Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

27. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov, stran 303.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV OSEBJA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV ALI KONZULATOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov, podpisan 10. decembra 2009 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV OSEBJA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV ALI KONZULATOV
Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Federativne republike Brazilije
(v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
v želji, da bi okrepili prijateljske odnose med državama in omogočili opravljanje pridobitne dejavnosti vzdrževanim družinskim članom diplomatskega in konzularnega osebja,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici se strinjata, da se na podlagi vzajemnosti vzdrževanim družinskim članom akreditiranih uslužbencev države pošiljateljice, ki so napoteni v državo sprejemnico kot člani diplomatskega predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici.
2. člen
1. »Član diplomatskega predstavništva ali konzulata« pomeni uslužbenca države pošiljateljice, ki ni državljan države sprejemnice in je napoten v državo sprejemnico na diplomatsko predstavništvo, konzulat ali stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji.
2. »Vzdrževani družinski člani« pomenijo:
a) zakonca ali zunajzakonskega partnerja v skladu z zakonodajo države pošiljateljice,
b) neporočene otroke do 18. leta ali do 25. leta, če so redni študentje visokošolskih ustanov, in
c) neporočene otroke, ki so telesno ali duševno prizadeti.
3. člen
1. Vrsta pridobitne dejavnosti ni omejena, razen če zakonodaja države sprejemnice ne določa drugače. Pri poklicih, za katere se zahtevajo posebne kvalifikacije, mora vzdrževani družinski član izpolnjevati te zahteve.
2. Dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti se lahko zavrne, če se zaradi varnosti ali notranje zakonodaje lahko v njej zaposlijo samo državljani države sprejemnice.
3. Dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici samodejno preneha veljati, ko oseba ni več vzdrževani družinski član ali ko se članu diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki osebo vzdržuje, izteče napotitev.
4. Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene vzdrževani družinski član, mora vsebovati določbo, da pogodba preneha veljati s prenehanjem veljavnosti dovoljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti.
5. Dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti v skladu s tem sporazumom vzdrževanemu družinskemu članu ne omogoča nadaljnjega dela ali prebivanja v državi sprejemnici, potem ko se članu diplomatskega predstavništva ali konzulata, ki to osebo vzdržuje, izteče napotitev.
4. člen
1. Preden vzdrževani družinski član začne opravljati pridobitno dejavnost v državi sprejemnici, diplomatsko predstavništvo države pošiljateljice pošlje uradno zaprosilo s kratkim opisom predvidene pridobitne dejavnosti sektorju za protokol ministrstva za zunanje zadeve države sprejemnice.
2. Potem ko se ugotovi, da je oseba vzdrževani družinski član po tem sporazumu, in ob upoštevanju veljavnih notranjih postopkov sektor za protokol takoj uradno obvesti diplomatsko predstavništvo, da se vzdrževanemu družinskemu članu dovoli opravljanje predvidene pridobitne dejavnosti, ko se izpolnijo zakonske zahteve države sprejemnice in se po potrebi izda delovno dovoljenje.
5. člen
1. Država pošiljateljica se za vzdrževane družinske člane, ki v skladu s tem sporazumom opravljajo pridobitno dejavnost in uživajo imuniteto pred sodišči v državi sprejemnici v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, odreče sodni imuniteti pred civilnimi in upravnimi postopki v vseh zadevah, povezanih z opravljanjem pridobitne dejavnosti.
2. Če je vzdrževani družinski član, ki uživa imuniteto pred kazenskimi postopki v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, obdolžen kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, država pošiljateljica resno prouči vsako pisno zahtevo za odrek taki imuniteti, ki jo predloži država sprejemnica.
6. člen
Za vzdrževane družinske člane, ki opravljajo pridobitno dejavnost po tem sporazumu, veljata za vse zadeve, povezane z opravljanjem pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici, davčni sistem in sistem socialne varnosti te države.
7. člen
Sporazum začne veljati 30 (trideset) dni po prejemu zadnjega uradnega obvestila po diplomatski poti, da so končani notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
8. člen
1. Pogodbenici vsa nesoglasja glede razlage ali uporabe sporazuma rešujeta z diplomatskimi sredstvi.
2. Sporazum se lahko spremeni s soglasjem obeh pogodbenic po diplomatski poti. Sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz 7. člena.
9. člen
Sporazum velja za nedoločen čas. Pogodbenici ga lahko kadar koli odpovesta po diplomatski poti. Odpoved začne veljati 6 (šest) mesecev po prejemu pisnega uradnega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 10. decembra 2009 v dveh izvirnikih v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Iztok Mirošič l.r.
 
Za Vlado
Federativne republike Brazilije
Débora Vainer Barenboim l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON THE GAINFUL OCCUPATION OF DEPENDENTS OF MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
The Government of the Republic of Slovenia
and
The Government of the Federative Republic of Brazil
(hereinafter referred to as “Parties”),
Wishing to strengthen the friendly relations between the two countries and to facilitate the gainful occupation of dependents of diplomatic and consular personnel,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties accept that, on the basis of reciprocity, dependents of accredited employees of the sending State assigned to official duty in the receiving State as members of a diplomatic mission or of a consular post, shall receive authorization to engage in gainful occupation in the receiving State.
Article 2
1. “Member of a diplomatic mission or consular post” means an employee of the sending State who is not a national of the receiving State and who is assigned to official duty in the receiving State in a diplomatic mission, consular post or permanent mission to an international organization.
2. “Dependent(s)” means:
(a) spouse or common-law partner, in accordance with the laws of the sending State;
(b) unmarried children up to 18 years old, or up to 25 years old if in full-time attendance as students at a higher education institution; and
(c) unmarried children who are physically or mentally disabled.
Article 3
1. No restrictions are placed on the type of gainful occupation that may be undertaken, except those made by the law of the receiving State. Moreover, in professions where particular qualifications are required, it shall be necessary for the dependent to meet those qualifications.
2. Authorization to engage in gainful occupation may be denied in cases where, for security reasons or as a result of the national legislation, only nationals of the receiving State may be employed.
3. Any permission to engage in gainful occupation in the receiving State shall automatically expire either if the person ceases to have the status of dependent, or once the assignment of the member of a diplomatic mission or consular post on whom the person concerned is a dependent has been terminated.
4. Any employment contract entered into by the dependent shall contain a clause to the effect that the contract shall terminate upon the cessation of authorization to undertake remunerated activity.
5. Authorization of a dependent to undertake remunerated activity, in conformity with this Agreement, shall not give the person concerned the right to continue working or to reside in the receiving State, once the assignment of the member of a diplomatic mission or consular post on whom the person concerned is dependent has terminated.
Article 4
1. Before a dependent may engage in gainful occupation in the receiving State, the diplomatic mission of the sending State shall make an official request to the Protocol Division of the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State, providing a brief explanation of the type of gainful occupation which is proposed to be undertaken.
2. Upon the verification that the person in question is a dependent as defined in this Agreement, and after observing applicable domestic procedures, the Protocol Division shall promptly and officially inform the diplomatic mission that the dependent has permission to engage in the gainful occupation proposed, after the fulfillment of the legal requirements of the receiving State, including the issuing the work permit, if necessary.
Article 5
1. For dependents who engage in gainful occupation under this Agreement and who have immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations, immunity from civil and administrative jurisdiction with respect to all matters arising out of such gainful occupation is hereby waived by the sending State.
2. In the event that a dependent who has immunity from criminal jurisdiction in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations is accused of a criminal offence committed in relation to his or her gainful occupation, the sending State shall give serious consideration to any written request that may be submitted by the receiving State for the waiving of such immunity.
Article 6
Dependents engaging in gainful occupation under this Agreement shall be subject to the fiscal and social security regimes of the receiving State for all matters in connection with their gainful occupation in that State.
Article 7
This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days after the receipt of the last notification, sent through diplomatic channels, regarding the fulfillment of the internal procedures necessary for its entry into force.
Article 8
1. Any controversy over the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by the Parties through diplomatic means.
2. This Agreement may be amended by mutual accord between the Parties, through diplomatic channels. The amendment shall enter into force in conformity with the procedure established in Article 7.
Article 9
The Agreement shall remain in force for an indefinite period. Either Party may terminate it at any time through diplomatic channels. The termination shall have effect 6 (six) months after the receipt of the written notification.
Done at Ljubljana on 10 December 2009 in two original copies, in the Slovenian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Iztok Mirošič (s)
 
For the Government of the
Federative Republic of Brazil
Débora Vainer Barenboim (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-13/2010
Ljubljana, dne 11. marca 2010
EVA 2010-1811-0046
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v portugalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost