Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

SV 920/2010 Ob-5532/10 , Stran 2334
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 920/2010 z dne 30. 8. 2010, je ident. številka dela stavbe 678-76-9, štirisobno stanovanje številka 9 v drugem nadstropju, v izmeri 85,24 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Prušnikova ulica 10, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 929/15, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku 1414 katastrska občina Spodnje Radvanje, katere lastnica je Nika Veronovski, EMŠO 2209979506027, stanujoča Pečovlje 031F, 3220 Štore, do celote, na podlagi originalne overjene pogodbe o prodaji številka 7/10 z dne 4. 8. 2010, sklenjene s prodajalko Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. in zastavno dolžnico kot kupovalko in pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin z dne 23. 4. 2007, sklenjene med Mestno občino Maribor kot prvo pogodbeno stranko in Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. kot drugo pogodbeno stranko, ki se v izvirniku nahaja v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru v zbirki listin pod Dn. št. 6074/2007, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 47.500,00 EUR s pp.