Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Št. 450-5/2008-23 Ob-5434/10 , Stran 2321
1. Naročnik in organizator javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in vrsta javnega zbiranja ponudb Naročnik bo prodal naslednje stvarno premoženje, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogledom vozil ter kontaktno osebo Ogled vozil, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, bo potekal, po predhodni najavi, dne 8. 9. 2010, od 11. do 12. ure, na lokaciji Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Za karambolirani vozili bo ogled potekal, po predhodni najavi, istega dne od 14. do 15. ure, na lokaciji SOS Soldat d.o.o., Torovo 5, 1217 Vodice. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Uroša Ostreža, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, tel. 01/400-36-42, e-pošta: uros.ostrez@gov.si. 4. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 14. 9. 2010, do 9. ure, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javnega zbiranja ponudb: Oddaja ponudbe za nakup vozil, številka: 450-5/2008, oznaka: »Ne odpiraj – ponudba«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Kot najugodnejša ponudba se bo štela ponudba, ki bo vsebovala najvišjo kupnino izmed vseh popolnih ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja oziroma licitacija. O kraju in času dodatnih pogajanj oziroma licitacije bodo obveščeni pisno po pošti. Odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe se bodo odpirale dne 14. 9. 2010, ob 10. uri, v veliki sejni sobi, v II. nadstropju Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb Ponudniki morajo v roku, ki je naveden v prejšnji točki, podati ponudbo na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/. Poleg slednjega pa še: – potrdilo o plačani varščini v višini 10% od ponudbene kupnine, pri čemer morajo biti ponudbe za vozila najmanj v višini: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuji državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR). 6. Veljavnost ponudbe: ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja 2 meseca od dneva prejema na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. 7. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino na transakcijski račun naročnika v roku 8 dni od izdaje računa. Položena varščina se všteje v plačilo kupnine. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Sklenitev pogodbe Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil pogodbe v roku iz prvega odstavka te točke, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne bo podpisal pogodbe niti v podaljšanem roku, bo upravljavec zadržal njegovo varščino. 9. Plačilo varščine: pred oddajo ponudbe morajo zainteresirani ponudniki položiti varščino v višini 10% ponujene kupnine na račun: 01100-6300109972, sklic 18 21113-4201019-28772010, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb za prodajo vozil. Po opravljenem zbiranju ponudb se ponudnikom, ki ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. 10. Ustavitev postopka: vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, pri čemer povrne ponudniku izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije.