Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

1. Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ), stran 1.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-6
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPREMEMBE KONVENCIJE O DOSTOPU DO INFORMACIJ, UDELEŽBI JAVNOSTI PRI ODLOČANJU IN DOSTOPU DO PRAVNEGA VARSTVA V OKOLJSKIH ZADEVAH (MSKIVOZ)
1. člen
Ratificira se sprememba Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, sestavljena 27. maja 2005 v Almatyju.
2. člen
Besedilo spremembe konvencije se v izvirniku v angleškem in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS
Article 6, paragraph 11
For the existing text, substitute
11. Without prejudice to article 3, paragraph 5, the provisions of this article shall not apply to decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.
Article 6 bis
After article 6, insert a new article reading
Article 6 bis
PUBLIC PARTICIPATION IN DECISIONS ON THE DELIBERATE RELEASE INTO THE ENVIRONMENT AND PLACING ON THE MARKET OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
1. In accordance with the modalities laid down in annex I bis, each Party shall provide for early and effective information and public participation prior to making decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.
2. The requirements made by Parties in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article should be complementary and mutually supportive to the provisions of their national biosafety framework, consistent with the objectives of the Cartagena Protocol on Biosafety.
Annex I bis
After annex I, insert a new annex reading
Annex I bis
MODALITIES REFERRED TO IN ARTICLE 6 BIS
1. Each Party shall lay down, in its regulatory framework, arrangements for effective information and public participation for decisions subject to the provisions of article 6 bis, which shall include a reasonable time frame, in order to give the public an adequate opportunity to express an opinion on such proposed decisions.
2. In its regulatory framework, a Party may, if appropriate, provide for exceptions to the public participation procedure laid down in this annex:
(a) In the case of the deliberate release of a genetically modified organism (GMO) into the environment for any purpose other than its placing on the market, if:
(i) Such a release under comparable bio-geographical conditions has already been approved within the regulatory framework of the Party concerned; and
(ii) Sufficient experience has previously been gained with the release of the GMO in question in comparable ecosystems;
(b) In the case of the placing of a GMO on the market, if:
(i) It was already approved within the regulatory framework of the Party concerned; or
(ii) It is intended for research or for culture collections.
3. Without prejudice to the applicable legislation on confidentiality in accordance with the provisions of article 4, each Party shall make available to the public in an adequate, timely and effective manner a summary of the notification introduced to obtain an authorization for the deliberate release into the environment or the placing on the market of a GMO on its territory, as well as the assessment report where available and in accordance with its national biosafety framework.
4. Parties shall in no case consider the following information as confidential:
(a) A general description of the genetically modified organism or organisms concerned, the name and address of the applicant for the authorization of the deliberate release, the intended uses and, if appropriate, the location of the release;
(b) The methods and plans for monitoring the genetically modified organism or organisms concerned and for emergency response;
(c) The environmental risk assessment.
5. Each Party shall ensure transparency of decision-making procedures and provide access to the relevant procedural information to the public. This information could include for example:
(i) The nature of possible decisions;
(ii) The public authority responsible for making the decision;
(iii) Public participation arrangements laid down pursuant to paragraph 1;
(iv) An indication of the public authority from which relevant information can be obtained;
(v) An indication of the public authority to which comments can be submitted and of the time schedule for the transmittal of comments.
6. The provisions made pursuant to paragraph 1 shall allow the public to submit any comments, information, analyses or opinions that it considers relevant to the proposed deliberate release, including placing on the market, in any appropriate manner.
7. Each Party shall endeavour to ensure that, when decisions are taken on whether to permit the deliberate release of GMOs into the environment, including placing on the market, due account is taken of the outcome of the public participation procedure organized pursuant to paragraph 1.
8. Parties shall provide that when a decision subject to the provisions of this annex has been taken by a public authority, the text of the decision is made publicly available along with the reasons and considerations upon which it is based.
SPREMEMBA KONVENCIJE O DOSTOPU DO INFORMACIJ, UDELEŽBI JAVNOSTI PRI ODLOČANJU IN DOSTOPU DO PRAVNEGA VARSTVA V OKOLJSKIH ZADEVAH
Enajsti odstavek 6. člena
Besedilo se nadomesti z:
11. Ne glede na peti odstavek 3. člena se določbe tega člena ne uporabljajo za odločitve o tem, ali se dovolita namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in njihovo dajanje na trg.
