Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4861. Tehnični popravek Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2009, stran 13795.

V Zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2009, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33/10 z dne 23. 4. 2010, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 109/09) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2009
K 2. členu se doda tabela stanja realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2009 v bilanci prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja, ki obsega:
+----+---------------------------+------------+
|A. |BILANCA PRIHODKOV IN    |      |
|  |ODHODKOV          |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov | Proračun  |
|  |              |   leta  |
|  |              |   2009  |
+----+---------------------------+------------+
|  |              | v eurih  |
+----+---------------------------+------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI      |2.741.340,83|
|  |(70+71+72+73+74)      |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |1.992.161,11|
+----+---------------------------+------------+
|  |DAVČNI PRIHODKI      |1.767.790,26|
+----+---------------------------+------------+
|  |700 Davki na dohodek na  |1.623.155,00|
|  |dobiček          |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |703 Davki na premoženje  |92.495,35  |
+----+---------------------------+------------+
|  |704 Domači davki na blago |52.139,91  |
|  |in storitve        |      |
+----+---------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI     |224.370,85 |
+----+---------------------------+------------+
|  |710 Udeležbe na dobičku in |37.458,08  |
|  |dohodki od premoženja   |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |711 Takse in pristojbine  | 2.853,28  |
+----+---------------------------+------------+
|  |712 Denarne kazni     | 7.690,95  |
+----+---------------------------+------------+
|  |713 Prihodki od prodaje  | 1.466,67  |
|  |blaga in storitev     |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki|174.901,87 |
+----+---------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI    | 7.285,20  |
+----+---------------------------+------------+
|  |722 Prihodki od prodaje  | 7.285,20  |
|  |zemljišč in neopredmetenih |      |
|  |dolgoročnih sredstev    |      |
+----+---------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE      |   0,00  |
+----+---------------------------+------------+
|  |730 Prejete donacije iz  |   0,00  |
|  |domačih virov       |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |731 Prejete donacije iz  |   0,00  |
|  |tujine           |      |
+----+---------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI    |741.894,52 |
+----+---------------------------+------------+
|  |740 Transferni prihodki iz |535.864,51 |
|  |drugih javnofinančnih   |      |
|  |institucij         |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |741 Prejeta sredstva iz  |206.030,01 |
|  |državnega proračuna iz   |      |
|  |sredstev proračuna Evropske|      |
|  |unije           |      |
+----+---------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |3.125.102,96|
|  |(40+41+42+43)       |      |
+----+---------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI       |642.452,36 |
+----+---------------------------+------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki |193.260,00 |
|  |zaposlenim         |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev |30.446,92  |
|  |za socialno varnost    |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |402 Izdatki za blago in  |404.985,44 |
|  |storitve          |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |409 Rezerve        |13.760,00  |
+----+---------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI      |770.683,25 |
+----+---------------------------+------------+
|  |410 Subvencije       |60.902,15  |
+----+---------------------------+------------+
|  |411 Transferi posameznikom |479.093,45 |
|  |in gospodinjstvom     |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |412 Transferi neprofitnim |65.089,24  |
|  |organizacijam in ustanovam |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |413 Drugi tekoči domači  |165.598,41 |
|  |transferi         |      |
+----+---------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI   |1.528.849,07|
+----+---------------------------+------------+
|  |420 Nakup in gradnja    |1.528.849,07|
|  |osnovnih sredstev     |      |
+----+---------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |183.118,28 |
+----+---------------------------+------------+
|  |431 Investic. transferi  |166.097,01 |
|  |pravnim in fiz.os., ki niso|      |
|  |prorač. upor.       |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |432 Investic. transferi  |17.021,27  |
|  |proračunskim uporabnikom  |      |
+----+---------------------------+------------+
|III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |    –  |
|  |II.) (PRORAČUNSKI     |383.762,13 |
|  |PRIMANJKLJAJ)       |      |
+----+---------------------------+------------+
|  |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV|      |
|  |IN NALOŽB         |      |
+----+---------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |      |
|  |POSOJIL IN PRODAJA     |      |
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|  |(750+751+752)       |      |
+----+---------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH   |   0,00  |
|  |POSOJIL          |      |
+----+---------------------------+------------+
|  | 750 Prejeta vračila danih |   0,00  |
|  |posojil          |      |
+----+---------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|   0,00  |
|  |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |      |
|  |DELEŽEV (IV.-V.)      |      |
+----+---------------------------+------------+
|C. |RAČUN FINANCIRANJA     |      |
+----+---------------------------+------------+
|VII.|ZADOLŽEVANJE (500+501)   |   0,00  |
+----+---------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE        |   0,00  |
+----+---------------------------+------------+
|  |500 Domače zadolževanje  |   0,00  |
+----+---------------------------+------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |    –  |
|  |SREDSTEV NA RAČUNIH    |383.762,13 |
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |      |
+----+---------------------------+------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |    0  |
|  |VIII.)           |      |
+----+---------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- |383.762,13 |
|  |IX) =-III.         |      |
+----+---------------------------+------------+
|XII.|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |809.703,42 |
|  |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA|      |
+----+---------------------------+------------+
Št. 410-02/2010-4
Mirna Peč, dne 11. novembra 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.