Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

Št. 4102-4/2010/4 Ob-5436/10 , Stran 2297
Namen javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Z izbranimi izvajalci bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sklenilo večletno pogodbo o izvajanju programov, sofinanciranje pa se bo dogovarjalo letno, z letno pogodbo, ki jo bo sklenilo le v primeru, da bodo izbrani izvajalci zagotavljali zahtevano število uporabnikov za začetek izvajanja programa socialne vključenosti. 1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za leta od 2011 do 2014, in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. 3. Cilj programov in ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti Cilj programov socialne vključenosti je vzpodbujanje socialne vključenosti in ohranjanje ter razvijanje delovnih sposobnosti invalida. Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so invalidi, opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI). 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Registrirane so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) pod dejavnostjo SKD 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali SKD 88 Socialno varstvo brez nastanitve oziroma opravljajo dejavnosti socialnega varstva, kot dokazilo pa priložijo fotokopijo prve strani temeljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz katerega je razvidna njihova dejavnost ali naloge. 2. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije oziroma niso prenehale poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. 3. Zagotavljajo izvajanje programa socialne vključenosti, ki je predmet razpisa in je v skladu s predloženim opisom programa ter vsebuje vse elemente, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 4. Program socialne vključenosti izvajajo na območju Republike Slovenije. 5. Zagotavljajo kadrovske pogoje za izvajanje programa socialne vključenosti: – zagotavljajo strokovnega delavca za izvajanje vodenja, organiziranja, izvajanja aktivnosti za vzpodbujanje socialne vključenosti in ohranjanje ter razvijanje delovnih sposobnosti v obsegu povprečno 8 ur mesečno na uporabnika s strokovnimi delavci iz 9. člena ZZRZI; – zagotavljajo strokovnega sodelavca (delovnega inštruktorja) v obsegu od 16 do 20 ur mesečno na uporabnika s strokovnimi sodelavci iz 9. člena ZZRZI; – strokovni delavci in strokovni sodelavci so usposobljeni za delo z uporabniki, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti. Tabela: Izpolnjevanje kadrovskih pogojev izvajanja programa socialne vključenosti glede na predvideno število uporabnikov v programu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: Upoštevano je izhodišče, da ima mesec 21 delovnih dni. 6. Zagotavljajo prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za izvajanje programa socialne vključenosti: – zagotavljajo prostorske pogoje za izvajanje programa socialne vključenosti, ki so v celoti ali delno ločeni od drugih programov in so ustrezno veliki (velikost prostorov, kjer se izvaja vsebina programa je praviloma 4,5 m2 na uporabnika); – zagotavljajo dostopnost uporabnikom do programa (lokacije izvajanja) – povezanost z javnimi prometnimi sredstvi oziroma druge ustrezne možnosti dostopa; – zagotavljajo izvajanje programa 8 ur dnevno vse delovne dni v letu z minimalno delovno vključenostjo uporabnika 6 ur dnevno; – za začetek izvajanja programa socialne vključenosti mora biti v skupino praviloma vključenih najmanj 6 in največ 30 uporabnikov (invalidov), s tem, da lahko posamezni izvajalec izvaja programe na več lokacijah; – z delovno vsebino programa zagotavljajo tak prihodek, ki omogoča izplačilo nagrad vključenim uporabnikom v povprečni višini 10% bruto minimalne plače mesečno na podlagi pravilnika o dodelitvi mesečne nagrade uporabnikom, ki ga sprejme posamezni izvajalec, pri čemer je možen razpon nagrade od minimalno 5% do maksimalno 15% višine bruto minimalne plače (od 1. marca 2010 dalje je bruto minimalna plača 734,15 EUR, 10% bruto minimalne plače znaša ca. 73 EUR). 7. Predložijo ustrezno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov programa socialne vključenosti za leti 2011 in 2012. 5. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje programov socialne vključenosti Prijavitelj mora k prilogi razpisne dokumentacije priložiti: 1. fotokopijo prve strani temeljnega akta in izvleček temeljnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost oziroma naloge – priložijo le prijavitelji, ki nimajo glavne dejavnosti pod SKD 85.5 ali 88, opravljajo pa dejavnosti socialnega varstva; 2. fotokopije dokazil o zagotavljanju kadrovskih pogojev programa socialne vključenosti s strokovnimi delavci in strokovnimi sodelavci iz 9. člena ZZRZI (fotokopije diplom, certifikatov o poklicni kvalifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje del s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, reference), 3. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki so podpisane s strani delodajalca oziroma bodočega delodajalca in delavca (strokovnega delavca, strokovnega sodelavca); 4. dokazila o razpolaganju z ustreznimi prostori za izvajanje programov socialne vključenosti (načrti prostorov – fotokopije tlorisov, ki so označeni na mestih, kjer se bodo programi socialne vključenosti izvajali, fotokopije dokazil o lastništvu, solastništvu oziroma najemu prostorov, priložene fotografije prostorov, v katerih se bodo programi socialne vključenosti izvajali, fotokopije dokumentov o uporabnem dovoljenju prostorov, kjer se bodo programi socialne vključenosti izvajali); 5. izdelan pravilnik o dodelitvi mesečne nagrade uporabnikom; 6. fotokopije referenc v zvezi z izvajanjem programov socialne vključenosti ali z izvajanjem podobnih programov. 6. Merila za izbiro izvajalcev programov socialne vključenosti Merila za izbiro izvajalcev programov socialne vključenosti so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezno merilo bo vrednoteno z ustreznim številom točk, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. Popolne prijave prijaviteljev bo ocenila komisija v skladu z merili in pripadajočim številom točk, ki so podrobneje razvidni v razpisni dokumentaciji v Poglavju X. – Merila za izbiro izvajalcev programov SV. Komisija bo točkovala prijavo v celoti, pri tem, da bo vsako prijavljeno lokacijo ocenila posebej. Za vsako prijavljeno lokacijo bo posebej ocenila Merilo 3. – Prostorski, tehnični in organizacijski pogoji. Prijave prijaviteljev, ki pod naslednjimi merili razpisne dokumentacije ne bodo dosegli točk, bo komisija zavrnila: 1.1. Strokovni delavci in strokovni sodelavci, 1.2. Strokovna usposobljenost, 1.3. Vloga strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, 1.4. Zagotavljanje kadrovskih pogojev za prijavljene lokacije in predvideno število uporabnikov v programu z upoštevanim predvidenim razvojem programa po letih, 2.1. Vsebina programa, 2.2. Cilji programa, 2.3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu, 2.5. Razmejitev programa od že financiranega oziroma sofinanciranega programa ali storitve, 2.6. Urnik, 3.1. Zagotavljanje prostorov, 3.3. Ustreznost prostorov, 4.1. Uporabniki programa, 4.9. Zagotavljanje sofinanciranja programa (nagrade uporabnikom), 4.10. Zagotavljanje malice uporabnikom in 6.1. Finančna konstrukcija prihodkov in odhodkov (2011 in 2012). Zavrnjene bodo tudi prijave prijaviteljev, ki od možnih 90 točk ne bodo zbrali vsaj 68 točk. 7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis in obdobje financiranja: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet tega javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014 skupaj znaša 9,7 mio EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna RS, proračunske postavke 4329 – Programi socialne vključenosti za invalide. 8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: sredstva morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2015. 9. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru programa Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje programa v višini največ 400,00 EUR mesečno na vključenega uporabnika v letu 2011 (stroški dela, materialni stroški, zavarovanje za primer nesreče pri delu, malica) in variabilni del v višini dejanskih potnih stroškov (javni prevoz) na vključenega uporabnika ter tako zagotavljalo načelo enake dostopnosti programov vsem uporabnikov in enak položaj vsem izvajalcem. Ministrstvo ima pravico, da v naslednjih letih, glede na proračunska sredstva in glede na stopnjo inflacije, spremeni vrednost sofinanciranja na vključenega uporabnika. 10. Odpiranje prijav: komisijsko odpiranje prijav bo v četrtek, 7. 10. 2010, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Direktorata za invalide, Slovenska 54, 4. nadstropje, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 11. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku največ 60 dni od datuma odpiranja prijav. 12. Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo prijav je ponedeljek 4. 10. 2010. Prijavitelji morajo svojo prijavo na javni razpis predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 4. 10. 2010 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na dan 4. 10. 2010 do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Prijavitelji predložijo svoje prijave na javni razpis v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovojnice: »Prijava – ne odpiraj! Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj se na javni razpis lahko prijavi le z eno prijavo, ki jo lahko v času razpisnega roka dopolnjuje ali spreminja. V primeru dopolnitve prijave mora biti le-ta označena s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovojnice: »Dopolnitev prijave – ne odpiraj! Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2011 do 2014, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. Prijavo lahko odda pravna ali fizična oseba le samostojno. Če eno prijavo pripravita skupaj dva prijavitelja, komisija takšno prijavo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene tudi vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. 13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Prijavitelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve http://www.mddsz.gov.si/ pod rubriko o ministrstvu / javne objave / javni razpisi. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave javnega razpisa do petka 1. 10. 2010 vsak delovni dan po telefonu, od 10. do 12. ure pri Špeli Kolar na številki 01/369-75-54 ali na številki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide) oziroma po elektronski pošti na naslovu spela.kolar@gov.si. Vprašanja po elektronski pošti se sprejemajo do četrtka, 30. 9. 2010 do 10. ure.