Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2010 z dne 22. 3. 2010

Kazalo

19. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Zaupne varnostne priloge k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (MPSZVP), stran 278.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Zaupne varnostne priloge k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (MPSZVP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Zaupne varnostne priloge k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov (MPSZVP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-15
Ljubljana, dne 12. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SPREMEMBI ZAUPNE VARNOSTNE PRILOGE K SPORAZUMU MED POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE POGODBE O SODELOVANJU NA PODROČJU JEDRSKIH PODATKOV (MPSZVP)
1. člen
Ratificira se Protokol o spremembi Zaupne varnostne priloge k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov, sestavljen v Bruslju, 2. junija 1998.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:(*)
P R O T O C O L
Amending the Security Annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic Information
Considering that developments in the security of Atomic information require the revision of the frequency of the comprehensive security inspection of all NATO military and civilian elements and member nations which have received information under the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information,
the undersigned Parties have agreed as follows:
ARTICLE 1
The Security annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information done at Paris on June 18, 1964 is hereby amended as provided for in Article 2.
ARTICLE 2
The first sentence of section X. Security Inspections, paragraph A, of the Security Annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information shall be replaced by the following sentence:
"A. Comprehensive security inspection of all NATO military and civilian elements and member nations which have received Atomic information under the Agreement shall be made regularly, during a period to be determined by the North Atlantic Council on a recommendation by the NATO Security Committee, in accordance with the criteria set forth in Section 1, Paragraph A of this Annex."
ARTICLE 3
This Protocol shall enter into force upon receipt by the Government of the United States of America of notification from all states Parties to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information, that they are willing to be bound by the terms of this Protocol.
ARTICLE 4
The Government of the United States of America shall inform all parties and the North Atlantic Treaty Organization, of each notification and of the entry into force of this Protocol.
ARTICLE 5
This Protocol shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature until it has been signed by all Parties to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic information.
In witness whereof, the undersigned representatives have signed the present Protocol.
Done at Brussels, this 2nd day of June 1998, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, who shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.
P R O T O K O L
o spremembi Zaupne varnostne priloge k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov
Ob upoštevanju, da je zaradi razvoja na področju varnosti jedrskih podatkov potreben popravek glede pogostosti celovitega varnostnega nadzora nad vsemi Natovimi vojaškimi in civilnimi sestavi ter državami članicami, ki so prejele jedrske podatke na podlagi Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov,
so se podpisane pogodbenice dogovorile:
1. ČLEN
Zaupna varnostna priloga k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov, podpisanemu v Parizu 18. junija 1964, se s tem protokolom spremeni, kot to določa 2. člen.
2. ČLEN
Prvi stavek odstavka A razdelka X – Varnostni nadzor – Zaupne varnostne priloge k Sporazumu med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov se spremeni tako, da se glasi:
»A. Celovit varnostni nadzor nad vsemi Natovimi vojaškimi in civilnimi sestavi ter državami članicami, ki so prejele jedrske podatke na podlagi sporazuma, se opravlja redno v obdobju, ki ga določi Severnoatlantski svet na priporočilo Natovega Odbora za varnost, v skladu z merili iz odstavka A razdelka I te priloge.«
3. ČLEN
Protokol začne veljati, ko Vlada Združenih držav Amerike prejme uradno obvestilo vseh držav pogodbenic Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov o njihovi pripravljenosti, da jih protokol zavezuje.
4. ČLEN
Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse pogodbenice in Organizacijo Severnoatlantske pogodbe o vsakem uradnem obvestilu ter začetku veljavnosti tega protokola.
5. ČLEN
Protokol ima datum, ko je bil dan na voljo za podpis, in ostane na voljo za podpis, dokler ga ne podpišejo vse pogodbenice Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o sodelovanju na področju jedrskih podatkov.
V potrditev tega so podpisani predstavniki podpisali ta protokol.
Sestavljeno v Bruslju 2. junija 1998 v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvirniku, shranjenem v arhivu Vlade Združenih držav Amerike, ki pošlje overjene kopije izvirnika vsem državam podpisnicam in pristopnicam.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/08-2/11
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EPA 128-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*) Besedilo protokola v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost