Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Su 10-02/2010-17 Ob-5479/10 , Stran 2316
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–65/08) Vrhovno sodišče Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec (PDI) (strokovni sodelavec VS RS) – prosto delovno mesto na kazenskem oddelku VS RS (m/ž). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri /druga stopnja/ (diplomirani pravnik (UN) in magister prava ali magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa), – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – pravniški državni izpit, – znanje uradnega jezika, – v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli pravosodni funkcionar, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve; – spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature; – pripravljanje pomembnejših osnutkov poročil, analiz in informacij po usmeritvah sodnika; – poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih mnenj; – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik. Zaželeno je dobro znanje nemškega pravnega jezika. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec (PDI) (strokovni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III (PDI), z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II (PDI) in naziv višji pravosodni svetovalec I (PDI). Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega mesta), 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in izkušnje, ki jih je pridobil. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec (PDI) (strokovni sodelavec VS RS)«, na naslov Vrhovno sodišče RS, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Vrhovnega sodišča RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: sks.vsrs@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje skupna kadrovska služba Vrhovnega sodišča RS, tel. št. 01/434-27-81.

AAA Zlata odličnost