6.a člen
Za 6. členom se doda člen, ki se glasi:
6.a člen
UDELEŽBA JAVNOSTI PRI ODLOČANJU O NAMERNEM SPROŠČANJU GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV V OKOLJE IN NJIHOVEM DAJANJU NA TRG
1. V skladu z načini iz priloge I a vsaka pogodbenica pred sprejetjem odločitve o tem, ali se dovolita namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in njihovo dajanje v promet, poskrbi za pravočasne in učinkovite informacije ter udeležbo javnosti.
2. Zahteve, ki jih pogodbenice sprejmejo v skladu s prvim odstavkom, bi se morale dopolnjevati z določbami iz njihovih predpisov o biološki varnosti v skladu s cilji Kartagenskega protokola o biološki varnosti in jih utemeljevati.
Priloga I a
Za prilogo I se doda nova priloga, ki se glasi:
Priloga I a
NAČINI IZ 6.a ČLENA
1. Pogodbenica skladno s svojimi predpisi sprejme določbe o učinkovitem obveščanju in udeležbi javnosti pri odločanju ob upoštevanju 6.a člena, vključno z razumnim rokom, da lahko javnost ustrezno izrazi svoje mnenje o predlaganih odločitvah.
2. Kadar je primerno, lahko pogodbenica skladno s svojimi predpisi določi izjeme za postopke, povezane z udeležbo javnosti, navedene v tej prilogi:
a) ob namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje za drug namen, kot je dajanje v promet, če:
i) je bilo tako sproščanje usklajeno s primerljivimi biogeografskimi zahtevami, že odobrenimi v predpisih posamezne pogodbenice, in
ii) je bilo v zvezi s sproščanjem gensko spremenjenih organizmov v primerljivih ekosistemih predhodno pridobljenih dovolj izkušenj;
b) ob dajanju gensko spremenjenih organizmov na trg, če:
i) je bilo v predpisih posamezne pogodbenice to že odobreno ali
ii) je to namenjeno raziskavam ali zbirkam kultur.
3. Ne glede na veljavno zakonodajo o zaupnosti pogodbenica v skladu s 4. členom ustrezno, pravočasno in učinkovito zagotovi javnosti povzetek vloge za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in njihovo dajanje v promet na njenem ozemlju ter poročilo o oceni, kadar je na voljo, v skladu s svojimi predpisi o biološki varnosti.
4. Pogodbenice v nobenem primeru ne štejejo navedenih podatkov kot zaupne:
a) o splošnem opisu genetsko spremenjenih organizmov ali posameznih organizmov, imenu in naslovu prosilca za dovoljenje za namerno sproščanje, predvideno uporabo, in kadar je primerno, kraj sproščanja,
b) metodah in načrtih za spremljanje gensko spremenjenih organizmov ali posameznih organizmov ter načrtih ukrepov ob nesreči,
c) oceni tveganja za okolje.
5. Pogodbenica zagotovi preglednost postopkov odločanja in javnosti omogoči dostop do podatkov o teh postopkih. Taki podatki se na primer nanašajo na:
i) naravo morebitnih odločitev,
ii) javni organ, pristojen za odločanje,
iii) udeležbo javnosti iz prvega odstavka,
iv) navedbo javnega organa, ki lahko da ustrezne informacije,
v) navedbo javnega organa, ki se mu lahko predložijo pripombe in rok za njihovo predložitev.
6. Določbe v skladu s prvim odstavkom javnosti omogočajo, da na primeren način predloži pripombe, informacije, analize ali mnenja, ki se ji zdijo ustrezna za predlagano namerno sproščanje, vključno z dajanjem v promet.
7. Pogodbenica si prizadeva zagotoviti, da se upošteva izid postopka udeležbe javnosti v skladu s prvim odstavkom, kadar se odloča o dovoljenju za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje, vključno z njihovim dajanjem v promet.
8. Pogodbenice zagotovijo, da javni organ ob sprejetju odločitve v skladu z določbami iz te priloge javnosti omogoči dostop do besedila odločitve skupaj z razlogi in utemeljitvami, na podlagi katerih je bila sprejeta.
3. člen
Za izvajanje spremembe konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 010-01/09-31/10
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EPA 782-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti