Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-7/2010-6 Ob-5529/10 , Stran 2327
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98. 2. Opis predmeta prodaje: a) stavbno zemljišče parc. št. 646/3 in parc. št. 646/4, k.o. Loška gora. Predmet prodaje je stavbno zemljišče, parc. št. 646/3, stavbišče, v izmeri 443 m2 in parc. št. 646/4, stavbišče, v izmeri 183 m2, obe vpisani v vl. št. 170, k.o. Loška gora. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem do konca leta 2015 ter s predkupno pravico najemnika. Po nepremičninah v naravi poteka dovozna pot v korist zemljišča parc. št. 635/4, k.o. Loška gora. Kupec se zavezuje, da bo omogočil vpis služnosti za namen dovoza v korist parc. št. 635/4, k.o. Loška gora, kot gospodujoče parcele. Nepremičnini ležita v poselitvenem območju, ki je urejeno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja odprtega prostora Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/04 in 101/06). Izklicna cena zemljišča znaša 45.000,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 4.500,00 EUR. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti v zaprti kuverti najkasneje do ponedeljka, 20. septembra 2010 do 9. ure na naslov: Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine v Loški Gori«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedbo zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe); – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS oziroma v EU; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS); – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na račun Krajevne skupnosti Zreče, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-6450864437, z navedbo »varščina – prodaja nepremičnine v Loški gori«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. c) Nepremičnini se prodajata po načelu videno–kupljeno, zato prodajalec za stvarne in pravne napake nepremičnine, ki je predmet prodaje ne odgovarja. d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. e) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb. f) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 45. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09). g) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. 5. Čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 20. septembra 2010 v prostorih Krajevne skupnosti Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče ob 10.30. Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Način in rok plačila kupnine Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Krajevne skupnosti Zreče, št. 01344-6450864437, odprt pri Banki Slovenije, v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina pogodbe. Krajevna skupnost Zreče bo izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 8. Podrobnejše informacije Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/757-17-05 – Mateja Čremošnik. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Zreče: www.zrece.eu.