Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

91. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar, stran 605.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KATAR
1. člen
Ratificira se Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar, podpisan v Dohi 10. januarja 2010.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-46/2010
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EVA 2010-1811-0100
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M
O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KATAR
Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Katar, v nadaljnjem besedilu "pogodbenici",
sta se
v želji, da razširita in okrepita odnose med državama na področju gospodarskega in tehničnega sodelovanja v vzajemno korist,
dogovorili:
1. ČLEN
Pogodbenici v skladu s svojimi zakoni in predpisi ter ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti in pogodb medsebojno sodelujeta z namenom krepitve gospodarskega sodelovanja na podlagi enakopravnosti in vzajemne koristi na gospodarskih, trgovinskih in tehničnih področjih, kot so industrija, energetika, kmetijstvo, komunikacije, promet, gradbeništvo, delo, turizem in druga področja v skupnem interesu.
2. ČLEN
Pogodbenici spodbujata in pospešujeta uvoz in izvoz njunih industrijskih in kmetijskih izdelkov ter surovin, razen če tega ne prepovedujejo uvozna in izvozna zakonodaja in predpisi posamezne pogodbenice.
3. ČLEN
Kadar koli je to mogoče, pogodbenici spodbujata in pospešujeta prevoz blaga z njunimi prevoznimi sredstvi.
4. ČLEN
Vsaka pogodbenica:
a) spodbuja in pospešuje sodelovanje poslovnežev, predstavnikov gospodarske in industrijske zbornice ter drugih podobnih institucij na mednarodnih sejmih in razstavah, ki so organizirani na ozemlju druge pogodbenice;
b) omogoča drugi pogodbenici, da organizira sejme in razstave v njeni državi in ji za to zagotovi vsa potrebna sredstva ter pomoč v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi posamezne države.
5. ČLEN
Pogodbenici spodbujata sodelovanje ter izmenjavo ali obiske predstavnikov gospodarske in industrijske zbornice ter drugih podobnih institucij ter poslovnežev obeh držav in ustvarjata ugodne razmere za naložbe.
6. ČLEN
Vsaka pogodbenica:
a) spodbuja sodelovanje med njunimi vladnimi in zasebnimi institucijami ter javnimi agencijami, ki se ukvarjajo s tehnično dejavnostjo, pri zasnovi skupnih tehničnih in gospodarskih projektov ter pri izmenjavi delegatov, vključenih v različne tehnične panoge, ki zagotavljajo potrebno pomoč in podporo;
b) spodbuja svoje državljane in jim omogoča, da se udeležujejo programov za usposabljanje in usmerjanje na področju tehnike in gospodarstva ter usklajuje prizadevanja pri raziskovalnih in sorodnih projektih na teh področjih.
7. ČLEN
Pogodbenici se strinjata, da bosta za učinkovito izvajanje določb tega sporazuma in reševanje morebitnih težav pri njihovem izvajanju ustanovili skupno komisijo za gospodarsko in tehnično sodelovanje. Ta se redno sestaja izmenično v obeh državah na zahtevo katere koli pogodbenice, z namenom:
– predlagati ukrepe za pospeševanje izvajanja določb tega sporazuma,
– izmenjati informacije o gospodarskih razmerah v obeh državah, predpisih, gospodarskih programih in druge informacije skupnega interesa,
– preučiti različne postopke za izboljšanje gospodarskega, trgovinskega, kulturnega, turističnega, kmetijskega in industrijskega sodelovanja med državama,
– povečati obseg trgovine in spodbuditi odpravo ovir,
– dogovarjati se o reševanju težav pri razlagi in uporabi tega sporazuma,
– dati predloge za spremembe tega sporazuma v želji povečati trgovino in razvijati gospodarske odnose med državama.
Pogodbenica gostiteljica vodi zapisnik zasedanja skupne komisije, ki ga na koncu zasedanja podpišeta vodji delegacij.
8. ČLEN
Skupno komisijo sestavljajo predstavniki pogodbenic, po potrebi pa se lahko k sodelovanju povabijo tudi predstavniki drugih institucij javnega ali zasebnega sektorja.
Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo krijeta stroške, ki nastanejo pri delu komisije.
9. ČLEN
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spore, ki lahko nastanejo pri izvajanju sporazuma, reševali s posvetovanji in pogajanji.
10. ČLEN
Ta sporazum ne vpliva na druge sporazume, ki jih je ali jih bo katera koli pogodbenica sklenila s kako drugo državo.
Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic iz drugih mednarodnih sporazumov, še zlasti članstva v Evropski uniji (EU), katere članica je Republika Slovenija, in članstva v Svetu za sodelovanje v Zalivu (SSZ), katerega članica je Država Katar, in/ali njunega članstva v drugih mednarodnih organizacijah.
11. ČLEN
Spremembe tega sporazuma so mogoče s soglasjem pogodbenic. Takšne spremembe so v obliki ločenih instrumentov, ki so sestavni del tega sporazuma in začnejo veljati v skladu z določbami 12. člena tega sporazuma.
12. ČLEN
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita, da sta končali notranje postopke, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
Velja za začetno obdobje petih let in ostane veljaven tudi naprej, razen če ena od pogodbenic najmanj šest mesecev pred potekom pisno ne obvesti druge pogodbenice, da ga namerava odpovedati.
V primeru odpovedi vse zaveze in obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma ali kakršnega koli posla v skladu s tem sporazumom, ostanejo veljavne in zavezujoče, dokler se ne izpolnijo.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v Dohi 10. januarja 2010, vsak v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve
 
Za Vlado
Države Katar
Dr. Khalid Bin Mohammad Al-Attiyah l.r.
Državni minister
za mednarodno sodelovanje in vršilec dolžnosti ministra
za gospodarstvo in trgovino
A G R E E M E N T
ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the State of Qatar, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",
Desirous of expanding and strengthening the relations between the two countries in the areas of economic and technical cooperation for their mutual benefit,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
The Contracting Parties shall cooperate with each other with a view to strengthen economic cooperation, in accordance with their respective laws and regulations and considering their international obligations and agreements, on the basis of equality and mutual benefits, in the economic, commercial and technical fields, such as industry, energy, agriculture, communications, transport, construction, labour, tourism, and other areas of mutual interest.
ARTICLE 2
The Contracting Parties shall promote and facilitate export and import of their industrial and agricultural products, as well as raw materials, excluding those prohibited by their import and export laws and regulations.
ARTICLE 3
The Contracting Parties shall encourage and facilitate the transport of goods between them by their own means of transport whenever possible.
ARTICLE 4
Each Contracting Party shall:
a) Encourage and facilitate the participation of the businesspeople, the representatives of the Chamber of Commerce and Industry and other similar institutions in international exhibitions and fairs held in the territory of the other Contracting Party;
b) Facilitate the other Contracting Party to organize fairs and exhibitions in its country and to provide all necessary facilities and assistance to achieve this objective within the framework of their respective laws and regulations.
ARTICLE 5
Each Contracting Party shall encourage cooperation and exchange of visits between representatives of the Chamber of Commerce and Industry and other similar institutions, as well as, between businesspeople in both countries and create favourable investment conditions.
ARTICLE 6
Each Contracting Party shall:
a) Encourage cooperation between governmental and private institutions and agencies of public interests engaged in technical activities, in setting up technical and economic joint projects, as well as, the exchange of delegates engaged in different technical disciplines to provide the required assistance and support;
b) Encourage and enable their citizens to participate in training and orientation programmes related to the technical and economic fields and coordinate efforts in research and related studies in these domains.
ARTICLE 7
For an effective implementation of the provisions of this Agreement and the resolving of problems that may arise during the implementation, the Contracting Parties agree to establish a Joint Commission on Economic and Technical Cooperation. The Joint Commission shall meet alternatively on periodic basis in the two countries following a request from either Contracting Party to:
– Propose measures to facilitate the implementation of the provisions of this Agreement;
– Exchange information on the economic situation in the two states, on regulations, economic programmes and other information of mutual interest;
– Study the various means required to enhance economic, commercial, cultural, tourism, agricultural and Industrial cooperation between the two countries;
– Expand and promote the volume of trade and the elimination of obstacles;
– Agree on solving problems arising from the interpretation and application of this Agreement;
– Draw up proposals concerning the amendment to this Agreement with a view to expanding the aspects of trade and development of economic relations between the two countries.
The host Contracting Party shall take minutes of the meeting of the Joint Commission, which shall be signed by heads of both delegations at the end of the meeting.
ARTICLE 8
The Joint Commission shall be composed of representatives of the Contracting Parties and, where necessary, representatives of other public or private sector institutions may also be invited to participate.
Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, cover the expenses arising from the work of the Commission.
ARTICLE 9
The Contracting Parties hereby undertake to settle the differences that may arise in relation to the implementation of this Agreement through mutual consultations and negotiations.
ARTICLE 10
This Agreement shall not affect other agreements concluded or to be concluded by either Contracting Party with another state.
This Agreement shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting Parties stemming from other international agreements, in particular membership in the European Union (EU) to which the Republic of Slovenia is a party, and membership in the Gulf Cooperation Council (GCC) to which the State of Qatar is a party and/or out of their membership in other international organizations.
ARTICLE 11
Any amendments to this Agreement may be made by mutual consent of the Contracting Parties. Such amendments shall be made in the form of separate instruments, being an integral part of this Agreement, and shall enter into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.
ARTICLE 12
This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification in which the Contracting Parties inform each other of the completion of their respective internal procedures required for its entry into force.
It shall remain valid for an initial period of five years and thereafter continue to be in force unless either Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate it at least six months prior to the date of the termination.
In the event of termination, however, all undertakings and obligations arising there from or from any deals concluded in accordance with this Agreement shall remain valid and binding until such undertakings and obligations are fulfilled.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Doha on this 10(th) day of January 2010, each in the Slovenian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of
The Republic of Slovenia
Samuel Žbogar (s)
Minister
of Foreign Affairs
 
For the Government of
the State of Qatar
Dr. Khalid Bin Mohammad
Al-Attiyah (s)
Minister of State of International Cooperation, and Acting Minister
of Business and Trade

AAA Zlata odličnost