Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

26. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov, stran 301.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV OSEBJA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV ALI KONZULATOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov, podpisan 30. avgusta 2009 na Bledu.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A g r e e m e n t
between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic on the gainful occupation of dependents of members of diplomatic missions and consular posts
Article 1
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter "Parties") accept that, on the basis of reciprocity, dependents of accredited employees of the sending State assigned to official duty in the receiving State as members of a diplomatic mission or of a consular post, may obtain a gainful occupation in the receiving State.
Article 2
For the purpose of this Agreement:
1. "employee(s)" means diplomatic agents and members of the administrative and technical staff at diplomatic missions, and the consular officers and consular employees attached to consular posts in the receiving State.
2. "dependent(s)" means:
a) spouses and common-law partners
b) unmarried dependent children of employees under 19, or under 25 years of age in full-time attendance as students at a post-secondary educational institution; and
c) unmarried dependent children of employees who are physically or mentally disabled.
Article 3
1. No restrictions are placed on the type of gainful occupation that may be undertaken. However, in professions where particular qualifications are required, it is necessary for the dependent to meet those qualifications.
2. The possibility to accept gainful occupation may be restricted in cases where, for security reasons, only nationals of the receiving State may be employed.
3. The validity of the Certificate issued in accordance with Article 4 paragraph 2 of this Agreement will be terminated at the end of the assignment of the employee.
Article 4
1. Before a dependent may accept gainful occupation in the receiving State, the diplomatic mission of the sending State will make an official request to the Protocol Division of the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State.
2. Upon verification that the person in question falls within the categories defined in this Agreement, and after observing applicable domestic procedures, the Protocol Division will promptly and officially inform the diplomatic mission that the person may obtain a gainful occupation after fulfillment of legal requirements in accordance with the applicable national legislation of the receiving State, including issuing the work permit, if necessary.
Article 5
1. For dependents who obtain gainful occupation under this Agreement and who have immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations, immunity from civil and administrative jurisdiction with respect to all matters arising out of such gainful occupation is hereby irrevocably waived by the sending State.
2. In the event that a dependent who has immunity from criminal jurisdiction in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations is accused of a criminal offence committed in relation to his or her gainful occupation, the sending State will give serious consideration to any written request that may be submitted by the receiving State for the waiving of such immunity.
Article 6
Dependents obtaining gainful occupation under this Agreement shall be subject to the fiscal and social security regimes of the receiving State for all matters in connection with their gainful occupation in that State.
Article 7
The Agreement shall enter into force on the date of the last notification through diplomatic channels, regarding the fulfillment by the Parties of all the necessary internal procedures for its entry into force.
Article 8
The Agreement shall be concluded for an indefinite period. Either Party may terminate it at any time by giving ninety (90) days notice in writing to the other Party.
Done at Bled on 30 August 2009 in two originals in the English language.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Samuel Žbogar (s)
 
For the Government of the
Slovak Republic
Miroslav Lajčak (s)
S p o r a z u m
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
1. člen
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) se strinjata, da se na podlagi vzajemnosti vzdrževanim družinskim članom akreditiranih uslužbencev države pošiljateljice, ki so napoteni v državo sprejemnico kot člani diplomatskega predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici.
2. člen
V tem sporazumu:
1. »uslužbenci« pomenijo diplomate ter administrativno in tehnično osebje diplomatskih predstavništev ter konzularne funkcionarje in uslužbence konzulatov v državi sprejemnici;
2. »vzdrževani družinski člani« pomenijo:
a) zakonce in zunajzakonske partnerje,
b) neporočene vzdrževane otroke uslužbencev do 19. leta ali do 25. leta, če so redni študentje visokošolskih izobraževalnih ustanov, in
c) neporočene vzdrževane otroke uslužbencev, ki so telesno ali duševno prizadeti.
3. člen
1. Vrsta pridobitne dejavnosti ni omejena. Pri poklicih, za katere se zahtevajo posebne kvalifikacije, mora vzdrževani družinski član izpolnjevati te zahteve.
2. Možnost opravljanja pridobitne dejavnosti se lahko omeji, če se zaradi varnostnih razlogov lahko v njej zaposlijo samo državljani države sprejemnice.
3. Veljavnost potrdila, izdanega v skladu z drugim odstavkom 4. člena, preneha z iztekom napotitve uslužbenca.
4. člen
1. Preden vzdrževani družinski član začne opravljati pridobitno dejavnost v državi sprejemnici, diplomatsko predstavništvo države pošiljateljice pošlje uradno zaprosilo sektorju za protokol ministrstva za zunanje zadeve države sprejemnice.
2. Potem ko se ugotovi, da se oseba uvršča v kategorije iz tega sporazuma, in ob upoštevanju veljavnih notranjih postopkov sektor za protokol takoj uradno obvesti diplomatsko predstavništvo, da se osebi dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti, ko se izpolnijo notranjepravne zahteve države sprejemnice in se po potrebi izda delovno dovoljenje.
5. člen
1. Država pošiljateljica se za vzdrževane družinske člane, ki v skladu s tem sporazumom opravljajo pridobitno dejavnost in uživajo sodno imuniteto v državi sprejemnici skladno z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, nepreklicno odreče sodni imuniteti v civilnih in upravnih postopkih v vseh zadevah, povezanih z opravljanjem pridobitne dejavnosti.
2. Če je vzdrževani družinski član, ki uživa imuniteto v kazenskih postopkih skladno z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, obdolžen kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, država pošiljateljica resno prouči vsako pisno zahtevo za odrek taki imuniteti, ki jo predloži država sprejemnica.
6. člen
Za vzdrževane družinske člane, ki opravljajo pridobitno dejavnost po tem sporazumu, veljata za vse zadeve, povezane z opravljanjem pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici, davčni sistem in sistem socialne varnosti te države.
7. člen
Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila po diplomatski poti, da so končani notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
8. člen
Sporazum se sklene za nedoločen čas. Pogodbenica ga lahko kadar koli odpove, tako da o tem devetdeset (90) dni prej pisno obvesti drugo pogodbenico.
Sestavljeno na Bledu dne 30. avgusta 2009 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
 
Za Vlado
Slovaške republike
Miroslav Lajčak l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-12/2010
Ljubljana, dne 11. marca 2010
EVA 2010-1811-0045
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost