Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Ob-5482/10 , Stran 2309
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je prodaja sklopa degradiranih zemljišč, ki jih je Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji odkupil od fizičnih oseb in se nahajajo delno v k.o. Reštanj in delno v k.o. Šedem. V k.o. Reštanj so po namenski rabi zemljišča pretežno opredeljena kot travnik, njiva ali gozd, medtem ko so v k.o. Šedem pretežno opredeljena kot gozd in nekaj kot neplodno. Za degradirani del zemljišč obstaja potreba izvajanja opazovanja gibanja tal, nadzora na površini tega dela zemljišča in morebitnih drugih del. Zato bosta prodajalec in kupec predmetnih nepremičnin dogovorila služnostno pravico, v korist Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji za čas trajanja postopka likvidacije oziroma v korist poznejših izvajalcev opazovanja, dokler bodo obstajale potrebe za dostop na predmetne nepremičnine. Sklop tvorijo degradirana zemljišča, ki se nahajajo v k.o. Reštanj in v k.o. Šedem: – v k.o. Reštanj so predmet tega sklopa naslednje nepremičnine: parc. št. 264 – travnik, v izmeri 3.142 m2, parc. št. 266 – njiva, v izmeri 582 m2, parc. št. 267 – travnik, v izmeri 4.678 m2, parc. št. 268 – njiva, v izmeri 877 m2, parc. št. 271 – njiva, v izmeri 360 m2 in travnik, v izmeri 5.082 m2, parc. št. 286/1 – gozd, v izmeri 11.562 m2 in – v k.o. Šedem pa so predmet tega sklopa naslednje nepremičnine: parc. št. 344/1 – gozd, v izmeri 22.558 m2, gozd, v izmeri 3.469 m2 in neplodno, v izmeri 200 m2, parc. št. 348/1 – gozd, v izmeri 17.146 m2 in neplodno, v izmeri 7.000 m2, parc. št. 57/1 – gozd, v izmeri 11.990 m2, parc. št. 57/2 – gozd, v izmeri 8.727 m2, parc. št. 60 – gozd, v izmeri 15.361 m2, parc. št. 347 – gozd, v izmeri 14.419 m2 in neplodno, v izmeri 1.950 m2 ter parc. št. 349/1 – gozd, v izmeri 13.280 m2. Gre za zemljišča v skupni izmeri 142.383 m2 z ocenjeno vrednostjo 59.169,59 EUR. Mnenje oziroma ocena gozdarske stroke pa je, da je vrednost lesne mase na panju ca. 3.000,00 EUR/ha površine, se pravi da znaša ocenjena vrednost lesne mase ca. 42.000,00 EUR. Podrobnejši podatki o posamezni nepremičnini so v sami razpisni dokumentaciji, na vpogled pa tudi v tabelarnih prikazih izobešenih na oglasni deski na sedežu družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Prav tako je na vpogled Izvid ocenjevanja vrednosti »Nepremičnine Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji«, ki ga je izdelal cenilec Vladimir Rostohar, univ. dipl. ing. gradb. v mesecu maju 2009. Ker gre za nepremičnine, ki so pretežno po namenski rabi opredeljene kot določena vrsta kmetijskega zemljišča ali gozd, je potrebno v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih podati Ponudbo za prodajo kmetijskih zemljišč, kmetije oziroma gozdov na Upravno enoto Krško, kjer bo prodaja objavljena na oglasni deski Upravne enote Krško in državnem portalu E – uprave. 2. Ocenjena vrednost navedena v prejšnji točki predstavlja ceno nepremičnin brez DDV (davka na dodano vrednost) oziroma brez DPN (davka na promet nepremičnin). Pri zemljiščih bo glede na opredelitve, ki izhajajo iz potrdil o namenski rabi prostora, obračunan davek na promet nepremičnin (DPN). 3. Stroške priprave prodajne pogodbe in overitve pogodbe pri notarju krije prodajalec, kupec pa plača stroške zemljiškoknjižnega prepisa lastništva nepremičnin ter morebitne druge stroške in dajatve vključno DPN. 4. Nepremičnine se prodajajo kot celota po načelu videno-kupljeno. 5. Varščina: Ponudnik mora pred oddajo ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti sklopa na transakcijski račun Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, številka: SI56 0315 5100 0001 057 pri SKB banki, d.d., PE Krško. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis-ponudba za nakup nepremičnin« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu do vključno 20. 9. 2010 do 9.30. 7. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra DURS). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo. 8. Ponudba mora vsebovati: – naziv ponudnika, točen naslov, davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa, – navedbo nepremičnin – sklopa za katerega je ponudnik zainteresiran in je predmet ponudbe, – ponujeno ceno, ki mora biti navedena v EUR in v točno določenem znesku, sicer velja ponudba za neveljavno, – poslovni načrt iz katerega bo razvidno predvsem: opis namena, ki ga ponudnik ima na predmetnih nepremičninah – nameravane aktivnosti se morajo vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne smejo imeti negativnih vplivov na okolje, – potrdilo o vplačani varščini, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, – dokazila, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba. 9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 150 dni od poteka roka za predložitev ponudbe. 10. Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe prodajalec ne bo upošteval pri izbiri. 11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, se pravi da bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: Izbrani ponudnik se lahko odloči, da plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi možnost plačila v dveh obrokih. Kar nadalje pomeni, da v primeru plačila celotne kupnine v enem znesku, mora biti slednja plačana pred overitvijo prodajne pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15 dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. V primeru plačila kupnine v dveh oziroma treh obrokih pa mora biti prvi obrok v višini 60% celotne kupnine plačan pred overitvijo pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15 dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. Pri prvem obroku se obračuna že poravnana varščina. Drugi obrok pa se poravna v roku določenem v sami prodajni pogodbi. Tisti del kupnine, ki ga bo kupec poravnal v kasnejšem obroku, je slednji dolžan zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv ali s predložitvijo bianco podpisane menice z menično izjavo podpisano s strani odgovornih oseb. Če izbrani ponudnik ne bo plačal celotne kupnine oziroma prvega obroka kupnine in sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Enako velja, če izbrani ponudnik, v primeru plačila na obroke, ne plača obrokov kupnine, v pogodbi določenem roku. 13. Izročitev nepremičnine se opravi po plačilu celotne kupnine in overitve sklenjene pogodbe pri notarju, v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku. V primeru plačila na obroke pa z dnem overitve zemljiškoknjižnega dovolila pri notarju, katerega se prodajalec zavezuje izdati najpozneje v petih dneh od plačila celotne kupnine. 14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odprtju ponudb. 15. Prodajalec, na podlagi te javne objave ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnin najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 16. Kontaktna oseba za dodatne informacije ponudnikom in ogled (po predhodnem dogovoru) je Marjan Simončič (št. mobilnega tel. 041/652-470), ob morebitni njegovi odsotnosti pa Greta Pirc (št. mobilnega tel. 031/795-653). 17. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko dobite vsak dan med 8. in 10. uro na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo (v tajništvu), in na oglasni deski na sedežu družbe. Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.