Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

4301-44/2010-1 Ob-5542/10 , Stran 2300
Izvajalec javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 15. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Uradni list RS, št. 19/09, 49/10), Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09) in sklep Vlade Republike Slovenije št. 36000-5/2010/3 z dne 29. 7. 2010. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izbranih proizvajalcev električne energije, ki bodo v določenem obsegu prevzeli obveznost uporabe domačih virov primarne energije za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo. Namen je izbor ponudnika ali ponudnikov (v nadaljevanju: ponudnik) za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije z najnižjim pokritjem upravičenih stroškov. Primarna energija je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko energijo. Domači primarni viri energije so viri energije, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. Obvezna količina domačega vira primarne energije za proizvodnjo električne energije v energetski bilanci za leto 2010 je določena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 36000-5/2010/3 z dne 29. 7. 2010 na podlagi katerega se za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije v Energetsko bilanco Republike Slovenije za leto 2010 vključi 391.500 ton rjavega premoga iz Rudnika Trbovlje - Hrastnik, d. o. o. Proizvedena količina električne energije v letu 2010 iz obvezne količine domačega primarnega vira energije je najmanj 368 GWh. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo proizvajalci električne energije s sedežem na območju Evropske unije ali prebivališčem v državi članici Evropske Unije (v nadaljevanju: proizvajalci), ki so sposobni uporabiti obvezno količino domačega vira primarne energije za proizvodnjo električne energije. Proizvajalci električne energije so pravne ali fizične osebe, ki so imetniki veljavne licence za proizvodnjo električne energije v Sloveniji, izdane s strani Javne agencije Republike Slovenije za energijo. Čas, za katerega je bila licenca izdana, se ne sme izteči pred iztekom časa izpolnitve prevzetih obveznosti v skladu s tem razpisom. Na razpis se ne morejo prijaviti proizvajalci, ki: – se nahajajo v postopku insolventnosti (prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji), – so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08, 55/08, 91/08, 94/09, 25/10), – so kot proizvajalci ali njihovi zakoniti zastopniki storili prekrške v zvezi z energetsko dejavnostjo. Merila za izbor ponudnika, ki izpolnjuje pogoje Vse popolne in veljavne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje bo ocenila komisija za izbor ponudnika na osnovi naslednjega merila: Izbran bo ponudnik, ki bo pri proizvodnji energije ponudil najnižje upravičene stroške ob uporabi v razpisu določene količine domačih virov primarne energije. V primeru, da več ponudnikov, ponudi enako višino najnižjih upravičenih stroškov, bo vsak ponudnik prevzel enak delež obveznosti uporabe določene količine domačega vira primarne energije. Ministrstvo se lahko odloči, da ne bo izbralo nobenega ponudnika. To se šteje za neuspešen javni razpis. Trajanje obvezne uporabe domačih primarnih virov energije: obvezna uporaba domačega vira primarne energije se mora izvajati v letu 2010 na podlagi pogodbe sklenjene s Centrom za podpore. Upravičeni stroški Če cena proizvedene električne energije iz domačega vira primarne energije na pragu proizvodne naprave preseže tržno ceno iz primerljivih proizvodnih naprav, ki te primarne energije ne uporabljajo, so proizvajalci upravičeni do pokritja upravičenih stroškov do ravni njihovega običajnega poslovanja. Če proizvajalec pri tem ustvari dobiček, se upravičeni stroški v naslednjem letu znižajo za višino ugotovljenega dobička v predhodnem letu oziroma se bo s pogodbo, sklenjeno s Centrom za podpore zavezal k povrnitvi ustvarjenega dobička. Upravičeni stroški so lahko: – višji stroški domačega vira primarne energije, dostavljenega proizvajalcu, od primerljivega primarnega vira energije iz uvoza, dostavljenega do energetskega objekta proizvajalca, ki bi ga lahko proizvajalec uporabljal; – ostali proizvodni stroški, sorazmerni deležu domačega vira primarne energije, ki so povezani z uporabo domačega vira primarne energije, ki vključujejo tudi amortizacijo naprav, ki so potrebne ali jih je potrebno vgraditi za koriščenje domačega vira primarne energije, in ki za koriščenje primarnih virov iz uvoza ne bi bili potrebni. Če primerjava stroškov med domačim virom primarne energije in virom primarne energije iz uvoza zaradi narave primarnega vira ni mogoča, se kot upravičeni strošek upošteva ponujena lastna proizvodna cena električne energije z uporabo domačega vira primarne energije, zmanjšana za lastno proizvodno ceno električne energije z uporabo primarnih virov energije, ki jih proizvodna naprava uporablja. Upravičeni stroški se upoštevajo samo v primeru izbire proizvajalca na javnem razpisu, na katerem sta pravilni ponudbi oddala vsaj dva ponudnika. Upravičeni stroški so predmet financiranja le, če so nastali v letu 2010. Višina sredstev Za pokritje upravičenih stroškov je na voljo največ 7.260.060 