Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5439/10 , Stran 2321
Na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (v nadaljevanju: javni partner), objavlja, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta: Večstanovanjski objekt – Žabjek po modelu javno-zasebnega partnerstva. Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno zasebno partnerstvo je objavljen na portalu Uradnega lista RS in spletni strani Občine Žetale. 1.1. Predmet poziva za izvedbo javno zasebnega partnerstva – Izgradnja večstanovanjskega objekta Žabjek po projektu št. 05-IDZ/2010 za zemljišče, k.o. Žetale, parcelna številka 62/1. S tem pozivom se ne prejudicira oblika javno zasebnega partnerstva. 1.2. Informacije o projektu – Javni partner ima pripravljeno idejno zasnovo za gradnjo novega objekta in razpolaga z zemljiščem na katerem bo potekala izgradnja. – Javni partner obdrži pristojnosti na področju vodenja postopkov, izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter strateški nadzor med samo gradnjo. 1.3. Zahtevana vsebina vloge Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati: – Opis pravno organizacijske oblike zasebnega partnerja, ki vključuje: – organigram; – seznam in opis poslovnih procesov (obstoječih ali predvidenih); – seznam delovnih mest s številom zaposlenih; – opis nalog, pristojnosti in odgovornosti po delovnih mestih. – Izkaze o finančni sposobnosti zasebnega partnerja. – Izpolnjeno vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva: obrazec OBR-1. 1.4 Informacije in podatki Promotorji, ki bodo po elektronski pošti info.zetale@zetale.si ali po tel. 02/795-32-83 zaprosili za dokumentacijo v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom, bodo na odhodno elektronsko pošto prejeli IDZ projekt: Večstanovanjski objekt Žabjek in OBR-1 (vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva). Več o gradnji samega objekta, načinu financiranja, količini in obsegu projekta, datuma začetka in roku izvedbe postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva ter začetku izvedbe gradnje in zaključka gradnje bo razvidno v nadaljnjih postopkih. Pristojna oseba za dajanje informacij je Jože Krivec, tajnik občinske uprave. Vsa vprašanja zainteresirane osebe postavijo pisno, po pošti ali na elektronski naslov: info.zetale@zetale.si, najkasneje do 6. 9. 2010. Dokumentacija, ki jo bodo promotorji prejeli po elektronski pošti, je zaupne narave in jo lahko uporabljajo le za namene izdelave promocijske vloge. 1.5 Način in roki za oddajo vloge Javni partner želi prejeti vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva v zaprti ovojnici po priporočeni pošti, do vključno 10. 9. 2010, do 12. ure, na naslov: Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, z oznako na ovojnici “Promocijska vloga za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za Izgradnjo večstanovanjskega objekta Žabjek”. Vse vloge, ki bodo prispele po poteku roka za vložitev vloge o zainteresiranosti, ne bodo upoštevane. Vloga o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva promotorju ne zagotavlja nobene prednosti pri izvedbi in sklenitvi morebitnega javno-zasebnega partnerstva ali pri vodenju drugih postopkov, katerih cilj je izvedba načrtovanega projekta.