Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

23. Uredba o ratifikaciji spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada za razširitev pooblastila Mednarodnega denarnega sklada za vlaganja, stran 295.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPREMEMBE STATUTA MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA ZA RAZŠIRITEV POOBLASTILA MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA ZA VLAGANJA
1. člen
Ratificira se sprememba Statuta Mednarodnega denarnega sklada za razširitev pooblastila Mednarodnega denarnega sklada za vlaganja, ki jo je sprejel Odbor guvernerjev Mednarodnega denarnega sklada dne 5. maja 2008 z Resolucijo št. 63-3.
2. člen
Sprememba statuta se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND TO EXPAND THE INVESTMENT AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND
The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:
1. The text of Article XII, Section 6(f)(iii) shall be amended to read as follows:
"(iii) The Fund may use a member's currency held in the Investment Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The rules and regulations adopted pursuant to this provision shall be consistent with (vii), (viii), and (ix) below."
2. The text of Article XII, Section 6(f)(vi) shall be amended to read as follows:
"(vi) The Investment Account shall be terminated in the event of liquidation of the Fund and may be terminated, or the amount of the investment may be reduced, prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power."
3. The text of Article V, Section 12(h) shall be amended to read as follows:
"(h) Pending uses specified under (f) above, the Fund may use a member's currency held in the Special Disbursement Account for investment as it may determine, in accordance with rules and regulations adopted by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The income of investment and interest received under (f)(ii) above shall be placed in the Special Disbursement Account."
4. A new Article V, Section 12(k) shall be added to the Articles to read as follows:
"(k) Whenever under (c) above the Fund sells gold acquired by it after the date of the second amendment of this Agreement, an amount of the proceeds equivalent to the acquisition price of the gold shall be placed in the General Resources Account, and any excess shall be placed in the Investment Account for use pursuant to the provisions of Article XII, Section 6(f). If any gold acquired by the Fund after the date of the second amendment of this Agreement is sold after April 7, 2008 but prior to the date of entry into force of this provision, then, upon the entry into force of this provision, and notwithstanding the limit set forth in Article XII, Section 6(f)(ii), the Fund shall transfer to the Investment Account from the General Resources Account an amount equal to the proceeds of such sale less (i) the acquisition price of the gold sold, and (ii) any amount of such proceeds in excess of the acquisition price that may have already been transferred to the Investment Account prior to the date of entry into force of this provision."
SPREMEMBA STATUTA MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA ZA RAZŠIRITEV POOBLASTILA MEDNARODNEGA DENARNEGA SKLADA ZA VLAGANJA
Vlade, v imenu katerih je podpisan ta statut, se sporazumejo o naslednjem:
1. Besedilo člena XII, oddelek 6 (f) (iii), se spremeni tako, da se glasi:
»(iii) Sklad lahko za vlaganja, ki jih sam določi, uporabi valuto članice z računa za vlaganja v skladu s pravili in predpisi, ki jih je sprejel s sedemdesetodstotno večino celotne glasovalne moči. Pravila in predpisi, sprejeti v skladu s to določbo, so skladni s (vii), (viii) in (ix) spodaj.«
2. Besedilo člena XII, oddelek 6 (f) (vi), se spremeni tako, da se glasi:
»(vi) Račun za vlaganja se zapre v primeru likvidacije Sklada in se lahko zapre ali zmanjša znesek za vlaganja pred likvidacijo Sklada s sedemdesetodstotno večino celotne glasovalne moči).«
3. Besedilo člena V, oddelek 12 (h), se spremeni tako, da se glasi:
»(h) Razen za namene iz (f) zgoraj lahko Sklad za vlaganja, ki jih sam določi, uporabi valuto članice s posebnega računa za črpanje v skladu s pravili in predpisi, ki jih je sprejel s sedemdesetodstotno večino vseh glasov celotne glasovalne moči. Prihodek od vlaganja in obresti, prejet po (f) (ii) zgoraj, se vplačuje na posebni račun za črpanje.«
4. V členu V, oddelek 12, se doda (k), ki se glasi:
»(k) Če Sklad na podlagi (c) zgoraj proda zlato, ki ga je pridobil po datumu druge spremembe tega statuta, se znesek iztržka, ki je enak nakupni ceni zlata, vplača na račun splošnih virov, presežek pa na račun za vlaganja za uporabo v skladu z določbami člena XII, oddelek 6 (f). Če je zlato, ki ga je Sklad pridobil po datumu druge spremembe tega statuta, prodano po 7. aprilu 2008, vendar pred datumom začetka veljavnosti te določbe, bo ob začetku veljavnosti te določbe in ne glede na omejitev iz člena XII, oddelek 6 (f) (ii), Sklad na račun za vlaganja z računa splošnih virov prenesel znesek iztržka od prodaje, zmanjšan za (i) nakupno ceno prodanega zlata ter za (ii) kateri koli znesek iztržka, ki presega nakupno ceno in je lahko že bil prenesen na račun za vlaganja pred datumom začetka veljavnosti te določbe.«
3. člen
Za izvajanje spremembe statuta skrbi Ministrstvo za finance v sodelovanju z Banko Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-18/2010
Ljubljana, dne 11. marca 2010
EVA 2010-1811-0016
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost