Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Št. 344/2010 Ob-5515/10 , Stran 2299
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: MZZ). 2. Predmet razpisa Nevladne organizacije, dejavne na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, so pomemben sogovornik vladnemu sektorju pri izvajanju politike in uveljavljanju normativnih okvirov mednarodnega razvojnega sodelovanja. MZZ želi skladno s 30. točko Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) podpreti vlogo civilne družbe v sistemu programiranja, izvajanja in vrednotenja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Pri tem namenja posebno pozornost spodbujanju združevanja majhnih in institucionalno šibkih nevladnih razvojnih organizacij (v nadaljevanju: NVRO), katerega namen je krepitev mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Poleg tega je v skladu s 27. točko Resolucije za razvoj sistema in politike pri mednarodnem razvojnem sodelovanju pomembno, da se del uradne razvojne pomoči države nameni izobraževanju za razvoj in ozaveščanje javnosti. Izobraževanje za razvoj je del razvojne politike, ki soustvarja razmere za njeno učinkovitost in z ozaveščanjem javnosti tudi zagotavlja podporo evropski in državni politiki pomoči državam v razvoju. Predmet tega razpisa je sofinanciranje programa izbranega nacionalnega združenja nevladnih organizacij s področja razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v naslednjih vsebinskih okvirih: 1. Koordinacija in vsebinska ter logistična podpora nevladnim organizacijam, ki so dejavne na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za njihovo okrepljeno delovanje na nacionalni in evropski ravni (primeri dejavnosti: obveščanje, usposabljanje, podpora pri prijavljanju na razpise). 2. Program globalnega učenja, ozaveščanja javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja, s poudarkom na razvojnih ciljih tisočletja (primeri vsebinskih področij: razvojna problematika, okoljska vprašanja, podnebne spremembe, medkulturna komunikacija, preprečevanje konfliktov, človekove pravice, globalno državljanstvo itd.). 3. Podpora MZZ pri organizaciji in izvedbi Slovenskih razvojnih dni (Ljubljana, 14. do 16. oktober 2010). 4. Vključenost v pripravo in sposobnost sodelovanja na Evropskih razvojnih dneh (Bruselj, 6. do 7. december 2010). 3. Okvirna višina sredstev: MZZ bo za sofinanciranje programa nacionalnega združenja NVRO v letu 2010 namenilo do 65.000 EUR. Od tega 55.000 EUR v proračunskem letu 2010 in do 10.000 EUR v proračunskem letu 2011. 4. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo združenja NVRO, ki združujejo najmanj 10 NVRO na področju Republike Slovenije. Za NVRO se za potrebe tega razpisa šteje organizacija civilne družbe, ki je prostovoljna, neodvisna in nepridobitna, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitev, deluje po načelu nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. Dejavnosti organizacije morajo biti usmerjene v področje razvojnega sodelovanja in izobraževanja za razvoj oziroma globalnega učenja. Vloge drugih subjektov bodo zavržene. Vlagatelji lahko na razpis prijavijo program, ki poteka v letu 2010 in bo zaključen do 31. decembra 2010. Prijavi morajo biti priloženi dokumenti, določeni v 4. točki razpisne dokumentacije. 5. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih na podlagi predloženih dokazil. (Skupaj največ 100 točk) 5.1. Reference vlagatelja (do 50 točk). 5.2. Kakovost in stroškovna učinkovitost predlaganega programa z razdelanimi aktivnostmi po posameznih vsebinskih področjih (do 50 točk). 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Rok za oddajo vlog je 13. september 2010. Pisne vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vlogo se lahko vloži osebno v MZZ v poslovnem času MZZ ali po pošti. Osebno prinesene vloge morajo prijavitelji oddati v Vložišču MZZ, objekt Mladika, vhod Šubičeva 11, med 8. in 15. uro. Če je vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je poslana priporočeno po pošti zadnji dan roka (poštni žig 13. september 2010). Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga – razpis ZRA, št. 344/2010«. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 15. septembra 2010, v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve. Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 3 delovnih dni od odpiranja vlagatelje pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok dopolnitve bo predpisala komisija. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo vložene v roku in na način, ki je določen v 6. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Izbrana bo vloga, ki bo pravočasna, popolna in bo dosegla najvišje število točk strokovne komisije. Ostale vloge bodo zavrnjene. O izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve na podlagi predloga strokovne komisije. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji na razpis bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od začetka odpiranja vlog. 9. Sklenitev pogodb Z izbrano organizacijo bo MZZ sklenilo pogodbo o sofinanciranju. Zoper sklep o izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah je mogoča pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Vlagatelj pritožbo vloži na MZZ v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi vlagatelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodbe z izbrano organizacijo. Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/, pod razdelkom »Javna naročila in razpisi«. V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel. 01/478-21-28, vsak delavnik, med 10. in 12. uro, ali na e-naslov: ales.verdir@gov.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktna oseba: Aleš Verdir tel. 01/478-21-28, e-naslov: ales.verdir@gov.si.