EUR. Sredstva se bodo črpala iz prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije. Ponudba ne sme presegati razpoložljivih sredstev. Izplačilo sredstev Sredstva za pokritje upravičenih stroškov bo na transakcijski račun proizvajalca nakazal Center za podpore. Izbrani prijavitelj je dolžan najkasneje v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri prijavitelja skleniti pogodbo o zagotavljanju zanesljive oskrbe električne energije z uporabo domačih virov primarne energije s Centrom za podpore (v nadaljevanju: pogodba). Sredstva bodo nakazana skladno s podpisano pogodbo. Za proizvajalca, ki ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je svojo prijavo umaknil in ni upravičen do povračila upravičenih stroškov. Če pogodba ni usklajena s sklepom o izbiri prijavitelja, se glede neusklajenih vprašanj uporablja neposredno sklep o izbiri. Če je sklep o izbiri razveljavljen, mora Center za podpore prenehati izplačevati sredstva za povrnitev upravičenih stroškov, ne glede na pogodbo. Razveljavitev sklepa je podlaga za odpoved pogodbe. Če se po koncu obračunskega obdobja izkaže, da so upravičeni stroški nižji od predvidevanih oziroma nižji od upravičenih stroškov določenih v sklepu o izbiri prijavitelja in pogodbi, se sredstva za izplačilo znižajo za ustrezen znesek. Vsebina prijave Pisna prijava na javni razpis mora poleg prijavnega obrazca z navedbo upravičenih stroškov, vsebovati naslednja dokazila in izjave: 1. potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davčne obveznosti in druge obvezne dajatve, ki ga izda pristojni davčni urad pri Davčni upravi Republike Slovenije, ne starejše od 30 dni; 2. izjava, da ima prijavitelj licenco za proizvodnjo električne energije izdano s strani Javne agencije Republike Slovenije za energijo; 3. pisna soglasja prijavitelja ter vseh njegovih zakonitih zastopnikov, da Ministrstvo za gospodarstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi podatke iz prekrškovnih evidenc; soglasje za pravne osebe in samostojne podjetnike mora vsebovati ime in sedež, davčno in matično številko, številko vložka v sodni register ter žig in podpis zakonitega zastopnika; soglasje za zakonite zastopnike in prijavitelje, ki so fizične osebe – državljani države članice EU, mora vsebovati ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum in kraj rojstva, EMŠO ter podpis. V primeru, da prijavitelj soglasij iz 10. točke ne priloži, mora sam prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer: – potrdilo Ministrstva za pravosodje, da prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe niso bile pravnomočno kaznovane za prekrške v zvezi z opravljanjem energetske dejavnosti, ne starejše od 30 dni; – potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da prijavitelj in vse njegove odgovorne osebe niso v postopku za prekrške v zvezi z opravljanjem energetske dejavnosti, ne starejše od 30 dni; 4. izjava, da prijavitelj pozna vsebino javnega razpisa na katerega se prijavlja in se strinja s pogoji navedenimi v javnem razpisu; 5. izjava, da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; 6. izjava, da prijavitelj ne prejema, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij; 7. izjava, da so vse informacije navedene v tem prijavnem listu in v pripadajočih dokumentih resnične, popolne in ustrezajo dejanskemu stanju. Vsaka kopija priloženih dokumentov je resnična kopija originalnega dokumenta; 8. izjava, da prijavitelj ni naveden v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08). Ministrstvo za gospodarstvo lahko zahteva tudi drugo dokumentacijo. Način in rok prijave Prijavitelj vloži prijavo na obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in ji je priložena vsa zahtevana dokumentacija. Pisne prijave z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2010«, imena in naslova prijavitelja, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Prijave, ki ne bodo predložene pravočasno, se kot prepozne zavržejo. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, prispele do vključno 10. 9. 2010 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Če prijava ne bo popolna ali ji ne bo priložena vsa potrebna dokumentacija, bo prijavitelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če prijavitelj v predvidenem roku ne bo vloge dopolnil, se vloga kot nepopolna zavrže. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 13. 9. 2010 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5 v Ljubljani, v mali sejni sobi v II. nadstropju. Predstavniki prijaviteljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo za zastopanje v konkretni zadevi. Postopek in rok za izbor Izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo bo v roku 8 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis odločilo o izbiri prijavitelja. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na tel. 01/400-33-60 (Silvo Škornik) in po elektronski pošti na naslovu Silvo.Skornik@gov.si. Zoper sklep o izbiri prijavitelja ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor. Neizbrani ponudnik lahko vloži tožbo v roku 30 od vročitve sklepa na Upravno sodišče Republike Slovenije. Tožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim proizvajalcem.