Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

SV 571/2010 Ob-5471/10 , Stran 2334
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 571/2010 z dne 19. 8. 2010, je bilo stanovanje št. 10, nadstropje II., v skupnem obsegu 67 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu Ulica dr. Bogomira Magajne 12, 6215 Divača, ki stoji na parc. št. 623/15 in 623/16, k.o. Divača, sedaj last zastaviteljice Taraba Lidije, Bogomira Magajne 12, Divača, upoštevajoč pri tem kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja z dne 20. 11. 1992 overjena pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, pod opr. št. OV 4038/93, dne 23. 4. 1993, z vezanim zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 24. 10. 2008, overjenim v notarski pisarni notarke Nade Kumar v Ljubljani, pod opr. št. OV II 4463/2008, dne 27. 10. 2008, sklenjeno med družbo Feršped d.d. Mednarodna špedicija, kot prodajalko, in Taraba Lidijo, kot kupovalko, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 96.500,00 EUR, ki se obrestuje po sestavljeni nominalni obrestni meri, izračunani na osnovi referenčne obrestne mere, ki je 6-mesečni Euribor, in obrestnega pribitka, ki je fiksen in znaša ob sklenitvi pogodbe 2.9 odstotne točke na letni ravni, eventualnimi zamudnimi obrestmi in stroški ter končno zapadlostjo najkasneje dne 30. 9. 2035.