovenščini in prispevajo k ozaveščanju, pomenu in vlogi materinščine pri otrocih in mladostnikih. Prav tako se lahko polovica vseh sredstev dodeli predlagateljem, katerih projektov ni mogoče imeti za del njihove pridobitne dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko dodeli največ do 3.000 €. IV. Splošni pogoji za sodelovanje: – Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt. Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javnopravne agencije AJPES. – Prijavitelji morajo imeti v času prijave na razpis izpolnjene in poravnane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo. – Posamezni prijavitelj se lahko na razpis prijavi z največ dvema projektoma, ki bosta končana v proračunskem letu 2011. – Prijavitelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost. – Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki ne bodo zaključeni do 30. 11. 2011. – Prijavitelji ne morejo na razpisu kandidirati s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva. V. Oddaja vlog: Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na obrazcu ministrstva (priglasitev projekta) in mora obvezno vsebovati: – razčlenjen opis projekta (najmanj ena tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz točke II tega razpisa; Cilji projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni učinki); – razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva); – predstavitev odgovornega izvajalca projekta (podatki o njegovi strokovnosti in redni oziroma osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna priporočila) in navedba odgovorne osebe predlagatelja projekta. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena. Vsako posamezno vlogo morajo prijavitelji predložiti v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-UPRS-2011, ter na hrbtni strani z navedbo predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 7. decembra 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici (kuverti). Prispele vloge bo odpirala posebna komisija za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Vsaka vloga za projekt, ki ga prijavljate na razpis, mora biti oddana v svoji (ločeni) ovojnici (kuverti). Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno oddane vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. VI. Način ocenjevanja: Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija Ministrstva za kulturo, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s sklepom ministrice za kulturo. Strokovna komisija jih bo ocenila na podlagi naslednjih meril oziroma kriterijev za njihovo vrednotenje: 1) splošna ustreznost projekta glede na namen razpisa: do 30 točk; 2) kakovost in prepričljivost predstavitve projekta: do 20 točk; 3) primernost finančnega predračuna za izvedbo projekta in višina predvidenega lastnega deleža sredstev: do 15 točk; 4) predstavljena strokovna usposobljenost nosilca oziroma izvajalca projekta: do 8 točk (+ 2 točki, če je predlagatelj ali izvajalec projekta društvo, ki deluje v javnem interesu na področju kulture); 5) uporaba sodobnih pristopov pri predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika: do 5 točk; 6) ustreznost vsebinske in/ali didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo: do 5 točk 7) dosedanja načrtnost in sistematičnost pri uveljavljanju slovenskega jezika kot kulturne dobrine pri izvajanju svoje dejavnosti oziroma večletne izkušnje pri tem: do 5 točk; 8) načrtovanje posebne popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 5 točk; 9) zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev in izvajalcev pri izvedbi projekta (do 18. leta starosti): do 5 točk. Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število točk, ki jih v njegovem okviru lahko prejme posamezni projekt. Najnižje število točk znotraj posameznega merila je 0 točk. Najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt pa je 100 točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni višje. Financirani so lahko programi in projekti, ki prejmejo več kot 70 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezni projekt je odvisna od višine seštevka prejetih točk ter od obsega in finančne zahtevnosti projekta, pri čemer se upošteva obseg sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa. Dokončni izbor programov in projektov, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. S predlagatelji izbranih projektov bo Ministrstvo za kulturo sklenilo pogodbo o sofinanciranju v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa. Izvajalec projekta bo moral dodeljena proračunska sredstva porabiti v proračunskem letu 2011, najkasneje do 31. 12. 2011, ob upoštevanju plačilnih rokov in ostalih pogojev, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2011. V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji. VII. Razpisni rok: razpis se začne 5. novembra 2010 in se zaključi 7. decembra 2010. VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo. Razpisna dokumentacija je prav tako dostopna na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/javni_razpisi/ kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na ta razpis. IX. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Zoran Pistotnik, tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistotnik(at)gov.si. X. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje projektov o izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost