Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

33. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS), stran 344.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-33
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O RAZVOJNEM SODELOVANJU (BXKRS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju, podpisan v Prištini 21. aprila 2009.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ON DEVELOPMENT COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter: the Contracting Parties),
RECALLING the guidelines of the Development Assistance Committee (DAC) of the OECD, cooperation policies between the European Union and the countries of the Western Balkans and Eastern Europe (hereinafter: the Region), and the existing framework agreements, and confirming the endeavours of the international community in this domain,
DESIRING for the Republic of Slovenia to contribute to the economic and social development of the Republic of Kosovo and its pursuit of development goals, supported by international organisations, financial institutions, and other donors,
RECOGNISING the significance of a regional development approach aimed at contributing to peace, security, prosperity, and stability in the Region, and
WITH A VIEW TO establishing relations between the Republic of Slovenia and the Republic of Kosovo, based on partnership and transparent development cooperation aimed at contributing to economic development and European orientation of the Republic of Kosovo,
HAVE AGREED on the following:
Article 1
The goals
The target areas of development cooperation shall be as follows:
a) Modernization of infrastructure and rehabilitation, improvement, and protection of the environment, as well as improved preparedness for response in case of natural and other disasters;
b) Promoting productive investment;
c) Modernization of public administration and local self-governance;
d) Repatriation of refugees and displaced persons, and assistance in the democratic institution building process;
e) Promoting the role of the rule of law;
f) Sustaining improvements in social policy;
g) Promoting economic development;
h) Supporting education and vocational training of administrative and scientific capacities;
i) Scholarships;
j) Sustaining development in the areas of education, training, and the youth, particularly within the framework of multilateral cooperation programmes;
k) Training and education of administrative and scientific capacities for participation in European research and development programmes, especially within the 6th Framework Programme of the EU;
l) Participating in joint projects applied for by Slovenian organisations within the European research and development programmes, with special emphasis on training and research work in Slovenia;
m) Supporting training of state administrations aimed at drawing closer to the EU; and
n) Reform of public finances.
Article 2
Funds
In the framework of development cooperation the Republic of Slovenia shall provide the Republic of Kosovo with development assistance determined by the value of planned programmes and projects.
The initiative for the implementation of a specific programme or project shall be given either by the Joint Committee referred to in Article 6 of the present Agreement or by individual holders and providers of concrete development cooperation activities/projects.
Article 3
Assessment and monitoring
The Contracting Parties shall assess and monitor development programmes and projects according to the criteria and procedures determined by the European Union.
Article 4
Compatibility with European Community policies
In implementing the present Agreement the Republic of Slovenia shall respect obligations ensuing from the EU acquis.
Projects and activities financed as part of the development assistance programme shall be in line with European Union policies, including the policies concerning environmental protection, gender equality, transport, Trans-European Networks, competition, and public procurement.
Article 5
Coherence with other donors
The Contracting Parties agree that financial support for the implementation of projects and activities according to the present Agreement can be provided by other countries and/or international organisations, both from within the UN development system and others, as well as other regional cooperation institutions.
Financial support by other partners must not exceed 90 per cent of total project value.
Article 6
Joint Committee
A Joint Committee shall be established, tasked primarily with proposing the priorities, programmes, and projects in the field of international development cooperation, taking into account the evaluation of existing development cooperation programmes and projects. Each Contracting Party shall participate in the Joint Committee with two (2) members.
The members of the Joint Committee shall be appointed by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo, respectively.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo shall be tasked with the coordination of activities and monitoring the implementation of development cooperation programmes/projects.
Article 7
Impediments and force majeure
In case of impediments to the implementation of the present Agreement due to force majeure recognized by the Contracting Parties (such as war, civil unrest or natural disasters), the Contracting Parties may agree on temporary suspension of programmes and projects which are being implemented.
Article 8
Settlement of Disputes
Disputes arising from the implementation of the present Agreement shall be resolved through diplomatic channels.
Article 9
Amendments
The Contracting Parties may bring amendments to this Agreement. Any amendment shall take effect in compliance with the procedure under Article 10, paragraph 1.
Article 10
Entry into force
The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties notify each other about the fulfilment of the required national procedures.
This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless any of the Contracting Parties terminates it in writing through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six (6) months after the receipt of such notification through diplomatic channels.
Done at Prishtina on 21 April 2009 in two originals in the English language.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Samuel Žbogar (s)
 
For the Government of the
Republic of Kosovo
Skender Hyseni (s)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE KOSOVO O RAZVOJNEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Kosovo (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
ob upoštevanju smernic Odbora za razvojno pomoč OECD (DAC), usmeritev na področju sodelovanja Evropske unije z državami Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope (v nadaljevanju: regija) ter obstoječih okvirnih sporazumov, potrjujeta prizadevanja mednarodne skupnosti na tem področju,
v želji, da Republika Slovenija prispeva h gospodarskemu in socialnemu razvoju Kosova in njenemu približevanju razvojnim ciljem, ob podpori mednarodnih organizacij, finančnih ustanov in drugih donatorjev,
ob upoštevanju pomena regionalnega razvojnega pristopa, katerega namen je prispevati k miru, varnosti, blaginji in stabilnosti v regiji,
z namenom, da Republika Slovenija in Republika Kosovo s tem sporazumom vzpostavljata odnose, ki temeljijo na partnerstvu in preglednosti razvojnega sodelovanja, ter prispeva h gospodarskemu razvoju in evropski usmerjenosti Republike Kosovo,
sporazumeli:
1. člen
Cilji
Ciljna področja razvojnega sodelovanja so:
a) posodobitev infrastrukture ter sanacija, izboljšanje in varovanje okolja ter izboljšanje pripravljenosti za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah,
b) spodbujanje produktivnega vlaganja,
c) posodobitev javne uprave in lokalne samouprave,
d) vračanje beguncev in razseljenih oseb ter podpora pri izgradnji demokratičnih institucij,
e) spodbujanje vloge pravne države,
f) podpora izboljšavam socialne politike,
g) spodbujanje gospodarskega razvoja,
h) usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v javni upravi in znanstvenih delavcev,
i) štipendije,
j) trajnosten razvoj na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, še posebej v okviru večstranskih programov sodelovanja,
k) usposabljanje in izobraževanje upravnega in znanstvenega potenciala za sodelovanje v evropskih raziskovalno-razvojnih programih, zlasti znotraj 6. okvirnega programa EU,
l) sodelovanje v skupnih projektih, ki jih prijavljajo slovenske organizacije v okviru evropskih raziskovalno-razvojnih programov, s posebnim poudarkom na usposabljanju in raziskovalnem delu v Sloveniji,
m) podpora usposabljanju zaposlenih v javni upravi med približevanjem EU,
n) reforma javnih financ.
2. člen
Sredstva
V okviru razvojnega sodelovanja daje Republika Slovenija Republiki Kosovo razvojno pomoč, ki je določena z vrednostjo načrtovanih programov in projektov.
Pobudo za izvedbo konkretnega programa ali projekta dajo skupni odbor iz 6. člena tega sporazuma ali posamezni nosilci in izvajalci konkretnih dejavnosti/projektov razvojnega sodelovanja.
3. člen
Ocenjevanje in spremljanje
Pogodbenici za ocenjevanje in spremljanje razvojnih programov in projektov uporabljata merila in postopke Evropske unije.
4. člen
Skladnost s politikami Evropskih skupnosti
Pri izvajanju tega sporazuma Republike Slovenija spoštuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije.
Projekti in dejavnosti, financirani po programu razvojne pomoči, so skladni s politikami Evropske unije, vključno s politikami o varovanju okolja, enakosti med spoloma, prometu, vseevropskih omrežjih, konkurenci in javnih naročilih.
5. člen
Usklajenost z drugimi donatorji
Pogodbenici se strinjata, da lahko projekte in dejavnosti po tem sporazumu finančno podprejo tudi druge države in/ali mednarodne organizacije iz sistema OZN za razvoj in druge ter ustanove za regionalno sodelovanje.
Finančna podpora s strani drugih partnerjev ne sme presegati 90 odstotkov celotne vrednosti projekta.
6. člen
Skupni odbor
Ustanovi se skupni odbor, ki predlaga prednostne naloge, programe in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja ob upoštevanju ocene že sklenjenih programov in projektov razvojnega sodelovanja. Skupni odbor sestavljata po dva člana s strani vsake pogodbenice.
Člane skupnega odbora imenujeta ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in Republike Kosovo.
Za usklajevanje dejavnosti in spremljanje izvajanja programov/projektov razvojnega sodelovanja sta zadolženi ministrstvi za zunanje zadeve Republike Slovenije in Republike Kosovo.
7. člen
Ovire in višja sila
Če se pri izvajanju tega sporazuma pojavijo ovire zaradi višje sile, ki jo priznavata pogodbenici (npr. vojna, civilni nemiri ali naravne nesreče), se pogodbenici lahko sporazumeta o začasni ustavitvi programov in projektov, ki se izvajajo.
8. člen
Reševanje sporov
Spori v zvezi z izvajanjem tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti.
9. člen
Spremembe
Pogodbenici lahko spremenita ta sporazum. Vsaka sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka 10. člena.
10. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani potrebni nacionalni postopki.
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če ga katera od pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega obvestila po diplomatski poti.
Sestavljeno v Prištini dne 21. aprila 2009 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije,
Samuel Žbogar l.r.
 
Za Vlado
Republike Kosova
Skender Hyseni l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/09-1/11
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 206-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost