Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5480. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o gozdovih (ZG-C), stran 16427.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o gozdovih (ZG-C)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o gozdovih (ZG-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-6
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-C)
1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) se šesti odstavek 47. člena spremeni tako, da se glasi:
»(6) Zemljiške parcele, ki so gozd in so manjše od 5 hektarjev, se lahko deli samo, če:
– ni v prostorskih aktih na taki zemljiški parceli ali njenem delu določena namenska raba gozd ali
– je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture ali
– so v solastnini z Republiko Slovenijo ali lokalno skupnostjo.«.
2. člen
V 70. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Naloge javne gozdarske službe v Zavodu lahko na delovnih mestih, za katera je predpisana izobrazba, pridobljena po študijskih programih prve stopnje ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje, opravljajo tudi delavci, ki imajo višjo izobrazbo, pridobljeno v okviru sistema visokošolskega izobraževanja po višješolskih programih, sprejetih pred 1. 1. 1994, ter najmanj 12 let delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano višješolsko izobrazbo v Zavodu.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Določba novega drugega odstavka 70. člena zakona se uporablja tudi za javne uslužbence, ki so sklenili delovno razmerje v Zavodu pred uveljavitvijo tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/10-13/14
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EPA 1360-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti