Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5478/10 , Stran 2316
Svet javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 18/98 odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09) ter 33. člena Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji (št. 1-12/2009) razpisuje prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji – centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima sedmo raven izobrazbe, kar pomeni: najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), visokošolska izobrazba druge stopnje, – najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu, – govori vsaj enega od svetovnih jezikov, – ima državljanstvo Republike Slovenije, – ima organizacijske sposobnosti in sposobnosti timskega dela. Kandidat mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje. Direktor zavoda bo po soglasju ustanovitelja imenovan za mandatno dobo pet let. Funkcijo bo nastopil predvidoma 1. 1. 2011. K prijavi morajo kandidati poleg opisa dosedanjih izkušenj s kratkim življenjepisom predložiti naslednja dokazila: 1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome. 2. Kot dokazilo o najmanj desetih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah. 3. Kot dokazilo o vodstvenih izkušnjah kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o vodstvenih izkušnjah. 4. Ustrezno dokazilo oziroma potrdilo o znanju svetovnega jezika. Pri znanju vsaj enega svetovnega jezika je zaželena angleščina, nemščina ali eden od jezikov, ki se uporablja v državah EU. 5. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 6. Izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti in priporočeno, na naslov: Svet javnega zavoda Mladi zmaji, Resljeva c. 18, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za direktorja javnega zavoda Mladi zmaji«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure, na tel. 01/306-40-64. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.