Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM), stran 289.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladine (BCASMM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladine (BCASMM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-16
Ljubljana, dne 12. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KANADO O MOBILNOSTI MLADIH (BCASMM)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih, sklenjen v Ljubljani 22. oktobra 2009.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KANADO O MOBILNOSTI MLADIH
REPUBLIKA SLOVENIJA in KANADA (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
V ŽELJI spodbuditi tesno sodelovanje in partnerstvo med državama,
V ŽELJI v obeh državah spodbuditi mobilnost in izmenjavo mladih, izboljšati odličnost posrednješolskih izobraževalnih ustanov in nevladnih organizacij ter konkurenčnost podjetij, tudi malih in srednje velikih,
V ŽELJI, da svojim mladim državljanom omogočita dopolnitev posrednješolskega izobraževanja ali usposabljanja, pridobivanje delovnih izkušenj, izboljšanje znanja jezikov ter poznavanja kulture in družbe druge države, ter tako spodbudita razumevanje med državama,
PREPRIČANI o pomembnosti spodbujanja mobilnosti mladih,
DOGOVORILI o naslednjih določbah:
1. ČLEN
Namen
Namen tega sporazuma je poenostaviti in olajšati upravne postopke, ko želijo mladi državljani ene pogodbenice, upravičeni na podlagi tega sporazuma, vstopiti na ozemlje druge pogodbenice in tam bivati, da bi s tem dopolnili svoje posrednješolsko izobraževanje ali usposabljanje, si pridobili delovne izkušnje in izboljšali svoje znanje jezikov ter poznavanje kulture in družbe druge države.
2. ČLEN
Upravičenost
Do ugodnosti iz tega sporazuma so upravičeni naslednji državljani Republike Slovenije in Kanade:
a) mladi državljani, tudi diplomanti posrednješolskih izobraževalnih ustanov, katerih namen je nadaljnje plačano usposabljanje v državi gostiteljici na podlagi vnaprej dogovorjene pogodbe o zaposlitvi, kar naj bi prispevalo k razvoju njihove poklicne poti;
b) študenti, vpisani v posrednješolske izobraževalne ustanove v matični državi, ki nameravajo nekatere študijske obveznosti opraviti v državi gostiteljici z vnaprej dogovorjenim, obveznim in plačanim pripravništvom ali prakso, tudi po dogovoru med posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami;
c) mladi državljani, tudi študenti, vpisani v matični državi, ki nameravajo potovati po državi gostiteljici in s plačano zaposlitvijo pridobiti dodatna finančna sredstva.
3. ČLEN
Pogoji
1. Mladi državljani pogodbenic, ki se uvrščajo v eno od kategorij iz 2. člena in predložijo posamično vlogo diplomatskemu predstavništvu ali, če je to primerno, konzulatu druge pogodbenice, pristojnemu za ozemlje države, katere državljani so ali v katero so zakonito vstopili, so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) na dan predložitve vloge diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu niso mlajši od 18 in starejši od 35 let;
b) so slovenski državljani in imajo slovenski potni list z veljavnostjo, daljšo od pričakovanega obdobja bivanja po tem sporazumu, ali so kanadski državljani in imajo kanadski potni list z veljavnostjo, daljšo od pričakovanega obdobja bivanja po tem sporazumu;
c) imajo povratno vozovnico ali zadostna finančna sredstva za njen nakup in dokazilo o finančnih sredstvih, potrebnih za kritje začetnih stroškov bivanja na ozemlju druge pogodbenice;
d) jih ne spremljajo vzdrževane osebe;
e) se strinjajo, da bodo pred vstopom na ozemlje druge pogodbenice za odobreno obdobje bivanja sklenili ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške hospitalizacije in vrnitve v domovino;
f) odvisno od primera:
i. dokažejo, da imajo vnaprej dogovorjeno pogodbo o zaposlitvi, ali
ii. predložijo dokazilo o vpisu v posrednješolsko izobraževalno ustanovo v matični državi in dokažejo, da so dobili vnaprej dogovorjeno pripravništvo ali plačano prakso, ali
iii. potrdijo, da imajo namen potovati po ozemlju druge pogodbenice, z možnostjo plačane zaposlitve, da bi pridobili dodatna finančna sredstva;
g) izpolnjujejo druge pogoje za vstop tujcev v državo, ki izhajajo iz zakonodaje države gostiteljice in niso vključeni v točke od a) do f) tega člena;
h) plačajo veljavne takse za vlogo ali kotizacije in morebitne vizumske takse.
2. Državljani so lahko največ dvakrat upravičeni do ugodnosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, če se vsakič uvrščajo v drugo kategorijo iz 2. člena in če je med bivanjema prekinitev. Posamezno obdobje bivanja ne sme biti daljše od enega leta.
