Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP), stran 347.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-32
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (BPLVTP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, podpisan dne 14. maja 2009 v Varšavi.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske, v nadaljevanju »pogodbenici«, sta se v želji, da bi zagotovili varovanje tajnih podatkov, izmenjanih med njima ali med javnimi in zasebnimi subjekti v njuni pristojnosti, ob vzajemnem upoštevanju državnih interesov in varnosti dogovorili:
1. ČLEN
POMEN IZRAZOV
V tem sporazumu izrazi pomenijo:
1) tajni podatek: podatek, dokument ali gradivo, ki ne glede na obliko tudi med nastajanjem zahteva varovanje pred nepooblaščenim razkritjem, odtujitvijo ali izgubo ter je določen za takega in kot tak ustrezno označen po notranji zakonodaji pogodbenice;
2) pristojni varnostni organi: organi iz 3. člena, ki so pristojni za izvajanje tega sporazuma;
3) pogodba s tajnimi podatki: pogodba, ki vsebuje ali zajema tajne podatke;
4) pogodbenica izvora: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki da tajne podatke drugi pogodbenici;
5) pogodbenica prejemnica: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki prejme tajne podatke od pogodbenice izvora;
6) tretja stran: država, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ali mednarodna organizacija, ki ni pogodbenica tega sporazuma.
2. ČLEN
OZNAKE STOPNJE TAJNOSTI
1. Tajni podatki, dani na podlagi tega sporazuma, so označeni z ustreznimi stopnjami tajnosti v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.
2. Obveznost iz prvega odstavka velja tudi za tajne podatke, nastale pri medsebojnem sodelovanju pogodbenic, vključno s tajnimi podatki, nastalimi pri izvajanju pogodbe s tajnimi podatki.
3. Stopnjo tajnosti spremeni ali umakne le organ, v katerem so tajni podatki nastali, v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic. Pogodbenica prejemnica se uradno pisno obvesti o vsaki spremembi ali prenehanju stopnje tajnosti prejetih tajnih podatkov.
4. Enakovredne stopnje tajnosti so:
+----------------------+------------------+--------------------+
|   v Republiki   |  v Republiki  |  v angleškem   |
|   Sloveniji    |   Poljski   |    jeziku    |
+----------------------+------------------+--------------------+
|   STROGO TAJNO   |  ŚCIŚLE TAJNE  |   TOP SECRET   |
+----------------------+------------------+--------------------+
|    TAJNO     |   TAJNE    |    SECRET    |
+----------------------+------------------+--------------------+
|    ZAUPNO    |   POUFNE   |  CONFIDENTIAL  |
+----------------------+------------------+--------------------+
|    INTERNO    |  ZASTRZEŻONE  |   RESTRICTED   |
+----------------------+------------------+--------------------+
3. ČLEN
PRISTOJNI VARNOSTNI ORGANI
1. Pristojni varnostni organi pogodbenic, odgovorni za varnost in varovanje tajnih podatkov ter izvajanje tega sporazuma, so:
v Republiki Sloveniji:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov,
v Republiki Poljski:
vodja Agencije za notranjo varnost na civilnem področju in vodja Vojaške protiobveščevalne službe na vojaškem področju.
2. Pristojni varnostni organi iz prvega odstavka se pisno obveščajo o drugih organih, ki so pristojni za izvajanje tega sporazuma.
4. ČLEN
DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV
1. Dostop do tajnih podatkov, danih na podlagi tega sporazuma, je omejen na posameznike, ki so za to pravilno pooblaščeni v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenice.
2. Če so izpolnjene postopkovne zahteve, določene v notranji zakonodaji, pogodbenici medsebojno priznavata dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Ustrezno se uporablja četrti odstavek 2. člena.
5. ČLEN
VAROVANJE TAJNIH PODATKOV
1. Pogodbenica izvora zagotovi, da so tajni podatki označeni z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z notranjo zakonodajo, in pogodbenico prejemnico obvesti o pogojih za dajanje tajnih podatkov ali omejitvah pri njihovi uporabi.
2. Pogodbenica prejemnica v skladu s svojo notranjo zakonodajo zagotovi enakovredno stopnjo varovanja tajnih podatkov kot pogodbenica izvora, zagotovi, da so tajni podatki označeni z enakovrednimi stopnjami tajnosti v skladu s četrtim odstavkom 2. člena in da se stopnja tajnosti ne spremeni, razen s pisnim dovoljenjem pogodbenice izvora.
3. Pogodbenica prejemnica tajne podatke uporablja izključno za namen, za katerega so bili dani, in z omejitvami, ki jih je navedla pogodbenica izvora.
4. Pogodbenica prejemnica ne da tajnih podatkov tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice izvora.
6. ČLEN
PRENOS TAJNIH PODATKOV
Prenos tajnih podatkov poteka po diplomatski poti ali po drugih poteh, ki zagotavljajo varovanje pred nepooblaščenim razkritjem in o katerih se prej dogovorijo pristojni varnostni organi pogodbenic. Naslovnik pisno potrdi prejem tajnih podatkov.
7. ČLEN
RAZMNOŽEVANJE, PREVAJANJE IN UNIČEVANJE TAJNIH PODATKOV
1. Ob upoštevanju drugega odstavka se tajni podatki razmnožujejo in prevajajo na podlagi notranje zakonodaje pogodbenic.
2. Podatki stopnje STROGO TAJNO/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET se razmnožujejo in prevajajo le s predhodnim pisnim dovoljenjem, ki ga izda pogodbenica izvora.
3. Razmnoženi in prevedeni tajni podatki se varujejo enako kot izvirniki. Izvodi so številčno omejeni na najmanjšo količino, potrebno za uradne namene.
4. Ob upoštevanju petega odstavka se tajni podatki uničijo na podlagi notranje zakonodaje pogodbenic, tako da jih ni mogoče več delno ali v celoti obnoviti.
5. Tajni podatki z oznako STROGO TAJNO/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET se ne smejo uničiti. Vrnejo se pogodbenici izvora.
8. ČLEN
OBISKI
1. Za obiske, ki vključujejo dostop do tajnih podatkov, je potrebno predhodno dovoljenje, ki ga izda pristojni varnostni organ pogodbenice gostiteljice.
2. Zaprosilo za obisk se predloži pristojnemu varnostnemu organu pogodbenice gostiteljice vsaj 30 dni pred začetkom obiska in vsebuje:
a) ime in priimek obiskovalca, datum in kraj rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista;
b) položaj obiskovalca s podatki o organizaciji, ki jo obiskovalec zastopa, ali naslov pogodbe s tajnimi podatki, pri kateri obiskovalec sodeluje, in podrobne podatke o njej;
c) veljavnost in stopnjo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov obiskovalca;
d) ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov organizacije, v kateri bo obisk, in osebo za stike;
e) namen obiska, vključno z najvišjo stopnjo tajnosti obravnavanih podatkov;
f) datum in trajanje obiska; pri večkratnih obiskih se navede celotno obdobje, v katerem bodo potekali obiski;
g) datum, podpis in žig pristojnega varnostnega organa pogodbenice, ki je zaprosila za obisk.
3. V nujnih primerih se zaprosilo za obisk predloži vsaj sedem delovnih dni pred začetkom obiska.
4. Pristojni varnostni organi se lahko v posebni pogodbi s tajnimi podatki dogovorijo o seznamu obiskovalcev, upravičenih do večkratnih obiskov. Seznam velja največ 12 mesecev in se lahko podaljša še za največ 12 mesecev. Zaprosilo za večkratne obiske se predloži v skladu z drugim odstavkom. Ko je seznam potrjen, se lahko sodelujoče organizacije o obiskih dogovarjajo neposredno.
5. Tajni podatki, ki jih pridobi obiskovalec, se štejejo kot tajni podatki, dani na podlagi tega sporazuma.
9. ČLEN
POGODBE S TAJNIMI PODATKI
1. Preden se tajni podatki, ki se nanašajo na pogodbo s tajnimi podatki, dajo izvajalcem ali podizvajalcem, pristojni varnostni organ pogodbenice prejemnice:
a) potrdi, da imajo izvajalci ali podizvajalci in posamezniki, ki sodelujejo pri pogajanjih pred sklenitvijo pogodbe in/ali pri izvajanju pogodbe s tajnimi podatki, ustrezna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in varnostna dovoljenja organizacij, ali
b) izvede ustrezen postopek za izdajo varnostnega dovoljenja organizacije ali dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za vsako osebo, ki ima potrebo po seznanitvi.
2. Če so izpolnjene postopkovne zahteve, določene v notranji zakonodaji, pogodbenici medsebojno priznavata varnostna dovoljenja organizacijam. Ustrezno se uporablja četrti odstavek 2. člena.
3. Pristojni varnostni organ lahko zahteva inšpekcijski pregled organizacije za zagotovitev trajnega spoštovanja varnostnih standardov v skladu z notranjo zakonodajo in predpisi.
4. Pogodba s tajnimi podatki vsebuje določbe o varnostnih zahtevah in stopnji tajnosti vsakega njenega vidika ali dela. Izvod takega dokumenta se predloži pristojnim varnostnim organom pogodbenic.
10. ČLEN
SODELOVANJE PRI VAROVANJU TAJNOSTI
1. Zaradi doseganja in ohranjanja primerljivih varnostnih standardov se pristojni varnostni organi na podlagi zaprosila obveščajo o državnih varnostnih standardih, postopkih in praksah za varovanje tajnih podatkov ter o spremembah notranje zakonodaje v zvezi z izvajanjem tega sporazuma. V ta namen se lahko pristojni varnostni organi obiskujejo.
2. Na podlagi zaprosila pristojni varnostni organi v skladu z notranjo zakonodajo sodelujejo pri izvajanju postopkov varnostnega preverjanja.
3. Pristojni varnostni organi se takoj obvestijo o vseh spremembah v medsebojno priznanih dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnih dovoljenjih organizacij.
4. Sodelovanje po tem sporazumu poteka v angleškem jeziku.
11. ČLEN
KRŠITEV VAROVANJA TAJNOSTI
1. Ob kršitvi varovanja tajnosti, katere posledica je nepooblaščeno razkritje, odtujitev ali izguba tajnih podatkov, ali sumu take kršitve pristojni varnostni organ pogodbenice prejemnice o tem takoj pisno obvesti pristojni varnostni organ pogodbenice izvora.
2. Ustrezni organi pogodbenice prejemnice (ki jim po potrebi pomagajo ustrezni organi pogodbenice izvora) takoj raziščejo dogodek v skladu z notranjo zakonodajo. Pogodbenica prejemnica takoj obvesti pogodbenico izvora o okoliščinah dogodka, povzročeni škodi, ukrepih, sprejetih za ublažitev škode, in ugotovitvah preiskave.
12. ČLEN
STROŠKI
Vsaka pogodbenica krije svoje stroške, ki nastanejo pri izvajanju tega sporazuma.
13. ČLEN
RAZLAGA IN REŠEVANJE SPOROV
Spore glede razlage ali uporabe tega sporazuma pogodbenici rešujeta z medsebojnimi posvetovanji in jih ne predložita v reševanje državnemu ali mednarodnemu razsodišču ali tretji strani.
14. ČLEN
KONČNE DOLOČBE
1. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
2. Sporazum mora biti odobren v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic in začne veljati prvi dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila, da so izpolnjene vse zahteve, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
3. Sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v skladu drugim odstavkom.
4. Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic iz drugih mednarodnih sporazumov.
5. Za izvajanje sporazuma se lahko sklenejo dogovori o izvajanju.
6. Pogodbenica lahko sporazum kadar koli pisno odpove. V takem primeru sporazum preneha veljati 6 mesecev po prejemu obvestila o odpovedi.
7. Ne glede na odpoved tega sporazuma se vsi tajni podatki, dani na njegovi podlagi, še naprej varujejo v skladu z njegovimi določbami, dokler pogodbenica izvora pogodbenice prejemnice ne razreši te obveznosti.
Sestavljeno v Varšavi 14. maja 2009 v dveh izvirnikih v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
Za
Vlado
Republike Slovenije
Milan Tarman l.r.
 
Za
Vlado
Republike Poljske
Paweĺ Biaĺek l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the "Contracting Parties", wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between public and private entities under their jurisdiction, have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement these terms mean the following:
1) Classified Information: Any information, documents or material regardless of its form, also in the process of being generated, requiring the protection against unauthorised disclosure, misappropriation or loss and designated as such and appropriately marked under the national laws of either Contracting Party;
2) Competent Security Authorities: Authorities referred to in Article 3 responsible for the implementation of the provisions of this Agreement;
3) Classified Contract: A contract, which contains or involves Classified Information;
4) Originating Party: The Contracting Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which releases Classified Information to the other Contracting Party;
5) Recipient Party: The Contracting Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Originating Party;
6) Third Party: A state, including any public or private entities under its jurisdiction, or an international organisation that is not a Party to this Agreement.
ARTICLE 2
SECURITY CLASSIFICATIONS
1. Classified Information released under this Agreement shall be marked with security classification levels as appropriate under the national laws of the Contracting Parties.
2. The obligation referred to in the first paragraph of this Article shall also apply to Classified Information generated as a result of the mutual cooperation between the Contracting Parties, including Classified Information generated as a result of the performance of a Classified Contract.
3. Security classification level shall be altered or removed only by its originator, in accordance with the national laws of the Contracting Parties. The Recipient Party shall be notified in writing of every reclassification or declassification of the received Classified Information.
4. The equivalence of national security classification levels is as follows:
+--------------------+--------------------+--------------------+
| In the Republic  | In the Republic  |   Equivalent   |
|  of Slovenia   |   of Poland   |   in English   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|  STROGO TAJNO  |  ŚCIŚLE TAJNE  |   TOP SECRET   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|    TAJNO    |    TAJNE    |    SECRET    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|    ZAUPNO    |    POUFNE    |  CONFIDENTIAL  |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|   INTERNO    |  ZASTRZEŻONE   |   RESTRICTED   |
+--------------------+--------------------+--------------------+
ARTICLE 3
COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
1. The Competent Security Authorities of the Contracting Parties responsible for security and safeguarding of Classified Information as well as for the implementation of this Agreement are the following:
in the Republic of Slovenia:
Government Office for the Protection of Classified Information;
in the Republic of Poland:
the Head of the Internal Security Agency in the civilian sphere and the Head of the Military Counterintelligence Service in the military sphere.
2. The Competent Security Authorities referred to in Paragraph 1 shall inform each other in writing of any other authorities that are responsible for the implementation of this Agreement.
ARTICLE 4
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
1. Access to Classified Information released under this Agreement shall be limited to individuals duly authorised thereto in accordance with the national laws of the respective Contracting Party.
2. Subject to fulfilment of procedural requirements laid down in the national laws, the Contracting Parties shall mutually recognise their Personnel Security Clearances. The provision of Article 2 Paragraph 4 shall apply accordingly.
ARTICLE 5
PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. The Originating Party shall ensure that Classified Information is marked with an appropriate security classification level in accordance with its national laws, and inform the Recipient Party of any conditions of release or limitations on its use.
2. The Recipient Party shall, in accordance with its national laws, afford the equivalent level of protection to Classified Information as afforded by the Originating Party, ensure that Classified Information is marked with equivalent classification levels in accordance with provision of Article 2 Paragraph 4, and ensure that classification is not altered except if authorised in writing by the Originating Party.
3. The Recipient Party shall use the Classified Information only for the purpose it has been released for and within limitations stated by the Originating Party.
4. The Recipient Party shall not release Classified Information to a Third Party without a prior written consent of the Originating Party.
ARTICLE 6
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
Classified Information shall be transmitted through diplomatic channels or through other channels ensuring protection against unauthorized disclosure previously agreed upon between the Competent Security Authorities of the Contracting Parties. The addressee shall confirm the receipt of Classified Information in writing.
ARTICLE 7
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Subject to the second paragraph of this Article, reproduction and translation of Classified Information shall be pursuant to the national laws of the Contracting Parties.
2. Information classified as STROGO TAJNO/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET shall be reproduced and translated only after a prior written permission issued by the Originating Party.
3. Reproduced and translated Classified Information shall be placed under the same protection as the originals. The number of copies shall be reduced to the minimum amount required for official purposes.
4. Subject to the fifth paragraph of this Article, Classified Information shall be destroyed pursuant to the national laws of the Contracting Parties in such a manner as to eliminate the partial or total reconstruction of the same.
5. Classified Information marked as STROGO TAJNO/ŚCIŚLE TAJNE/TOP SECRET shall not be destroyed. It shall be returned to the Originating Party.
ARTICLE 8
VISITS
1. Visits involving access to Classified Information shall be subject to prior permission issued by the respective Competent Security Authority of the host Contracting Party.
2. A request for visit shall be submitted to the relevant Competent Security Authority of the host Contracting Party at least 30 days prior to the commencement of the visit, and include the following:
a) name of the visitor, date and place of birth, nationality and ID card/passport number;
b) position of the visitor together with a specification of the facility which the visitor represents; or the title and details of the Classified Contract in which the visitor participates;
c) validity and the level of Personnel Security Clearance of the visitor;
d) name, address, phone/fax number, e-mail and point of contact of the facility to be visited;
e) purpose of the visit including the highest level of the Classified Information to be involved;
f) dates and duration of the visit; in case of a recurring visit, the total period covered by the visits shall be stated;
g) date, signature and stamping of the official seal of the Competent Security Authority of the requesting Contracting Party.
3. In urgent cases, the request for visit shall be submitted at least 7 working days prior to the commencement of the visit.
4. In a particular Classified Contract, Competent Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to a recurring visit. The list shall be valid for an initial period not exceeding 12 months and may be extended for a further period of time, not exceeding 12 months. The request for a recurring visit shall be submitted in accordance with provision of the second paragraph of this Article. Once a list has been approved, visits may be arranged directly between the facilities involved.
5. Any Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information released under this Agreement.
ARTICLE 9
CLASSIFIED CONTRACTS
1. Before providing Classified Information related to a Classified Contract to Contractors or sub-contractors, the Competent Security Authority of the Recipient Party shall:
a) confirm that Contractors or sub-contractors, as well as individuals participating in pre-contractual negotiations and/or in the implementation of the Classified Contract have appropriate Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances; or
b) carry out an appropriate procedure in order to issue a Facility Security Clearance or a Personnel Security Clearance to each person who has a need-to-know.
2. Subject to fulfilment of procedural requirements laid down in the national laws, the Contracting Parties shall mutually recognise their Facility Security Clearances. The provision of Article 2 Paragraph 4 shall apply accordingly.
3. Each Competent Security Authority may request that a security inspection is carried out at a facility to ensure continuing compliance with security standards in accordance with the national laws and regulations.
4. A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the classification of each aspect or element of the Classified Contract. A copy of such document shall be submitted to the Competent Security Authorities of the Contracting Parties.
ARTICLE 10
SECURITY CO-OPERATION
1. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the Competent Security Authorities shall, on request, provide each other with information about their national security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information as well as any amendments to their national laws concerning the implementation of this Agreement. To this aim the Competent Security Authorities may conduct mutual visits.
2. On request, the Competent Security Authorities shall, in accordance with their national laws, co-operate in carrying out vetting procedures.
3. The Competent Security Authorities shall promptly inform each other about any changes in mutually recognized Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances.
4. The co-operation under this Agreement shall be effected in the English language.
ARTICLE 11
BREACH OF SECURITY
1. In the event of a security breach resulting in unauthorised disclosure, misappropriation or loss of Classified Information, or suspicion of such a breach, the Competent Security Authority of the Recipient Party shall immediately inform thereof the Competent Security Authority of the Originating Party in writing.
2. The appropriate authorities of the Recipient Party (assisted by appropriate authorities of the Originating Party, if required) shall carry out an immediate investigation of the incident in accordance with their national laws. The Recipient Party shall without delay inform the Originating Party about the circumstances of the incident, inflicted damage, measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.
ARTICLE 12
COSTS
Each Contracting Party shall bear its own costs incurred in the course of implementation of this Agreement.
ARTICLE 13
INTERPRETATION AND DISPUTE SETTLEMENT
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Contracting Parties and shall not be referred to any national or international tribunal or Third Party for settlement.
ARTICLE 14
FINAL PROVISIONS
1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
2. This Agreement is subject to approval in accordance with the national laws of the Contracting Parties and shall enter into force on the first day following the receipt of the last of the notifications stating that the necessary requirements for this Agreement to enter into force have been met.
3. This Agreement may be amended at any time by written consent of both Contracting Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with the second paragraph of this Article.
4. This Agreement does not prejudice any rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international agreements.
5. Implementing arrangements may be concluded for the implementation of this Agreement.
6. Each Contracting Party may at any time terminate this Agreement in writing. In such case, the Agreement will expire 6 months following the receipt of the termination notice.
7. Notwithstanding the termination of this Agreement, all Classified Information released under this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions stated in this Agreement until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation.
Done in Warsaw on 14th May 2009 in two originals in the Slovenian, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
On behalf
of the Government
of the Republic of Slovenia
Milan Tarman (s)
 
On behalf
of the Government
of the Republic of Poland
Paweĺ Biaĺek (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/10-63/8
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 1992-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina