Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5523/10 , Stran 2314
1. Ime in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40, faks 03/780-38-50. 2. Opis predmeta prodaje: nezazidani stavbni zemljišči, parc. št. 82/2 – 928 m2 in 83/2 – 389 m2, vknjiženi pri vložni številki 827, k.o. Kompole. Predmet prodaje je ca. 1000 m2 zemljišč na predmetnih parcelah. Parceli se nahajata znotraj območja, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kompole (Uradni list RS, št. 40/93 in 44/02) in je namenjeno gradnji stanovanjskih stavb. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za zemljišči, ki sta predmet prodaje, je 42.500,00 EUR. V ceno ni vključen DDV. Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. 5. Pogoji prodaje: nepremičnini bosta prodani dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajna pogodba bo sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj v navedenem roku ne podpiše pogodbe, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v 15 dneh, od dne izstavitve računa po sklenjeni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, v sejni sobi v pritličju, v ponedeljek, dne 20. 9. 2010, z začetkom ob 12. uri. 7. Višina varščine: varščina, ki znaša 10% izklicne cene, se nakaže na podračun Občine Štore, št. računa 01100 – 0100002959 pri Banki Slovenije, z navedbo: »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnin št. 1/2010«. Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo vrnjena v roku 8 dni od zaključka javne dražbe, in sicer v vplačanem znesku brez obresti. Dražiteljem, ki kljub vplačani varščini ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo imetniki lastninske pravice na nepremičninah, in ki se pravilno in pravočasno prijavijo. Kot pravilne in pravočasne prijave k javni dražbi se štejejo prijave, ki jih dražitelji dostavijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba nepremičnin« na naslov: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, do 11. ure, dne 20. 9. 2010, osebno ali pa priporočeno po pošti (ki mora na navedeni naslov prispeti do določenega datuma in ure). Prijavi morajo priložiti naslednja dokazila oziroma dokumente: – dokazilo o plačilu varščine in navedeno številko svojega TRR računa za primer vračila varščine; – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe) oziroma priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetnik), oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista (fizična oseba); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, ki se mora na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se dražbe udeleži pooblaščenec; – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko. Organizator javne dražbe bo pred začetkom dražbe preveril in potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka javne dražbe. Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Nepremičnini bosta prodani po načelu »videno – kupljeno«. Kupec na kupljenih nepremičninah nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran bo tisti dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja vrednost se izkliče trikrat. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvede v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan Občine Štore. Javna dražba je končana, ko voditelj trikrat neuspešno ponudi isto najvišjo ceno. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Dodatne informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, kot tudi informacije v zvezi s predmetom javne dražbe, so na voljo na sedežu Občine Štore, v času uradnih ur občinske uprave, med 8. in 12. uro, oziroma po tel. 03/780-38-40 in elektronski pošti joze.sepec@store.si. Kontaktni osebi sta Jože Šepec in Lidija Buser. Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Štore, www.store.si. 11. Ustavitev postopka: prodajalec oziroma organizator javne dražbe lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.