3. Državljani Republike Slovenije med bivanjem v Kanadi po potrebi sklenejo dodatno poklicno zavarovanje.
4. ČLEN
Vstop in bivanje
1. Pogodbenica v skladu s pogoji iz tega sporazuma poenostavi postopke, po katerih lahko državljani druge pogodbenice, ki izpolnjujejo pogoje, vstopijo na njeno ozemlje in tam bivajo.
2. Ob upoštevanju javnega reda pogodbenica državljanom druge pogodbenice, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena, izda dokument, ki omogoča vstop na njeno ozemlje. Ta dokument velja največ eno leto in navaja namen bivanja:
a) za Republiko Slovenijo je to vizum tipa D;
b) za Kanado je to predstavitveno pismo in po potrebi vizum.
3. Diplomatsko predstavništvo ali konzulat ene pogodbenice izda dokumente iz prejšnjega odstavka državljanom druge pogodbenice, ki izpolnjujejo pogoje in so vlogo oddali v skladu s 3. členom.
5. ČLEN
Dovoljenje za delo
1. Republika Slovenija izda kanadskim državljanom, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma in jim je bil izdan vizum tipa D v skladu z drugim odstavkom 4. člena:
a) po prihodu v Republiko Slovenijo in ne glede na razmere na trgu dela, v primerih iz točk a) in b) 2. člena, osebno dovoljenje za delo pri določenem delodajalcu, ki je veljavno za enako obdobje kot navedeni vizum; ali
b) po prihodu v Republiko Slovenijo in ne glede na razmere na trgu dela, v primerih iz točke c) 2. člena, osebno dovoljenje za delo, ki velja na celotnem slovenskem ozemlju in za enako obdobje kot navedeni vizum.
2. Kanada izda slovenskim državljanom, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma in jim je bilo izdano predstavitveno pismo v skladu z drugim odstavkom 4. člena:
a) ob prihodu v Kanado in ne glede na razmere na tamkajšnjem trgu dela, v primerih iz točk a) in b) 2. člena, dovoljenje za delo pri določenem delodajalcu, ki je veljavno za celotno odobreno obdobje bivanja; ali
b) ob prihodu v Kanado in ne glede na razmere na tamkajšnjem trgu dela, v primerih iz točke c) 2. člena, dovoljenje za delo pri katerem koli delodajalcu, ki je veljavno za celotno odobreno obdobje bivanja.
6. ČLEN
Splošne določbe
1. Državljani pogodbenic, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, morajo upoštevati veljavne zakone in predpise države gostiteljice, zlasti tiste, ki se nanašajo na opravljanje s predpisi urejenih poklicev.
2. Pogodbenici ne bosta zavračali vlog mladih državljanov po tem sporazumu izključno zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega, angleškega ali francoskega jezika.
3. Uporabljajo se zakoni in predpisi države gostiteljice o socialni varnosti, nadomestilih za primer brezposelnosti in socialni pomoči.
4. Pogodbenica pri določanju delovnih pogojev in plač obravnava državljane druge pogodbenice, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, enako kot svoje državljane, in sicer v skladu s svojimi zakoni in predpisi. Pogodbenici sta seznanjeni s tem, da so v Kanadi zakoni in predpisi o delovnih pogojih in plačah večinoma v pristojnosti provinc in ozemelj.
5. Ta sporazum ne vpliva na obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb.
7. ČLEN
Spodbujanje
Pogodbenici spodbujata vladne ustanove, nevladne organizacije, posrednješolske izobraževalne ustanove in zasebni sektor, naj podprejo izvajanje tega sporazuma, zlasti s svetovanjem državljanom pri pridobivanju informacij in iskanju dela ali zaposlitve.
8. ČLEN
Izvajanje
1. Pogodbenici z izmenjavo diplomatskih not na podlagi vzajemnosti vsako leto določita število državljanov, upravičenih do ugodnosti iz tega sporazuma.
2. Najmanjši znesek finančnih sredstev iz točke c) prvega odstavka 3. člena se določi ob soglasju pogodbenic z izmenjavo diplomatskih not.
3. Število državljanov, ki so upravičeni do ugodnosti iz tega sporazuma, se šteje od začetka veljavnosti tega sporazuma do konca tekočega leta in nato za vsako leto od 1. januarja do 31. decembra.
4. Pogodbenici se po diplomatski poti obveščata o vseh upravnih postopkih in pogojih v zvezi z izvajanjem tega sporazuma.
9. ČLEN
Posvetovanje
Pogodbenici se lahko kadarkoli posvetujeta o razlagi in izvajanju določb tega sporazuma.
10. ČLEN
Končne določbe
1. Pogodbenica po diplomatski poti pisno uradno obvesti drugo pogodbenico, da so izpolnjeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca od dneva prejetja zadnjega uradnega obvestila iz prejšnjega odstavka.
3. Pogodbenica lahko kadar koli v celoti ali delno začasno preneha izvajati ta sporazum, tako da drugi pogodbenici po diplomatski poti pošlje pisno uradno obvestilo, ki navaja datum začasnega prenehanja izvajanja. Začasno prenehanje izvajanja ne vpliva na veljavnost predstavitvenih pisem, vizumov ali dovoljenj za delo, ki jih je v skladu s pogoji tega sporazuma že izdala Republika Slovenija ali Kanada.
4. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove tako, da o tem po diplomatski poti obvesti drugo pogodbenico tri mesece vnaprej. Odpoved ne vpliva na veljavnost predstavitvenih pisem, vizumov ali dovoljenj za delo, ki jih je v skladu s pogoji tega sporazuma že izdala Republika Slovenija ali Kanada.
5. Pogodbenici lahko soglasno pisno spremenita ta sporazum, spremembe pa začnejo veljati v skladu s postopki iz prvega in drugega odstavka tega člena.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
SESTAVLJENO v Ljubljani, dne 22. oktobra 2009 v dveh izvirnikih v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Republiko Slovenijo:
Peter Debeljak l.r.
 
Za Kanado:
Pierre Guimond l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND CANADA CONCERNING YOUTH MOBILITY
THE REPUBLIC OF SLOVENIA and CANADA, hereinafter referred to as the "Parties",
DESIRING to promote close co-operation and partnership between the two countries;
WISHING to encourage mobility and exchanges of youth; the enhancement of excellence of post-secondary institutions and non-governmental organizations; and the enhancement of competitiveness of businesses, including small and medium-sized businesses, in the two countries;
WISHING to develop opportunities for their young citizens to complement their post-secondary education or training; to acquire work experience; and to improve their knowledge of the other country's languages, culture and society, and thus to promote mutual understanding between the two countries;
CONVINCED of the value of facilitating youth mobility;
HAVE AGREED on the following provisions:
ARTICLE 1
Purpose
The purpose of this Agreement is to simplify and facilitate administrative procedures applicable when young citizens of one Party, eligible under this Agreement, wish to enter and stay in the territory of the other Party to complement their post-secondary education or training; to acquire work experience; and to improve their knowledge of the other country's languages, culture and society.
ARTICLE 2
Eligibility
The following citizens of the Republic of Slovenia and Canada shall be eligible to benefit from the application of this Agreement:
a) Young citizens, including post-secondary graduates, who intend to obtain further remunerated training in the host country under a pre-arranged contract of employment in support of their career development;
b) Registered students of a post-secondary institution in their home country who intend to complete part of their academic curriculum in the host country by undertaking a pre-arranged, mandatory and remunerated internship or work placement, including in the context of an arrangement between post-secondary institutions;
c) Young citizens, including registered students in their home country, who intend to travel in the host country and who wish to obtain remunerated employment in order to supplement their financial resources.
ARTICLE 3
Requirements
1. The Parties shall consider young citizens of either Party who fall under one of the categories referred to in Article 2 and who have submitted an individual application to the other Party's diplomatic mission or, if applicable, consular post, responsible for the territory of the country of which they are citizens or in which they have been lawfully admitted, to be qualfied to benefit from this Agreement, provided they meet the following requirements:
a) Be between the ages of 18 and 35 inclusively on the date the application is received by mission or consular office;
b) Be a Slovene citizen holding a Slovenian passport with a period of validity exceeding the expected duration of stay under this Agreement or a Canadian citizen holding a Canadian passport with a period of validity exceeding the expected duration of stay under this Agreement;
c) Be in possession of a departure ticket or sufficient financial resources to purchase such a ticket and have proof of the financial resources necessary to cover the expenses involved at the beginning of their stay in the territory of the other Party;
d) Not be accompanied by dependants;
e) Agree to take out appropriate insurance for health care, including hospitalization and repatriation, for the duration of their authorized stay, prior to their entry in the territory of the other Party;
f) As the case may be:
i. Demonstrate that they have obtained a pre-arranged contract of employment,
ii. Provide documentation proving registration at a post-secondary institution in their home country and demonstrate that they have obtained a pre-arranged internship or work placement,
iii. Confirm their intention to travel in the territory of the other Party with the possibility of obtaining remunerated employment to supplement their financial resources;
g) Meet any other conditions required for aliens to enter the host country resulting from its legislation, to the extent not already set out in sub-paragraphs a) to f) above;
h) Pay the current application or participation fees and any relevant visa fees.
2. The Parties shall consider qualified citizens to benefit from the application of this Agreement up to a maximum of two times, provided that it is under two different categories as set out in Article 2 and that there is an interruption between each stay. The duration of each stay shall not exceed one year.
3. While in Canada, participating Slovene citizens shall purchase additional occupation specific insurance when required.
ARTICLE 4
Entry and Stay
1. Each Party shall facilitate, under the terms of this Agreement, the procedures whereby the qualified citizens of the other Party may enter and stay in its territory.
2. Subject to public policy considerations, each Party shall issue to the other Party's qualified citizens, pursuant to Article 3, a document facilitating access to its territory. The document shall be valid for a maximum of one year and shall specify the reason for the stay:
a) In the case of the Republic of Slovenia, the document shall consist of a visa type D;
b) In the case of Canada, the document shall consist of a letter of introduction and, if applicable, a visa.
3. The documents described in the preceding paragraph shall be issued to qualified citizens by the other Party's diplomatic mission or consular post where the application was submitted pursuant to Article 3.
ARTICLE 5
Authorization to Work
1. The Republic of Slovenia shall issue to Canadian citizens qualified to benefit from the application of this Agreement and who have been issued a visa type D pursuant to Article 4, paragraph 2:
a) in cases specified in Article 2 a) and b), after their arrival in the Republic of Slovenia and without reference to the labour market situation, a personal work permit for a specified employer valid for the duration of the validity of the above-mentioned visa; or
b) in cases specified in Article 2 c), after their arrival in the Republic of Slovenia and without reference to labour market situation, a personal work permit for employment valid throughout the territory of Slovenia for the duration of the validity of the above-mentioned visa.
2. Canada shall issue to Slovene citizens qualified to benefit from the application of this Agreement and who have been issued a letter of introduction pursuant to Article 4, paragraph 2:
a) in cases specified in Article 2 a) and b), upon their arrival in Canada, irrespective of the status of the national employment market in Canada, a work permit for a specified employer valid for the entire authorized length of their stay; or
b) in cases specified in Article 2 c), upon their arrival in Canada, irrespective of the status of the national employment market in Canada, a work permit valid for any employer for the entire authorized length of their stay.
ARTICLE 6
General Provisions
1. Citizens of either Party who are benefiting from the application of this Agreement are subject to the laws and regulations in force in the host country, particularly with regard to the practice of regulated professions.
2. Neither Party intends to refuse application from young citizens under this Agreement solely on the grounds of an applicant’s lack of knowledge of the Slovene, English or French language.
3. The laws and regulations of the host country relating to social welfare, unemployment benefits and social assistance shall apply.
4. Each Party shall give citizens of the other Party who are benefiting from the application of this Agreement the same treatment as they give its own citizens with regard to working conditions and wages, in accordance with its domestic laws and regulations. In the case of Canada, the Parties understand that the laws and regulations relating to working conditions and wages primarily fall within the competence of the provinces and territories.
5. This Agreement does not affect the obligations of the Parties that are arising from other international treaties.
ARTICLE 7
Incentives
The Parties shall encourage government institutions, non-governmental organizations, post-secondary institutions and the private sector to lend their support to the application of this Agreement, particularly by giving advice to citizens so that they can obtain information and look for work placements or employment.
ARTICLE 8
Implementation
1. The Parties shall set on an annual basis, through an exchange of diplomatic notes, the number of citizens, based on reciprocity, who will be allowed to benefit from the application of this Agreement.
2. The Parties shall determine by mutual consent and through an exchange of diplomatic notes the minimum amount of financial resources required under Article 3, paragraph 1 c).
3. The Parties shall count the number of citizens benefiting from the application of this Agreement from the entry into force of this Agreement to the end of the current year, and then annually from January 1 to December 31.
4. The Parties shall inform each other through diplomatic channels of all administrative procedures and conditions related to the implementation of this Agreement.
ARTICLE 9
Consultations
The Parties may, at any time, consult with each other concerning the interpretation and implementation of the provisions of this Agreement.
ARTICLE 10
Final Provisions
1. Each Party shall provide written notification to the other Party, through diplomatic channels, of the completion of the internal procedures required for this Agreement to come into force.
2. This Agreement shall come into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last notification referred to in the preceding paragraph.
3. Either Party may at any time temporarily suspend the application of this Agreement, in part or in whole, by providing written notification to the other Party, including the effective date of suspension, through diplomatic channels. Suspension shall not affect the validity of any letters of introduction, visas or work permits already issued by the Republic of Slovenia or Canada under the terms of this Agreement.
4. Either Party may at any time terminate this Agreement with three months' written notice to the other party through diplomatic channels. Termination shall not affect the validity of any letters of introduction, visas or work permits already issued by the Republic of Slovenia or Canada under the terms of this Agreement.
5. The Parties may amend this Agreement in writing upon their mutual consent and such amendments shall enter into force according to the procedures established in paragraphs 1 and 2 of this Article.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Ljubljana, this 22 day of October 2009, in the Slovene, English and French languages, each version being equally authentic.
For the Republic of Slovenia:
Peter Debeljak (s)
 
For Canada:
Pierre Guimond (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 542-01/09-2/12
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 379-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost