Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Zveznim ministrstvom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije o sodelovanju na področju trga dela, stran 498.

Na podlagi četrte alineje petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE TER ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA DELO, SOCIALNE ZADEVE IN VARSTVO POTROŠNIKOV REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU TRGA DELA
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Zveznim ministrstvom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije o sodelovanju na področju trga dela, podpisan v Celovcu 8. septembra 2009.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE TER ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA DELO, SOCIALNE ZADEVE IN VARSTVO POTROŠNIKOV REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU TRGA DELA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije, v nadaljevanju pogodbenika, sta
– ob upoštevanju medsebojnega zanimanja za razvijanje prijateljskih odnosov in sodelovanja na področju trga dela in delovnih razmerij ter
– ob spoznanju, da je pomembno, da se gospodarski in družbeni razvoj v obeh državah spodbujata s sodelovanjem,
sklenili:
a) podpirati razvoj sodelovanja zaradi izmenjave spoznanj, izkušenj, analiz in priporočil med pogodbenikoma, in če je primerno, med drugimi ustreznimi ustanovami s področja trga dela;
b) izmenjavati informacije na področju politike trga dela, delovnih razmerij, iskanja rešitev na tem delovnem področju, delovne zakonodaje, strukture in storitev na teh področjih v svojih državah na državni, regionalni in lokalni ravni;
c) sodelovati pri evropskih ali drugih mednarodnih programih.
1. Pogodbenika določata ta prednostna področja sodelovanja:
A) trg dela in še zlasti:
– razvoj politik za optimalno delovanje trga dela (zavarovanje za primer brezposelnosti, vzajemno učinkovanje med politiko trga dela in sistemi socialne varnosti, spodbujanje vseživljenjskega učenja, povečanje prožnosti trga dela, izboljšanje dostopa do trga dela);
– upravljanje in organiziranje za učinkovito delovanje ministrstev in ustanov na trgu dela na posameznih ravneh, vključno z informacijsko podprtimi postopki oziroma pripravo in analizo podatkov;
– razvoj organizacije, upravljanja in finančne administracije ter vsebinskih virov za spodbude, ki so pomembne za trg dela in se sofinancirajo s programi EU, kot sta zlasti Evropski socialni sklad (ESS) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) na področju politike trga dela;
– uporaba prakse aktivnih politik zaposlovanja na lokalni ravni s poudarkom na vključitvi posebnih problemskih skupin na trgu dela;
– razvoj aktivne politike zaposlovanja;
B) delovno pravo in nadzor nad delom, še zlasti:
– nadaljnji razvoj delovne zakonodaje glede na vstop Slovenije v EU;
– nadzor nad spoštovanjem delovne zakonodaje v zvezi z zagotavljanjem delovnih razmer za zdravje in varnost ter uveljavljanje standardov delovnega prava;
C) enake možnosti žensk in moških, še zlasti:
– usklajevanje zakonov, ki urejajo enake možnosti žensk in moških, z direktivami EU ter
– utrjevanje in učinkovito delovanje mehanizma za zaščito enakih možnosti žensk in moških.
2. To sodelovanje poteka kot izmenjava informacij v obliki:
– pisnega gradiva, dokumentov in objav,
– seminarjev in delavnic,
– obojestranskih posvetovanj strokovnjakinj in strokovnjakov,
– udeležbe na konferencah, ki bodo organizirane v obeh državah, ter
– programov izobraževanja za sodelavce pristojnih ustanov obeh pogodbenikov.
3. Pogodbenika se dogovorita, da bosta ta sporazum izvajala tako, da se bodo predstavnice oziroma predstavniki izmenoma sestajali v eni od držav. Namen teh srečanj je izmenjava informacij na podlagi skupno pripravljenih, usklajenih in podpisanih dvoletnih delovnih programov, in to glede na finančne in organizacijske možnosti pogodbenikov.
4. V dvoletnih programih za izmenjavo strokovnjakinj oziroma strokovnjakov med pogodbenikoma se zaradi praktičnosti kot delovni jezik izbere angleščina.
5. Glede finančnih pogojev se pogodbenika dogovorita, da bo vse stroške potovanja in bivanja strokovnjakinj oziroma strokovnjakov, ki jih bosta pooblastila, poravnal pogodbenik, ki strokovnjakinje oziroma strokovnjake pošilja, razen če ni dogovorjeno drugače. Pogodbenik, ki sprejme te strokovnjake, prevzame organizacijo in prevoz po državi. Finančne vire za uresničitev sodelovanja pogodbenika določita po veljavnih postopkih v svoji notranji zakonodaji oziroma proračunskih predpisih. Posebni finančni pogoji za izpolnjevanje posameznih ukrepov se lahko v skladu s 3. točko določijo v skupno dogovorjenih dvoletnih delovnih programih.
6. Če obveznosti zaradi razlogov, na katere pogodbenika nimata vpliva, niso izpolnjene, je dogovorjeno, da je treba drugega pogodbenika o tem pisno obvestiti. Skupno je treba odločiti, ali se bo storitev ukinila ali pa jo bo mogoče opraviti le delno.
7. Ta sporazum se sklene za obdobje do konca leta 2010 in se samodejno podaljša vsakokrat za eno leto, razen če se pogodbenika ne dogovorita drugače. Sporazum začne veljati, ko se pogodbenika po diplomatski poti obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
8. Pogodbenika lahko ta sporazum ob upoštevanju šestmesečnega odpovednega roka po poteku prvotnega obdobja veljavnosti kadar koli odpovesta. Obvestilo mora biti pisno. Rok začne teči z dnem, ko je prejeta odpoved drugega pogodbenika.
Podpisano v Celovcu dne 8. 9. 2009 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Republike Slovenije
Ivan Svetlik l.r.
 
Za Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov
Republike Avstrije
Rudolf Hundsdorfer l.r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DEM MINISTERIUM FÜR ARBEIT, FAMILIE UND SOZIALE ANGELEGENHEITEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DEM BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES UND KONSUMENTENSCHUTZ DER REPUBLIK ÖSTERREICH BETREFFEND ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH ARBEITSMARKT
Das Ministerium für Arbeit, Familie und soziale Angelegenheiten der Republik Slowenien und das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz der Republik Österreich, nachstehend die “Parteien” genannt, haben
– unter Berücksichtigung des gegenseitigen Interesses an der Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und Zusammenarbeit im Bereich des Arbeitsmarktes und der Arbeitsbeziehungen, und
– in der Erkenntnis, dass es wichtig ist, die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung in beiden Ländern durch diese Zusammenarbeit zu fördern,
folgendes vereinbart:
a) die Entwicklung der gegenseitigen Zusammenarbeit zwecks Austausch von Erkenntnissen, Erfahrungen, Analysen und Empfehlungen zwischen den Parteien, und wenn angemessen, zwischen anderen entsprechenden Institutionen aus dem Arbeitsmarktbereich, zu unterstützen;
b) Informationen auf dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik, der Arbeitsbeziehungen, der Prozesse der Entscheidungsfindung in diesem Umfeld, der Arbeitsgesetzgebung, der Struktur und der Dienstleistungen in diesen Bereichen in ihren Staaten auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, auszutauschen;
c) im Rahmen von europäischen oder anderen internationalen Programmen mitzuarbeiten.
1. Die Parteien haben folgende Prioritätsbereiche der Zusammenarbeit aufgeführt:
A) Arbeitsmarkt, und da insbesondere:
– Entwicklung von Politiken für die optimale Funktionsweise des Arbeitsmarktes (z. B. Arbeitslosenversicherung, Wechselwirkung zwischen der Arbeitsmarktpolitik und dem System der sozialen Sicherheit, Förderung des lebensbegleitenden Lernens, Erhöhung der Flexibilität des Arbeitsmarktes, Verbesserung des Zuganges zum Arbeitsmarkt).
– Management und Organisation für effektives Funktionieren der Ministerien und der Institutionen auf dem Arbeitsmarkt auf den jeweiligen Ebenen einschließlich IT-gestützter Verfahrensprozesse bzw. Datenbereitstellung und -analyse;
– Entwicklung von Organisation, Management und finanzieller Administration sowie von inhaltlichen Ressourcen für arbeitsmarktpolitisch relevante Initiativen, die durch EU-Programme kofinanziert sind, wie insbesondere dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Bereich Arbeitsmarktpolitik;
– Anwendung der Praxis aktiver Arbeitsmarktpolitiken auf lokaler Ebene, mit Betonung der Einbeziehung von spezifischen Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt;
– Entwicklung der aktiven Arbeitsmarktpolitik.
B) Arbeitsrecht und Arbeitsinspektion, und insbesondere:
– weitere Entwicklung der Arbeitsgesetzgebung im Kontext des EU-Beitritts von Slowenien;
– Kontrolle der Einhaltung der Arbeitsgesetzgebung betreffend die Gewährleistung von gesundheitsfördernden und sicheren Arbeitsbedingungen und die Durchsetzung der Arbeitsrechtsnormen.
C) Chancengleichheit für Frauen und Männer, und insbesondere:
– Anpassung der Gesetze, die die Chancengleichheit für Frauen und Männer regeln, an die EU-Richtlinien und
– Festigung und effektives Funktionieren eines Mechanismus zum Schutz der Chancengleichheit für Frauen und Männer.
2. Diese Zusammenarbeit wird als Informationsaustausch in Form von
– schriftlichen Materialien, Dokumenten und Veröffentlichungen
– Seminaren und Workshops
– gegenseitige Beratungen von ExpertInnen
– Beteiligung an Konferenzen, die in beiden Staaten organisiert werden sowie
– Schulungsprogrammen für die Mitarbeiter der verantwortlichen Institutionen der Parteien erfolgen.
3. Die Parteien vereinbaren, dieses Abkommen in folgender Weise umzusetzen: VertreterInnen treffen sich abwechselnd in einem der beiden Staaten. Zweck dieser Treffen ist der Austausch von Informationen auf Grundlage von gemeinsam vorbereiteten, abgestimmten und unterzeichneten zweijährigen Arbeitsprogrammen, nach finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten beider Parteien.
4. Im Rahmen der zweijährigen Programme für den Austausch von ExpertInnen zwischen den Parteien wird aus praktischen Erwägungen Englisch als Arbeitssprache gewählt.
5. Hinsichtlich der finanziellen Bedingungen vereinbaren die Parteien, dass alle Kosten, verbunden mit Reise und Aufenthalt der von ihnen beauftragten ExpertInnen, von der sendenden Partei übernommen werden, es sei denn, dass etwas anderes vereinbart wurde. Die empfangende Partei übernimmt die Organisation und den Binnentransport. Die Finanzressourcen für die Verwirklichung der Zusammenarbeit werden von beiden Parteien nach den geltenden Verfahren in ihren nationalen Gesetzgebungen bzw. budgetären Regelungen festgelegt. Die spezifischen finanziellen Bedingungen für die Erfüllung der einzelnen Maßnahmen können in den gemeinsam vereinbarten zweijährigen Arbeitsprogrammen laut Pkt. 3 festgelegt werden.
6. Für den Fall, dass Verpflichtungen aus Gründen, die außerhalb des Einflussbereiches der Parteien liegen, nicht erfüllt werden können, wird vereinbart, dass die andere Partei darüber schriftlich zu informieren ist. Es ist gemeinsam darüber zu entscheiden, ob die Erbringung der Leistung eingestellt wird oder ob die Erbringung einer Teilleistung möglich ist.
7. Dieses Abkommen wird bis Ende 2010 abgeschlossen und wird automatisch für jeweils ein Jahr verlängert, es sei denn, dass beide Parteien etwas anderes vereinbaren. Das Abkommen tritt in Kraft, wenn beide Seiten von der jeweils anderen Seite auf dem diplomatischen Wege die Bestätigung erhalten haben, dass die innerstaatlichen Vorraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt sind.
8. Die Parteien können dieses Abkommen nach Ablauf des ursprünglichen Gültigkeitszeitraums unter Wahrung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist jederzeit kündigen. Die Benachrichtigung hat schriftlich zu erfolgen. Der Fristenlauf beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung der anderen Partei zugegangen ist.
Unterzeichnet in Klagenfurt am 8. 9. 2009 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für das Ministerium für Arbeit, Familie und soziale Angelegenheiten der Republik Slowenien
Ivan Svetlik e.h.
 
Für das Bundesministerium
für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
der Republik Österreich
Rudolf Hundsdorfer e.h.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-32/2010
Ljubljana, dne 10. junija 2010
EVA 2010-1811-0011
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina