Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Št. 160-4/2010-232 Ob-5516/10 , Stran 2306
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za sofinanciranje programa Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2010. II. Predmet javnega razpisa so: 1. Projekti v okviru programa Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj Gradec, ki se v letu 2010 nanašajo na tematiko preventive ter osveščanja in izobraževanja občanov na vseh življenjskih področjih v Mestni občini Slovenj Gradec. Vsebina programov: Programi na tematiko preventive ter osveščanja in izobraževanja občanov na vseh življenjskih področjih, še posebno pa na preventivi in osveščanju vseh starostnih skupin občanov, vsebujejo: – programe za vzpodbujanje zdravega odnosa do sebe in okolja v vseh življenjskih okoljih, – programe ustvarjalnega preživljanja prostega časa za vse občane, – programe, namenjene informiranju in izobraževanju občanov o zdravem načinu življenja ipd. III. Na razpis se lahko prijavijo: – javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe iz področja sociale, izobraževanja, zdravstva oziroma širše, ob pogoju, da: a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec, b) so registrirani in delujejo na področju svoje dejavnosti najmanj dve leti, c) imajo urejeno evidenco članstva, v primeru, da se prijavljajo društva, d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov. Posebni pogoji: Pri obravnavi prispelih prijav imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini in so kakorkoli povezani z zagotavljanjem zdravega načina življenja v Mestni občini Slovenj Gradec. Na razpisu bodo projekti, ki so bili v letu 2010 kakorkoli že financirani s strani Mestne občine Slovenj Gradec, izločeni. IV. Okvirna višina razpisanih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu razpisu, znaša v letu 2010 5.000,00 EUR. V. Komisija za odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog bo uporabila naslednja merila: a) kakovost projekta, b) predviden doseg projekta, c) finančna konstrukcija projekta; a) kakovost projekta bo ocenjena na naslednji način: – jasnost postavljenih ciljev do 10 točk, – cilji so jasno razvidni (10 točk), – cilji so razvidni le deloma (5 točk), – cilji niso razvidni (0 točk), – reference izvajalcev projekta do 10 točk, – pet ali več izvedenih projektov (10 točk), – do štirje izvedeni projekti (5 točk), – nič izvedenih projektov (0 točk), – način izvedbe projekta do 10 točk, – projekt se izvaja kontinuirano daljše časovno obdobje (10 točk), – projekt se izvaja v enkratni obliki (5 točk); b) predviden doseg projekta bo glede na ciljno skupino ocenjen na naslednji način: – po številu vseh udeležencev v projektu: – do 20 udeležencev (2 točki), – od 21 do 50 udeležencev (4 točke), – od 51 do 70 udeležencev (6 točk), – od 71 do 90 udeležencev (8 točk), – nad 100 udeležencev (10 točk), – kateri ciljni skupini je program namenjen: – predšolski otroci (10 točk), – šoloobvezni otroci (15 točk), – srednješolci (15 točk), – študentje (10 točk), – delovno aktivno prebivalstvo (10 točk), – iskalci zaposlitve (15 točk), – invalidi (15 točk), – upokojenci (10 točk). Ciljne skupine v enem programu se lahko seštevajo, kolikor je v vsaki ciljni skupini v programu vsaj 10 udeležencev. – koliko ciljnih skupin je vključenih v projekt: – ena ciljna skupina (5 točk), – dve ciljni skupini (10 točk), – tri ali več ciljnih skupin (15 točk); c) finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način: – viri financiranja so jasno opredeljeni (5 točk), – projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost (5 točk), – realno pričakovana višina s strani Mestne občine Slovenj Gradec (do 15 točk). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo do 30. junija 2011. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena prav tako do 30. junija 2011. VII. Predložitev ponudb Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 21. 9. 2010 ali v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 12. ure, istega dne. Kolikor imajo ponudniki pridobljeno kvalificirano digitalno potrdilo, potem lahko svoje ponudbe pošljejo na elektronski naslov info@slovenjgradec.si, najkasneje do konca 21. 9. 2010. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis Zdravo mesto. VII. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 23. 9. 2010. Odpiranje ponudb ni javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava izločena kot nepopolna. IX. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. X. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije: Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik, od 8. do 14. ure. Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Zdravo mesto v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2010 lahko najdete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, z naslovom http://www.slovenjgradec.si.