Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP), stran 352.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BEEVTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-35
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (BEEVTP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, podpisan dne 26. oktobra 2009 v Luxembourgu.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ESTONIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV
PREAMBULA
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije, v nadaljevanju pogodbenici,
sta se ob medsebojnem upoštevanju državnih interesov in varnosti v želji, da bi zagotovili varovanje tajnih podatkov, izmenjanih med njima ali med javnimi in zasebnimi subjekti v njuni pristojnosti,
sporazumeli o:
1. ČLEN
POMEN IZRAZOV
V tem sporazumu izrazi pomenijo:
a) tajni podatek: podatek, ki ne glede na obliko nastane ali se prenese med pogodbenicama in ki po notranjih zakonih in predpisih pogodbenice zahteva varovanje pred nepooblaščenim razkritjem, odtujitvijo ali izgubo, in je kot tak določen in ustrezno označen;
b) pogodba s tajnimi podatki: pogodba ali podizvajalska pogodba, ki vsebuje tajne podatke ali vključuje dostop do njih;
c) pogodbenica izvora: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki da tajne podatke pogodbenici prejemnici;
d) pogodbenica prejemnica: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki prejme tajne podatke od pogodbenice izvora;
e) tretja stran: država, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ali mednarodna organizacija, ki ni pogodbenica tega sporazuma;
f) nacionalni varnostni organ: državni organ, odgovoren za izvajanje sporazuma in nadzor nad njim;
g) pristojni organ: kateri koli državni organ razen nacionalnega varnostnega organa, ki je v skladu z notranjimi zakoni in predpisi odgovoren za izvajanje sporazuma;
h) potreba po seznanitvi: potreba po dostopu do tajnih podatkov, povezana z uradnimi dolžnostmi in izvajanjem določene naloge;
i) dovoljenje za dostop do tajnih podatkov: odločitev nacionalnega varnostnega organa ali pristojnega organa, da ima posameznik pravico dostopa do tajnih podatkov v skladu z notranjimi zakoni in predpisi;
j) varnostno dovoljenje organizacije: odločitev pristojnega organa, ki potrjuje, da ima pravni subjekt ali posameznik fizične in organizacijske zmogljivosti za izpolnitev predpisanih pogojev za varno ravnanje s tajnimi podatki.
2. ČLEN
NAMEN IN PODROČJE UPORABE
Namen tega sporazuma je urediti varovanje in izmenjavo tajnih podatkov, ki jih ena pogodbenica da drugi pogodbenici ali so nastali medsebojno, predvsem za zunanje, obrambne, varnostne in policijske kakor tudi industrijske ali tehnološke zadeve, povezane s področjem uporabe tega sporazuma, ali ki se pošiljajo v okviru izvajanja ali priprave pogodb s tajnimi podatki.
3. ČLEN
NACIONALNA VARNOSTNA ORGANA
1. Nacionalna varnostna organa pogodbenic sta:
v Republiki Sloveniji:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov;
v Republiki Estoniji:
Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond (Ministrstvo za obrambo Republike Estonije, Oddelek nacionalnega varnostnega organa).
2. Nacionalna varnostna organa se obveščata o vseh drugih pristojnih organih, odgovornih za izvajanje sporazuma.
3. Pogodbenici se obveščata o vseh poznejših spremembah nacionalnih varnostnih organov.
4. ČLEN
STOPNJE TAJNOSTI IN NJIHOVE OZNAKE
1. Pogodbenici skladno s svojimi notranjimi zakoni in predpisi zagotavljata prejetim tajnim podatkom najmanj enako stopnjo varovanja kakor svojim tajnim podatkom enake stopnje tajnosti.
2. Enakovredne stopnje tajnosti so:
+---------------------+----------------------+-----------------+
|   v Republiki   |   v Republiki   |  v angleškem  |
|   Sloveniji   |    Estoniji    |   jeziku   |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|    STROGO    |    TÄIESTI    |  TOP SECRET  |
|    TAJNO    |    SALAJANE    |         |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|    TAJNO    |    SALAJANE    |   SECRET   |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|    ZAUPNO    |  KONFIDENTSIAALNE  | CONFIDENTIAL  |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|    INTERNO    |    PIIRATUD    |  RESTRICTED  |
+---------------------+----------------------+-----------------+
3. Pogodbenica izvora:
a) zagotovi, da so tajni podatki označeni z ustrezno oznako stopnje tajnosti v skladu z njenimi notranjimi zakoni in predpisi;
b) obvesti pogodbenico prejemnico o:
– vseh pogojih za dajanje ali omejitvah njihove uporabe,
– vseh poznejših spremembah oznak stopenj tajnosti danih tajnih podatkov.
4. Pogodbenica prejemnica:
a) zagotovi, da so prejeti tajni podatki označeni z enakovredno oznako stopnje tajnosti skladno z drugim odstavkom tega člena;
b) zagotovi, da se oznaka stopnje tajnosti prejetih tajnih podatkov ne spremeni ali prekliče, razen s pisnim dovoljenjem pogodbenice izvora.
5. ČLEN
DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV
1. Dostop do podatkov stopnje INTERNO/PIIRATUD je omejen na osebe, ki imajo potrebo po seznanitvi s podatki in so bile ustrezno poučene.
2. Dostop do podatkov stopnje ZAUPNO/ KONFIDENTSIAALNE in višje je omejen na osebe, ki imajo potrebo po seznanitvi in ki jim je bilo v skladu z notranjimi zakoni in predpisi izdano dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
3. Dostop do tajnih podatkov se lahko odobri po uradni dolžnosti v skladu z notranjimi zakoni in predpisi.
4. Pogodbenici medsebojno priznavata dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Skladno s tem se uporablja drugi odstavek 4. člena.
5. Na zaprosilo nacionalni varnostni organ pogodbenice prejemnice izda pisno potrdilo, da ima posameznik pravico dostopa do tajnih podatkov, kakor je določeno v tem členu.
6. ČLEN
OMEJITEV UPORABE TAJNIH PODATKOV
1. Pogodbenica prejemnica tajne podatke uporabi izključno za namen, za katerega so ji bili dani, in z omejitvami, ki jih je navedla pogodbenica izvora.
2. Pogodbenica prejemnica tajnih podatkov ne da tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice izvora.
7. ČLEN
PRENOS TAJNIH PODATKOV
1. Pogodbenici si tajne podatke pošiljata po diplomatski poti v skladu z notranjimi zakoni in drugimi predpisi pogodbenice izvora.
2. Nacionalna varnostna organa se lahko z medsebojnim soglasjem in ob spoštovanju notranjih zakonov in predpisov dogovorita, da prenos tajnih podatkov poteka po drugih poteh.
8. ČLEN
RAZMNOŽEVANJE, PREVAJANJE IN UNIČEVANJE
1. Vsi izvodi in prevodi imajo ustrezne oznake s sklicem na pogodbenico izvora in nacionalne oznake enakovredne stopnje tajnosti. Prevodi in izvodi so omejeni na število, potrebno za uradni namen.
2. Vsak prevod ima v jeziku prevoda ustrezno oznako, da vsebuje tajne podatke pogodbenice izvora.
3. Tajni podatki stopnje TAJNO/SALAJANE ali višje se prevajajo ali razmnožujejo izključno s pisnim dovoljenjem pogodbenice izvora.
4. Tajni podatki stopnje TAJNO/SALAJANE ali višje se ne smejo uničiti in se vrnejo pogodbenici izvora.
5. V posebnih okoliščinah, ko tajnih podatkov, danih v skladu s tem sporazumom, ni mogoče ne varovati ne vrniti, se takoj uničijo. Takoj ko je mogoče, pogodbenica prejemnica obvesti nacionalni varnostni organ pogodbenice izvora o uničenju tajnih podatkov.
9. ČLEN
OBISKI
1. Za obiske med pogodbenicama, ki vključujejo dostop do tajnih podatkov, je potrebno predhodno pisno dovoljenje, ki ga izda nacionalni varnostni organ, če to zahtevajo notranji zakoni in predpisi pogodbenice.
2. Zaprosilo za obisk, ki se predloži pristojnemu nacionalnemu varnostnemu organu pogodbenice gostiteljice vsaj 10 delovnih dni pred začetkom obiska, vsebuje:
a) ime in priimek obiskovalca, datum in kraj rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista;
b) položaj obiskovalca z natančnejšimi podatki o organizaciji, ki jo obiskovalec predstavlja, ali naslov in podrobne podatke o pogodbi s tajnimi podatki, pri kateri obiskovalec sodeluje;
c) veljavnost in stopnjo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov obiskovalca;
d) ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov organizacije, v kateri bo obisk, in ime osebe za stike v organizaciji;
e) namen obiska, vključno z najvišjo stopnjo tajnosti obravnavanih podatkov;
f) datume in trajanje obiska; pri večkratnih obiskih se navede celotno obdobje, v katerem bodo obiski potekali;
g) datum, podpis in uradni žig nacionalnega varnostnega organa.
3. V nujnih primerih se nacionalna varnostna organa lahko dogovorita o krajšem obdobju za predložitev zaprosila za obisk.
4. Za določen projekt ali pogodbo s tajnimi podatki se lahko nacionalna varnostna organa dogovorita o seznamu obiskovalcev, ki imajo pravico do večkratnih obiskov. Seznam velja za začetno obdobje največ 12 mesecev, ki ga je mogoče podaljšati še za največ 12 mesecev. Zaprosilo za večkratne obiske se predloži v skladu z drugim odstavkom tega člena. Ko je seznam potrjen, se sodelujoči organizaciji lahko neposredno dogovarjata o obiskih.
5. Vsak tajni podatek, ki je dan obiskovalcu, se šteje kot tajni podatek, dan na podlagi tega sporazuma.
10. ČLEN
POGODBE S TAJNIMI PODATKI
1. Pogodbenica, ki želi skleniti ali ki pooblasti enega od svojih izvajalcev za sklenitev pogodbe s tajnimi podatki z izvajalcem druge pogodbenice, na zaprosilo od pristojnega nacionalnega varnostnega organa druge pogodbenice predhodno pridobi pisno zagotovilo, da ima predlagani izvajalec veljavno varnostno dovoljenje organizacije.
2. Pogodbenici medsebojno priznavata varnostna dovoljenja organizacij. Skladno s tem se uporablja drugi odstavek 4. člena.
3. Nacionalni varnostni organ lahko zahteva izvedbo varnostnega pregleda v organizaciji zaradi zagotavljanja stalnega upoštevanja varnostnih standardov v skladu z notranjimi zakoni in predpisi.
4. Pogodba s tajnimi podatki vsebuje določbe o varnostnih zahtevah in stopnji tajnosti podatkov, ki se dajo pogodbenici prejemnici v skladu s pogodbo s tajnimi podatki. Te zahteve veljajo tudi za pogajanja pred sklenitvijo pogodbe.
11. ČLEN
SODELOVANJE PRI VAROVANJU TAJNOSTI
1. Zaradi doseganja in ohranjanja primerljivih varnostnih standardov si nacionalna varnostna organa na zaprosilo zagotavljata podatke o nacionalnih varnostnih standardih, postopkih in praksah za varovanje tajnih podatkov. V ta namen se lahko nacionalna varnostna organa obiskujeta.
2. Nacionalna varnostna organa se obveščata o trenutnih varnostnih tveganjih, ki lahko ogrozijo dane tajne podatke.
3. Nacionalna varnostna organa si na zaprosilo in v mejah, ki jih določata njuni notranji zakonodaji, pomagata pri izvajanju postopkov varnostnega preverjanja oseb, ki so ali so bile na ozemlju druge pogodbenice.
4. Nacionalna varnostna organa se takoj obvestita o vsaki spremembi v medsebojno priznanih varnostnih dovoljenjih, ki se nanašajo na tekoče tajne projekte sodelovanja ali pogodbe s tajnimi podatki.
12. ČLEN
KRŠITEV VAROVANJA TAJNOSTI
1. Nacionalna varnostna organa se takoj obvestita o kakršnem koli sumu ali odkritju kršitve varovanja ali nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov.
2. Zadevna pogodbenica v skladu s svojimi notranjimi zakoni in predpisi sprejme ustrezne ukrepe za omejitev posledic kršitve varovanja ali nepooblaščenega razkritja iz prvega odstavka tega člena in za preprečitev nadaljnjih kršitev. Na zaprosilo si pogodbenici pomagata pri preiskavi in se obveščata o ugotovitvah preiskave in ukrepih, sprejetih zaradi kršitve.
13. ČLEN
STROŠKI
Vsaka pogodbenica krije svoje stroške, ki nastanejo pri izvajanju sporazuma.
14. ČLEN
REŠEVANJE SPOROV
Pogodbenici rešujeta spore zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma z medsebojnim posvetovanjem in jih ne predložita v reševanje domačemu ali mednarodnemu razsodišču ali tretji strani.
15. ČLEN
KONČNE DOLOČBE
1. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Odobren mora biti v skladu z notranjepravnimi postopki pogodbenic in začne veljati prvi dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila, s katerim si pogodbenici sporočata, da so izpolnjene vse zahteve, potrebne za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Pogodbenica ima pravico, da sporazum kadar koli pisno odpove. V takem primeru sporazum preneha veljati 6 mesecev po dnevu, ko je druga pogodbenica prejela uradno obvestilo o odpovedi sporazuma.
3. Ne glede na odpoved sporazuma se vsi tajni podatki, dani na njegovi podlagi, še naprej varujejo v skladu s tem sporazumom, dokler pogodbenica izvora pogodbenice prejemnice ne razreši te obveznosti.
4. Ob odpovedi sporazuma se na zaprosilo vsi tajni podatki, dani na njegovi podlagi, takoj vrnejo pogodbenici izvora.
5. Sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem obeh pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v skladu prvim odstavkom tega člena.
6. Za izvajanje sporazuma se lahko sklenejo dogovori o izvajanju med nacionalnima varnostnima organoma ali pristojnimi organi.
Sestavljeno v Luxemburgu, 26. 10. 2009 v dveh izvirnikih v slovenskem, estonskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
Za
Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
 
Za
Vlado
Republike Estonije
Urmas Paet l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
PREAMBLE
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the Parties,
wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between public or private entities under their jurisdiction, in mutual respect for national interests and security,
have agreed upon the following:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement these terms mean the following:
a) Classified Information: any information regardless of its form, which is generated by or transmitted between the Parties and under the national laws and regulations of either Party requires protection against unauthorised disclosure, misappropriation or loss and is designated as such and marked appropriately;
b) Classified Contract: a contract or sub-contract, which contains Classified Information or involves access to it;
c) Originating Party: the Party, including any public or private entity under its jurisdiction, which releases Classified Information to the Recipient Party;
d) Recipient Party: the Party, including any public or private entity under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Originating Party;
e) Third Party: a state, including any public or private entity under its jurisdiction, or an international organisation that is not a Party to this Agreement;
f) National Security Authority: the state authority responsible for the implementation and supervision of this Agreement;
g) Competent Authority: any other state authority than the National Security Authority, which, under national laws and regulations, is responsible for the implementation of this Agreement;
h) Need-to-know: the necessity to have access to specific Classified Information in connection with official duties and for the performance of a specific task;
i) Personnel Security Clearance: the determination by the National Security Authority or a Competent Authority, that an individual is eligible to have access to Classified Information, in accordance with the national laws and regulations;
j) Facility Security Clearance: the determination by a Competent Authority that confirms that the legal entity or an individual has the physical and organisational capability to meet the prescribed conditions for safe treatment of Classified Information.
ARTICLE 2
PURPOSE AND SCOPE
The purpose of this Agreement is to govern the protection and exchange of Classified Information provided by one Party to the other Party or which is mutually produced, mainly for purpose of foreign affairs, defence, security and police matters, as well as industrial or technological matters within the scope of this Agreement, or transmitted within the context of implementation or preparation of Classified Contracts.
ARTICLE 3
NATIONAL SECURITY AUTHORITIES
1. The National Security Authorities of the Parties are the following:
In the Republic of Slovenia:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Government Office for the Protection of Classified Information)
In the Republic of Estonia:
Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond (Ministry of Defence of the Republic of Estonia, National Security Authority Department)
2. The National Security Authorities shall notify each other of any other Competent Authority that is responsible for the implementation of this Agreement.
3. The Parties shall inform each other of any subsequent changes of the National Security Authorities.
ARTICLE 4
SECURITY CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS
1. The Parties shall, in accordance with their national laws and regulations, afford at least the same level of protection to the received Classified Information as afforded to its own Classified Information of an equivalent security classification level.
2. The equivalence of national security classification levels is as follows:
+-----------------------+-------------------+------------------+
|  In the Republic  |In the Republic of |  In English  |
|   of Slovenia   |   Estonia   |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|    STROGO     |   TÄIESTI   |  TOP SECRET  |
|     TAJNO     |   SALAJANE   |         |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|     TAJNO     |   SALAJANE   |   SECRET   |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|    ZAUPNO     | KONFIDENTSIAALNE |  CONFIDENTIAL  |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|    INTERNO    |   PIIRATUD   |  RESTRICTED  |
+-----------------------+-------------------+------------------+
3. The Originating Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with the national security classification level marking in accordance with its national laws and regulations;
b) inform the Recipient Party
- of any conditions of release or limitations on its use;
- of any subsequent changes in the security classification level of the released Classified Information.
4. The Recipient Party shall:
a) ensure that received Classified Information is marked with an equivalent national security classification level marking in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article;
b) ensure that the security classification level of the received Classified Information is not altered or revoked except if authorised in writing by the Originating Party.
ARTICLE 5
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
1. Access to information classified as INTERNO/PIIRATUD shall be limited to persons who have a Need-to-know and who have been briefed accordingly.
2. Access to information classified as ZAUPNO/ KONFIDENTSIAALNE and above, shall be limited to persons who have a Need-to-know and who, in accordance with national laws and regulations, have been issued a Personnel Security Clearance.
3. Access to Classified Information may be granted by virtue of office in accordance with national laws and regulations.
4. The Parties shall mutually recognise their Personnel Security Clearances. The provisions of paragraph 2 of Article 4 shall apply accordingly.
5. On request, the National Security Authority of the Recipient Party shall issue a written assurance that an individual has a right to access Classified Information as stipulated in this Article.
ARTICLE 6
RESTRICTION OF USE OF CLASSIFIED INFORMATION
1. The Recipient Party shall use the Classified Information only for the purpose it has been released for and within limitations stated by the Originating Party.
2. The Recipient Party shall not release Classified Information to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party.
ARTICLE 7
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Classified Information shall be transmitted between the Parties through diplomatic channels in accordance with the national laws and regulations of the Originating Party.
2. The National Security Authorities may, by mutual consent and in respect with national laws and regulations, agree that Classified Information may be transmitted through other channels.
ARTICLE 8
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION
1. All reproductions and translations shall bear appropriate markings referring to the Originating Party and a marking designating the equivalent national security classification level. The translations and number of reproductions shall be limited to the amount required for an official purpose.
2. All translations shall contain a suitable annotation in the language of the translation, indicating that it contains Classified Information of the Originating Party.
3. Information classified as TAJNO/SALAJANE or above shall be translated or reproduced only upon the written permission of the Originating Party.
4. Information classified as TAJNO/SALAJANE or above shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.
5. In case of a crisis situation, which makes it impossible to protect and return Classified Information released according to this Agreement, the Classified Information shall be destroyed immediately. The Recipient Party shall notify the National Security Authority of the Originating Party of the destruction of the Classified Information as soon as possible.
ARTICLE 9
VISITS
1. Visits between the Parties entailing access to Classified Information shall be subject to prior written permission issued by the respective National Security Authority if required by national laws and regulations of the Parties.
2. A request for a visit shall be submitted to the National Security Authority of the host Party at least 10 working days prior to the commencement of the visit, and shall include the following:
a) name of the visitor, date and place of birth, citizenship and identity card/passport number;
b) position of the visitor together with a specification of the entity which the visitor represents; or the title and details of the Classified Contract in which the visitor participates;
c) validity and the level of Personnel Security Clearance of the visitor;
d) name, address, phone/fax number, e-mail and point of contact of the entity to be visited;
e) purpose of the visit, including the highest level of Classified Information to be involved;
f) dates and duration of the visit. In the case of a recurring visit, the total period covered by the visits shall be stated;
g) date, signature and stamp of the official seal of the National Security Authority.
3. In urgent cases the National Security Authorities may agree upon a shorter period for submitting the visit request.
4. For a particular project or Classified Contract, National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visit. The list shall be valid for an initial period not exceeding 12 months and may be extended for a further period of time, not exceeding 12 months. The request for a recurring visit shall be submitted in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article. Once a list has been approved, visits may be arranged directly between the entities involved.
5. Any Classified Information provided to a visitor shall be considered to be Classified Information released under this Agreement.
ARTICLE 10
CLASSIFIED CONTRACTS
1. The Party desiring to conclude, or authorising one of its contractors to conclude, a Classified Contract with a contractor of the other Party shall, upon request, obtain prior written assurance from the National Security Authority of the other Party that the proposed contractor holds a valid Facility Security Clearance.
2. The Parties shall mutually recognise their Facility Security Clearances. The provisions of paragraph 2 of Article 4 shall apply accordingly.
3. Each National Security Authority may request that a security inspection is carried out at a facility to ensure continuing compliance with security standards according to national laws and regulations.
4. A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the classification level of information to be released to the Receiving Party under the Classified Contract. These requirements shall also apply to pre-contractual negotiations.
ARTICLE 11
SECURITY CO-OPERATION
1. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, provide each other with information about their national security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information. To this aim, the National Security Authorities may conduct mutual visits.
2. The National Security Authorities shall inform each other of current security risks that may endanger the released Classified Information.
3. On request, the National Security Authorities shall, within the limits set up by their national legislation, assist each other in carrying out security clearance procedures for persons who have stayed or who are still in the territory of the other Party.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/09-30/11
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 548-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v estonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost