Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5496/10 , Stran 2319
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in področji javnega poziva Predmet javnega poziva je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru. Javni poziv JP3–MP–2010 obsega naslednji področji: a) mobilnost, namenjeno sofinanciranju potnih stroškov avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja in humanistike, za vabljene nastope na prireditvah v tujini, b) prevodi v tuje jezike, namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved. 3. Cilji javnega poziva JAK bo kulturne projekte na področjih mobilnosti in prevodov knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike v letu 2010 v okviru javnega poziva JP3–MP–2010 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: a) mobilnost: – neposredna podpora ustvarjalcem. b) prevodi v tuje jezike: – prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike, – povečanje prepoznavnosti slovenske ustvarjalnosti v tujini, trajno umeščanje slovenskega leposlovja in humanistike na svetovni kulturni zemljevid, – neposredno podpiranje ustvarjalcev. 4. Okvirna vrednost javnega poziva in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost javnega poziva JP3–MP–2010 znaša: a) mobilnost: 40.000,00 EUR, b) prevodi v tuje jezike: 40.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10). JAK bo z izbranim prijaviteljem kulturnega projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina financiranja in upravičeni stroški 5.1 Upravičeni stroški na področju mobilnosti Med upravičene stroške na področju mobilnosti sodijo potni stroški, in sicer za vlak (2. razred), ali avtobus, ali letalo (ekonomski razred), ali kilometrina, največ v višini vrednosti železniške vozovnice 2. razreda. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100 % vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ 2.000,00 EUR na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju nosi prijavitelj. 5.2 Upravičeni stroški na področju prevodov v tuje jezike Med upravičene stroške na področju prevodov v tuje jezike sodijo stroški prevoda. JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 100 % vseh upravičenih stroškov na prijavljeni kulturni projekt in največ 10.000,00 EUR na prijavljeni kulturni projekt. Tveganje glede izvajanja projekta pred datumom izdaje končne odločbe o sofinanciranju kulturnega projekta nosi prijavitelj. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu 6.1. Splošni pogoj za sodelovanje na javnem pozivu JP3–MP–2010 za področje mobilnosti Prijavitelji na javnem pozivu JP3–MP–2010 morajo za področje mobilnosti izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – da so fizične osebe/avtorji, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku; – da zaprošajo za stroške, ki niso del projektov, ki so bili v letu 2010 oziroma za leto 2010 že izbrani na katerem od razpisov ali pozivov JAK ali ki so v letu 2010 oziroma za leto 2010 že financirani s strani JAK; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da na Javnem pozivu za izbor kulturnih projektov na področjih mednarodnega sodelovanja in mobilnosti za leto 2010 (JP3–MP–2010) na področju mobilnosti niso pridobili sredstev za sofinanciranje za več kot dva (2) kulturna projekta; – da prijavljajo kulturne projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2010. Na javnem pozivu JP3–MP–2010 bodo na področju mobilnosti za sofinanciranje izbrani največ trije (3) projekti posameznega prijavitelja. 6.2. Splošni pogoj za sodelovanje na javnem pozivu JP3–MP–2010 za področje prevodov v tuje jezike Prijavitelji na javnem pozivu JP3–MP–2010 morajo za področje prevodov v tuje jezike izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – da so fizične osebe, prevajalci v tuj jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oziroma izvedbo prevoda dela slovenskega avtorja. V obeh primerih bo pogodba sklenjena s prevajalcem, prav tako bodo vsa sredstva nakazana neposredno prevajalcu; Obvezno dokazilo: pismo o nameri ali pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje konec leta 2012. – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da je za isti projekt podal vlogo le en prijavitelj. Na javnem pozivu JP3–MP–2010 bo na področju prevodov v tuj jezik za sofinanciranje izbran le en (1) prevod posameznega prevajalca. 6.3. Posebni pogoji za področje mobilnosti Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev za področje mobilnosti, ki jih določa besedilo točke 6.1. javnega poziva JP3–MP–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da zaprošajo za financiranje do 100 % upravičenih stroškov in največ 2.000,00 EUR upravičenih stroškov na prijavljeni projekt, – da imajo izdano vsaj eno samostojno izvirno leposlovno ali humanistično delo, ki ni izšlo v samozaložbi, ali da imajo reprezentativen revijalni opus. Dokazilo: prijavni obrazec OBR1 – M. 6.4. Posebni pogoji za področje prevodov v tuje jezike Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev za področje prevodov v tuj jezik, ki jih določa besedilo točke 6.2. javnega poziva JP3–MP–2010, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da prijavljeni prevod v knjižni obliki ni izšel pred letom 2010; – da bo prijavljeno delo v celoti prevedeno najpozneje do konca leta 2011; – da bo prevod izšel oziroma bo izveden do roka, ki je naveden v pismu o nameri ali pogodbi z založnikom oziroma gledališčem, sicer pa najpozneje do konca leta 2012. 7. Kriteriji za ocenjevanje prijav in njihova uporaba 7.1. Področje mobilnosti (M) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Področje prevodov v tuj jezik (P) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire javnega poziva ocenjeni višje. Kriteriji javnega poziva za posamezna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 61 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 61 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena pozivu. 8. Dokumentacija javnega poziva Dokumentacija javnega poziva JP3–MP–2010 obsega: – besedilo javnega poziva JP3–MP–2010; – prijavne obrazce za posamezni področji poziva: a) mobilnost (M) – prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami; – OBR2 – M – vzorec pogodbe. b) prevodi v tuje jezike (P) – prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami; – OBR2 – P – vzorec pogodbe. Dokumentacija javnega poziva je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega poziva JP3–MP–2010 lahko zainteresirani v roku javnega poziva dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro. Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva: a) mobilnost (M) – prijavni obrazec OBR1 – M z izjavami in obveznimi prilogami; – OBR2 – M – vzorec pogodbe. b) prevodi v tuje jezike (P) – prijavni obrazec OBR1 – P z izjavami in obveznimi prilogami; – OBR2 – P – vzorec pogodbe; – dokazilo: pismo o nameri ali pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oziroma izvedla prijavljeno delo, s predvidenim datumom izida oziroma izvedbe, ki je najpozneje do konca leta 2012. 9. Rok javnega poziva in način oddaje vlog Prijavitelji morajo vlogo, izpolnjeno v celoti, datirano, žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeno skladno z zahtevami, predložiti na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (s pripisom: za JP3–MP–2010 in obvezno navedbo področja – M ali P). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP3–MP–2010 v Uradnem listu RS z dne 3. 9. 2010 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 4. 10. 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva JP3–MP–2010! Nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge na javni poziv JR3–MP–2010 se bodo obravnavale posamično in vsaka vloga predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na javni poziv JR3–MP–2010, bo odpirala uradna oseba JAK po vrstnem redu njihovega prispetja. Vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). JAK bo prijavitelje, katerih vlogo bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku sedmih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (četrti odstavek 111. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike. Strokovna komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike bo vloge ocenjevala po vrstnem redu njihovega prispetja. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta. 11. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si ter osebno ali telefonsko vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, pri pristojni uslužbenki: Katji Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si, tel. 01/369-58-27.