Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5343. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, stran 16146.

Na podlagi in za izvrševanje 57. in 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) se v prvem odstavku 2. člena četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– da je delovno mesto prosto oziroma so podane okoliščine, da bo delovno mesto postalo prosto;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Postopek za zasedbo delovnega mesta zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti javnega uslužbenca (porodniški dopust, dalj časa trajajoča odsotnost iz zdravstvenih razlogov in podobno) se lahko začne že pred dnem odsotnosti javnega uslužbenca, premestitev ali nova zaposlitev pa se izvede, ko se delovno mesto izprazni. Postopek za zasedbo delovnega mesta se lahko začne tudi, ko se predstojnik in javni uslužbenec sporazumno dogovorita o mirovanju pravic iz delovnega razmerja.«.
2. člen
V četrtem odstavku 5. člena se črta besedilo: »za zasedbo prostega delovnega mesta s premestitvijo javnega uslužbenca iz drugega organa«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, se oblikuje interni trg dela organov državne uprave in organov, ki so z vlado sklenili dogovor o vključitvi v interni trg dela. Lokalna skupnost lahko za sklenitev dogovora pooblasti reprezentativno združenje lokalnih skupnosti.«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v deseti alinei črta beseda »in«, na koncu enajste alinee se pika nadomesti z vejico ter se doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:
»– navedbo, da bodo obravnavane samo popolne vloge.«.
5. člen
V 16. členu se črta besedilo: »in da imajo neizbrani kandidati pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka«.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(postopek premestitve)
(1) Izbrani kandidat se premesti na delovno mesto, za katero je bil izbran, v okviru istega ali drugega organa s sklenitvijo aneksa k pogodbi o zaposlitvi.
(2) Če je kandidat zaposlen v organu, ki je vključen v interni trg dela, izbran pa je bil za zasedbo prostega delovnega mesta pri drugem delodajalcu, ki je vključen v interni trg dela, mu delovno razmerje preneha na način, določen z zakonom (sporazum, odpoved). Z izbranim kandidatom se sklene nova pogodba o zaposlitvi, pri čemer lahko izbrani kandidat obdrži že dosežen naziv, če se delo na tem delovnem mestu lahko opravlja v istem nazivu.
(3) Če predstojnik organa, v katerem javni uslužbenec dela, ne soglaša s premestitvijo, se lahko predstojnik organa, ki je objavil interni natečaj, in javni uslužbenec, ki je bil izbran, dogovorita o premestitvi po preteku odpovednega roka. Dogovor se sklene v pisni obliki in zavezuje organ, ki je objavil interni natečaj. Po preteku odpovednega roka se šteje, da je vlada dala soglasje na premestitev javnega uslužbenca.«.
7. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Besedilo objave javnega natečaja določi predstojnik. Javni natečaj se za organe državne uprave objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za upravo, za pravosodne organe pa na njihovih spletnih straneh. Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.«.
V drugem odstavku se na koncu sedme alinee vejica nadomesti s piko, osma alinea pa se črta.
8. člen
Peti odstavek 20. člena se črta.
9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(uvrstitev v izbirni postopek)
V izbirni postopek se ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.«.
10. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»V. SKLEPI IN NJIHOVO VROČANJE V POSTOPKU JAVNEGA NATEČAJA«.
11. člen
V 24. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(sklepi v postopku javnega natečaja in obvestilo o neuspelem natečaju)«.
V prvem odstavku se besedilo »natečajnem postopku« nadomesti z besedilom »postopku javnega natečaja«.
12. člen
V 25. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(vročanje sklepov v postopku javnega natečaja in obvestilo o končanem javnem natečaju)«.
V drugem odstavku se besedilo »natečajnem postopku« nadomesti z besedilom »javnem natečaju«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-32/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-3111-0004
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost