Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5302. Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu, stran 15928.

Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08 in 28/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se skladno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/59/ES z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta 1985/3820/EGS in Direktive Sveta 1991/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L, št. 226 z dne 10. 9. 2003, str. 4), spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26. aprila 2004 o prilagoditvi direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES ter direktiv Sveta 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES, 2003/48/ES in 2003/49/ES na področjih prostega pretoka blaga, svobode opravljanja storitev, kmetijstva, prometne politike in obdavčitve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L, št. 168 z dne 1. 5. 2004, str. 35) določajo vsebine, način in postopek pridobitve temeljne kvalifikacije ter vsebine, način in postopek rednega usposabljanja za voznike, ki opravljajo cestne prevoze po javnih cestah in pri tem uporabljajo vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: kandidati), določeno v 35. členu Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08 in 28/10), (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Obveznosti pridobitve temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja so oproščeni kandidati, navedeni v 36. členu zakona.
3. člen
(1) Pridobljene temeljne kvalifikacije se izkazujejo na podlagi spričeval, določenih v tem pravilniku.
(2) Kandidati, ki so državljani tretjih držav, dokazujejo opravljene temeljne kvalifikacije ter redno usposabljanje z izkaznico o vozniških kvalifikacijah (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), ali z označbo kode Evropske unije na vozniškem dovoljenju po vzorcu Evropske unije, če je kandidat imetnik takšnega vozniškega dovoljenja.
(3) Vsa obvestila oziroma prijave, ki jih morajo pooblaščeni centri za usposabljanje predložiti ministrstvu, pristojnemu za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), skladno s tem pravilnikom, lahko podpisane in žigosane pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov, ki ga določi ministrstvo.
II. POOBLAŠČENI CENTRI ZA USPOSABLJANJE
4. člen
(1) Center za usposabljanje, ki se prijavi na javni razpis, mora k vlogi priložiti vse dokumente in dokazila, ki dokazujejo zahtevana merila, navedena v naslednjem odstavku tega člena.
(2) Merila za izdajo pooblastila centru za usposabljanje so:
– vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja, kakor je opredeljen v prilogi 1 tega pravilnika, s katerim center za usposabljanje podrobno določa učne vsebine, izvedbeni načrt in učne metode,
– ustrezno usposobljeni kadri za obvezno usposabljanje za pridobitev temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov. Predavatelji morajo imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, določene s tem pravilnikom, iz usposobljenosti in referenc teh kadrov pa mora biti razvidno, da bodo pri usposabljanju pokrita vsa tematska področja iz priloge 1 tega pravilnika,
– najmanj en učitelj vožnje z veljavnim dovoljenjem ustrezne kategorije, ki opravlja praktične preskuse znanja in usposabljanje, pozna predpise s področij, navedenih v prilogi 1 tega pravilnika, obvlada pedagoške in didaktične metode ter ima praktične izkušnje iz vožnje motornih vozil zadevne kategorije, za katero opravlja praktični preskus znanja,
– razpolaga z motornimi vozili kategorij C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E ali z vozili tiste kategorije, za katero bo izvajal program pridobivanja temeljnih kvalifikacij ali redno usposabljanje. Vozila morajo izpolnjevati zahteve za testna vozila, določene z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L, št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18),
– vsaj ena učilnica, ki omogoča opravljanje teoretičnega preskusa znanja in tečajev vsaj 30 kandidatov, pri čemer ima posamezen kandidat na razpolago vsaj 1,5 m² delovne površine in predavatelj ter člani izpitne komisije vsaj 3,0 m² delovne površine. Te minimalne pogoje morajo izpolnjevati tudi vsi drugi prostori, v katerih potekajo preskusi znanja in usposabljanja,
– učni pripomočki za opravljanje teoretičnega preskusa znanja, tečajev in rednih usposabljanj kot so računalnik in projektor v učilnici, šolska tabla ali tabla z listi, originalni ali pomanjšani modeli sklopov vozila, (na primer menjalnik, motor ipd.) in strokovna literatura s področja cestnega prometa. Te minimalne pogoje morajo izpolnjevati tudi vsi drugi prostori, v katerih se opravljajo preskusi znanja in usposabljanja (v tem primeru vsaj računalnik, projektor in tabla),
– razpolaga s površino, ki omogoča opravljanje praktičnega preskusa znanja iz druge alineje tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika in izvedbo praktičnega dela rednega usposabljanja, v velikosti najmanj 1500 m², ta pa mora biti utrjena ter preplastena z obstojno prevleko (beton ali asfalt).
(3) Na podlagi potreb glede števila izvajalcev (glede na predvideno število kandidatov za pridobitev temeljne kvalifikacije in za redno usposabljanje) se objavi javni razpis. Minister, pristojen za promet, (v nadaljnjem besedilu: minister), posameznemu centru za usposabljanje, ki izpolnjuje zahtevana merila iz prejšnjega odstavka, izda pooblastilo skladno z drugim odstavkom 41. člena zakona.
5. člen
(1) Kadri, ki izvajajo usposabljanje za pridobitev temeljne kvalifikacije ali redno usposabljanje voznikov, morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju vsebin, za katere bodo izvajali usposabljanje. Predavatelji, ki bodo usposabljali voznike o novostih predpisov s področja prevozov potnikov in blaga in ki neposredno sodelujejo v delovnih skupinah za pripravo teh predpisov, morajo imeti za izvajanje takšnega usposabljanja najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju vsebin, za katere bodo izvajali usposabljanja. Vsak, ki opravlja usposabljanje, mora imeti soglasje ministrstva, v katerem mora biti navedeno, za katero področje lahko izvaja usposabljanje.
(2) Za izvajanje praktičnega dela rednega usposabljanja za vsebine iz prvega poglavja kataloga znanj iz priloge 1 tega pravilnika zadostuje najmanj srednja poklicna izobrazba in najmanj 5 let praktičnih izkušenj kot voznik inštruktor (da je bil inštruktor drugih voznikov v podjetju, ki je izvajalo prevoze). Predavatelj izkušnje dokazuje s svojo podpisano izjavo in navedbo podjetja, kjer je opravljal naloge voznika inštruktorja.
(3) Za ustrezne delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih predavatelji pridobijo z dejanskim upravljanjem prevozov v podjetjih, ki se ukvarjajo s prevozi blaga ali potnikov v mednarodnem cestnem prometu, izobraževalnih organizacijah in ustanovah za pridobitev poklica voznik, če so usposabljali kandidate za pridobitev poklica voznik, in sicer za ustrezne vsebine, ki so jih predavali, z delom v reprezentativnih zbornicah in ministrstvih, v katerih delovna področja spadajo prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu, če so delali na področju prevozov potnikov ali blaga v cestnem prometu.
(4) Za teoretično usposabljanje iz poglavja 1 priloge 1 tega pravilnika se kot ustrezne delovne izkušnje štejejo:
– delovne izkušnje iz konstruiranja ali uporabe vozil z motorji z notranjim izgorevanjem.
Za teoretično usposabljanje iz poglavja 2 priloge 1 tega pravilnika se kot ustrezne delovne izkušnje štejejo:
– delovne izkušnje iz priprave ali nadzora nad izvajanjem predpisov s področja prevozov v mednarodnem in notranjem cestnem prometu.
Za teoretično usposabljanje iz poglavja 3 priloge 1 tega pravilnika se kot ustrezne delovne izkušnje štejejo odvisno od vsebine, ki jo bo predavatelj predaval:
– delovne izkušnje iz varovanja zdravja in okolja, uporabe in uresničevanja predpisov iz varstva pri delu ali
– delovne izkušnje iz priprave ali nadzora nad izvajanjem predpisov s področja prevozov v mednarodnem in notranjem cestnem prometu ali logistike.
(5) Pooblaščeni izvajalci morajo ministrstvu predložiti seznam predavateljev z navedenimi vsebinami, ki naj bi jih predavali, in ustreznimi dokazili o strokovni izobrazbi ter delovnih izkušnjah. Ministrstvo preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev in kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje, izda soglasje z navedbo vsebin, ki jih lahko predavajo.
III. VSEBINA, NAČIN IN PROGRAM PRIDOBITVE TEMELJNIH KVALIFIKACIJ
6. člen
(1) Kandidati lahko pridobijo temeljne kvalifikacije s:
– preskusom znanja,
– pospešeno pridobitvijo temeljnih kvalifikacij.
(2) Kandidati lahko pridobijo temeljne kvalifikacije tudi z uspešno zaključenim srednjim poklicnim izobraževanjem za voznika vozil v cestnem prometu. V tem primeru organizacija, kjer je kandidat zaključil izobraževanje, izda kandidatu poleg spričevala o zaključenem izobraževanju še spričevalo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji za prevoz blaga in prevoz potnikov, ki ga podpiše predsednik komisije za preskus znanja iz 12. člena tega pravilnika. To spričevalo izdajo pooblaščeni centri brezplačno.
Preskus znanja
7. člen
(1) Način pridobitve temeljnih kvalifikacij s preskusom znanja obsega teoretični in praktični preskus, ki zajema vsa znanja, navedena v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Teoretični preskus znanja, ki mora trajati vsaj štiri ure, je sestavljen iz dveh delov, in sicer:
– vprašanj, ki vključujejo več možnih odgovorov in iz vprašanj, ki zahtevajo neposredni odgovor, ter
– študij primerov.
(3) Praktični preskus znanja, ki mora trajati vsaj dve uri, je sestavljen iz dveh delov, in sicer:
– preskusa vožnje za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut. Praktični preskus znanja mora potekati, če je mogoče, na cestah izven naselij, na hitrih cestah, avtocestah in vseh vrstah mestnih cest, ki predstavljajo različne stopnje težavnosti, na katere utegnejo naleteti kandidati, ter ob različni gostoti prometa. Čas vožnje po cesti mora biti kar najbolj izkoriščen, tako da so kandidati ocenjeni na vseh območjih, kjer utegnejo voziti,
– praktičnega preskusa, ki mora trajati najmanj 30 minut, in obsega znanja in cilje, navedene pod zaporednimi številkami 1.4., 1.5., 1.6., 3.2., 3.3. in 3.5. priloge 1 tega pravilnika.
(4) Preskusoma, navedenima v obeh alinejah prejšnjega odstavka, je lahko dodan tudi preskus, ki poteka na posebnem terenu (vadbeni progi) ali na zmogljivem simulatorju, da se oceni usposobljenost za racionalno vožnjo, ki temelji na varnostnih predpisih, zlasti v zvezi z obvladovanjem vozila ob različnih pogojih na cesti in njihovimi spremembami glede na različne vremenske razmere ter čas dneva ali noči. Če kandidat opravlja tudi tak preskus, se mu trajanje takega preskusa odšteje od časa 90 minut, ki je določen za preskus vožnje, vendar odšteti čas ne sme presegati 30 minut. Vadbena proga, na kateri se izvaja del praktičnega preskusa, mora ustrezati pogojem, ki jih predpiše ministrstvo s programom rednega usposabljanja.
(5) K praktičnemu preskusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije in veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Kandidat, ki še ni opravil vozniškega izpita ustrezne kategorije in ne izpolnjuje pogoja ustrezne starosti, določene z zakonom, ki ureja varnost cestnega prometa, mora pri enem od izvajalcev pridobivanja temeljnih kvalifikacij začeti usposabljanje za pridobitev kvalifikacije. Na podlagi potrdila izvajalca, da je začel usposabljanje za pridobitev temeljne kvalifikacije, opravi vozniški izpit. Ko pridobi tudi temeljno kvalifikacijo voznika, mu na podlagi potrdila o opravljenem vozniškem izpitu in spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji upravna enota izda vozniško dovoljenje. Praktični preskus kandidat opravlja pred članom izpitne komisije za praktični preskus znanja.
(6) Kandidati, ki prevažajo blago in razširijo ali spremenijo svojo dejavnost tako, da prevažajo potnike, ali obratno, morajo opraviti delni teoretični preskus znanja, ki zajema znanja in cilje, ki so glede na razširjeno ali spremenjeno dejavnost novi in celoten praktični preskus znanja. Kandidatom, ki so pridobili spričevalo o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe iz 23. člena zakona, se priznajo vsebine, ki so jih morali poznati za pridobitev tega spričevala, in sicer odvisno od tega, za katere vrste prevozov so pridobili spričevalo:
– če je pridobil spričevalo za mednarodne prevoze blaga, se priznajo vsebine iz 2.1, 2.2, 3.1, 3.6 in 3.7 poglavja priloge 1 tega pravilnika,
– če je pridobil spričevalo za mednarodne prevoze potnikov, se priznajo vsebine iz 2.1, 2.3, 3.1, 3.6 in 3.8 poglavja priloge 1 tega pravilnika,
– če je pridobil spričevalo za notranje prevoze blaga, se priznajo vsebine iz 2.1, delno 2.2 (razen vsebin iz mednarodnega prevoza blaga), 3.1, 3.6 in 3.7 poglavja priloge 1 tega pravilnika,
– če je pridobil spričevalo za notranje prevoze potnikov, se priznajo vsebine iz 2.1, delno 2.3 (razen vsebin iz mednarodnega prevoza potnikov), 3.1, 3.6, in 3.8 poglavja priloge 1 tega pravilnika,
– če je pridobil spričevalo za prevoze s taksijem, se priznajo vsebine iz 2.3, 3.1, 3.6 in 3.8 priloge 1 tega pravilnika.
(7) Če je kandidat opravil praktični preskus pri enem centru, lahko teoretični preskus opravlja pri drugem centru. V tem primeru mu center, kjer je opravil praktični preskus, izda kopijo zapisnika o preskusu (kopija z oznako, da je enaka originalu in žigom ter podpisom odgovorne osebe centra). Kandidat nato kopijo predloži centru, kjer bo opravljal teoretični preskus. Enako velja, če je kandidat opravljal teoretični preskus pri enem centru in želi praktični preskus opravljati pri drugem izvajalcu.
(8) Pooblaščeni centri morajo predsednika komisije iz 12. člena tega pravilnika obvestiti o razpisanih rokih za teoretični del preskusa znanja najmanj teden dni pred opravljanjem preskusa na način, kakor ga določi komisija v svojem poslovniku.
(9) Pooblaščeni centri morajo ministrstvu najmanj dva dni pred opravljanjem praktičnega preskusa poslati poimenski seznam kandidatov, ki opravljajo praktični preskus, ime člana komisije, ki bo opravil praktični preskus, datum in uro opravljanja preskusa za vsakega kandidata posebej, podatke o vozilu, s katerim se bo preskus opravljal, ter za vsakega kandidata točen kraj začetka preskusa. Obrazec za prijavo preskusa je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika.
(10) Pooblaščeni centri na dan teoretičnega preskusa ne smejo več opravljati usposabljanja kandidatov.
8. člen
(1) Komisija iz 12. člena tega pravilnika izda kandidatom, ki uspešno opravijo teoretični in praktični preskus znanja, spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo vozil.
(2) Spričevalo, ki potrjuje uspešno opravljen preskus znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij, je kot priloga 2 tega sestavni del tega pravilnika.
Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij
9. člen
(1) Način pospešenega pridobivanja temeljnih kvalifikacij mora obsegati poučevanje vseh znanj in ciljev, navedenih v prilogi 1 tega pravilnika, v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur. Po opravljenem tečaju kandidati opravijo pisni preskus znanja, ki obsega najmanj eno vprašanje o vsakem cilju, navedenem v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Kandidati morajo poleg obveznega tečaja v spremstvu učitelja vožnje opraviti vsaj deset ur individualne vožnje. Od tega smejo kandidati voziti največ štiri ure na posebnem terenu – poligonu ali na zmogljivem simulatorju. Individualno vožnjo lahko opravljajo kandidati, ki imajo vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Individualna vožnja se opravi z vozilom zadevne kategorije, ki izpolnjuje zahteve za testna vozila, določene z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L, št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18). Kandidati se pri tem usposobijo za racionalno vožnjo, ki temelji na varnostnih predpisih, zlasti glede obvladovanja vozila v različnih pogojih na cesti in spremembami teh pogojev pri različnih vremenskih razmerah oziroma podnevi ali ponoči.
(3) Kandidati, ki prevažajo blago in razširijo ali spremenijo svojo dejavnost tako, da prevažajo potnike, ali obratno, opravijo tečaj, ki zajema znanja in cilje, ki so glede na razširjeno oziroma spremenjeno dejavnost novi. Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij v tem primeru obsega 35 ur, vključno z dvema urama in pol individualne vožnje z vozilom zadevne kategorije v spremstvu učitelja vožnje.
10. člen
Komisija iz 12. člena tega pravilnika izda kandidatom, ki redno obiskujejo tečaj in uspešno opravijo pisni preskus znanja, spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije in je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Za prijavo usposabljanj v sistemu pospešenega pridobivanja kvalifikacij in za pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o izvajanju rednega usposabljanja voznikov. Za prijavo izpitnih rokov in kandidatov se uporabljajo določbe tega pravilnika o preskusu znanja.
Komisija za izvajanje preskusa
12. člen
(1) Minister imenuje predsednika in člane komisije, ki opravlja preskuse znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznika. Predsednik in člani komisije morajo izpolnjevati pogoje iz 37. a člena zakona. Šteje se, da član komisije za teoretični preskus izpolnjuje pogoj delovnih izkušenj v cestnem prometu, če izpolnjuje najmanj pogoje za predavatelja iz prvega in tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Komisija določi natančnejši način dela in opravljanja preskusa znanja v svojem poslovniku, ki ga sprejme z večino glasov navzočih članov komisije. Komisija je sklepčna, če je na sestanku navzoča vsaj polovica članov komisije. Komisija lahko odloča tudi na dopisni seji, pri čemer člani komisije svoj glas sporočijo predsedniku komisije pisno ali po elektronski pošti. Poslovnik, ki ga podpiše predsednik komisije, se objavi na spletnih straneh ministrstva in začne veljati z dnem objave. Vsi izvajalci in člani komisije morajo ravnati po določilih veljavnega poslovnika.
(3) Za vsak izpitni rok pri posameznem pooblaščenem centru za usposabljanje predsednik komisije imenuje tričlansko izpitno komisijo. Izjemoma lahko (glede na število kandidatov) predsednik imenuje tudi dvočlansko ali štiričlansko izpitno komisijo.
(4) Minister določi stroške dela izpitne komisije. Člani izpitne komisije so upravičeni do plačila za opravljeno delo na podlagi pogodbe o delu, ki jo sklenejo s pooblaščenim centrom za usposabljanje.
IV. VSEBINA, NAČIN IN PROGRAM IZVAJANJA REDNEGA USPOSABLJANJA
13. člen
(1) Redno usposabljanje je usposabljanje, ki je obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje. Kandidati se lahko odločijo, da opravljajo redno usposabljanje vsako leto, trajati pa mora najmanj sedem ur skupaj.
(2) Redno usposabljanje kandidatom iz prvega odstavka tega člena omogoča, da posodobijo in utrdijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu, racionalni porabi goriva in novostih v predpisih s področja opravljanja prevozov v cestnem prometu.
(3) Redno usposabljanje se izvaja kot obvezni tečaj in praktični del, da se zadostijo cilji, navedeni pod zaporednimi številkami 1.4., 1.5., 1.6., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1, 3.2., 3.3., 3.4, in 3.5. priloge 1 tega pravilnika. Redno usposabljanje se lahko delno opravlja na zmogljivem simulatorju ali posebnem terenu (poligonu). V tem primeru mora simulator izpolnjevati pogoje, ki jih določi ministrstvo v programu usposabljanja. Usposabljanje opravljajo pooblaščeni centri za usposabljanje. Ti tudi vodijo evidenco kandidatov, ki opravljajo redno usposabljanje, in kandidatom ob končanem 35-urnem usposabljanju izdajo spričevalo, ki potrjuje opravljeno 35-urno redno usposabljanje. Spričevalo je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
(4) Redno usposabljanje poteka kot tečaj, ki mora skupno trajati najmanj 35 ur in je razdeljen na učne enote po najmanj sedem ur skupaj. Usposabljanje se opravi v zadnjem letu, preden vozniku poteče veljavnost kvalifikacije. Med samim usposabljanjem mora izvajalec v sedmih urah zagotoviti vsaj tri 15-minutne odmore. V okviru 35-urnega programa mora biti zagotovljenih najmanj 20 ur usposabljanja o skupnih vsebinah in najmanj 15 ur posebnih vsebin, namenjenih prevozu blaga in potnikov, kar pomeni pri 7-urnem usposabljanju 4 ure skupnih vsebin in najmanj 3 ure posebnih vsebin. Če usposabljanje poteka skupno (v isti skupini) za voznike kategorij C in D, mora biti v okviru 35-urnega programa zagotovljenih najmanj 15 ur usposabljanja o skupnih vsebinah in najmanj 20 ur posebnih vsebin, namenjenih prevozu blaga in potnikov, kar pomeni pri 7-urnem usposabljanju 3 ure skupnih vsebin in najmanj 4 ure posebnih vsebin.
(5) Pooblaščeni centri za usposabljanje izdajo po opravljenem 7-urnem delnem usposabljanju potrdilo na obrazcu, ki je priloga 8 tega pravilnika. Ko kandidat konča 35-urno redno usposabljanje, mu pooblaščeni center, ki je izvedel zadnje 7-urno usposabljanje, izda spričevalo, ki potrjuje opravljeno 35-urno redno usposabljanje, in je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika. Ta center tudi arhivira kandidatova potrdila za prej opravljena 7-urna usposabljanja.
(6) Ministrstvo pripravi podrobnejši program rednega usposabljanja iz tega člena in ga objavi na svojih spletnih straneh ter pošlje vsem pooblaščenim centrom za usposabljanje, ti pa ga morajo upoštevati pri rednem usposabljanju voznikov. Če del rednega usposabljanja poteka na posebnem terenu (vadbeni progi), mora ta ustrezati pogojem, ki jih predpiše ministrstvo v programu rednega usposabljanja.
14. člen
(1) Pooblaščeni centri morajo najmanj teden dni pred začetkom usposabljanja obvestiti ministrstvo o datumu, uri in naslovu lokacije rednega usposabljanja ter o predvidenem številu prijavljenih kandidatov za vsako usposabljanje. Prijavo usposabljanja pošljejo na obrazcu, ki je priloga 6 tega pravilnika.
(2) Spremembe datuma, ure in naslova lokacije opravljanja rednega usposabljanja so možne izjemoma zaradi vzrokov, na katere izvajalec ni imel vpliva, vendar najpozneje dva dni pred začetkom usposabljanja, in sicer na elektronski naslov, ki ga določi ministrstvo.
(3) Pooblaščeni centri morajo imeti med samim usposabljanjem poimenski seznam udeležencev na obrazcu, ki je priloga 9 tega pravilnika. Udeležence, ki se usposabljanja niso udeležili, mora izvajalec na začetku usposabljanja na seznamu prečrtati in morebitne prazne rubrike na koncu seznama prečrtati tako, da naknadni vpis na seznam ni več mogoč.
15. člen
(1) Prvi tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti:
– kandidati, ki so imeli ob uveljavitvi zakona priznano strokovno usposobljenost voznikov na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), in imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E, in sicer najpozneje do 10. septembra 2011,
– kandidati, ki so do 10. septembra 2008 pridobili nacionalno kvalifikacijo voznik oziroma voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike in ki imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali D+E, in sicer najpozneje do 10. septembra 2013,
– kandidati, ki so do 10. septembra 2009 pridobili nacionalno kvalifikacijo voznik oziroma voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike in ki imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E, in sicer najpozneje do 10. septembra 2014,
– kandidati, ki opravljajo temeljne kvalifikacije po 10. septembru 2008 (velja za kategorije D1, D1+E, D ali D+E) oziroma po 10. septembru 2009 (velja za kategorije C1, C1+E, C ali C+E) in sicer v petih letih po izdaji spričevala, navedenega v 9. in 11. členu tega pravilnika,
– kandidati, ki so končali srednje poklicno izobraževanje v petih letih po dnevu izdaje spričevala o uspešno končanem izobraževanju.
(2) Kandidati, navedeni v peti alineji prejšnjega odstavka, lahko izjemoma opravljajo prvi tečaj rednega usposabljanja v roku, ki ni daljši od sedem let, če lahko tako zagotovijo pokrivanje datuma izteka veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje, z datumom izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.
(3) Kandidati iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena opravijo prvo redno usposabljanje v trajanju dvakrat po sedem ur.
V. IZKAZNICA O TEMELJNIH KVALIFIKACIJAH IN VODENJE EVIDENC
16. člen
(1) Upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, izda na zahtevo kandidata in na podlagi predložitve pisne vloge in spričevala o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ter spričevala o rednem usposabljanju izkaznico in jo označi s kodo Evropske unije (″95″) skupaj z ustreznimi kategorijami dovoljenj ali to označi na kandidatovem vozniškem dovoljenju.
(2) Fizične lastnosti izkaznice morajo biti skladne s standardoma ISO 7810 in 7816-1 ter referenčni barvi, ki sta modra (pantone reflex blue) in rumena (pantone yellow). Metode za odobritev, da fizične lastnosti izkaznice ustrezajo mednarodnim standardom, morajo biti skladne s standardom ISO 10373. Izkaznica mora izpolnjevati enake zahteve glede zaščite pred ponarejanjem, kakor veljajo za vozniško dovoljenje. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Kandidat mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute, razen pripadnikov verskih skupnosti in drugih oseb, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo.
(3) Vzorec izkaznice, ki jo medsebojno priznajo države članice Evropske unije, je v prilogi 5 kot sestavni del tega pravilnika.
17. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco o opravljenih preskusih znanja in opravljenih rednih usposabljanjih v elektronski obliki, ki obsega:
– zaporedno številko,
– osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– kraj stalnega prebivališča,
– datum preskusa znanja ali usposabljanja, pri preskusu znanja tudi podatek o vrsti prevoza, za katerega je delal preskus, in ali je bil kandidat na preskusu znanja uspešen ali ne,
– številko in datum izdaje spričevala.
(2) Za elektronsko evidenco mora biti zagotovljeno najmanj tedensko arhiviranje podatkov v obliki rezervnih kopij na elektronskem nosilcu podatkov.
(3) Dokumentacija v zvezi s pridobivanjem temeljnih kvalifikacij se šteje za arhivsko gradivo in jo je treba hraniti trajno. Dokumentacijo v zvezi z rednim usposabljanjem voznikov morajo pooblaščeni centri hraniti najmanj 10 let po izdaji spričevala o opravljenem rednem usposabljanju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Do vzpostavitve neposredne elektronske povezave z evidencami ministrstva evidenco o opravljenih preskusih znanja in rednih usposabljanjih iz prejšnjega člena vodijo pooblaščeni centri, ki evidenco v predpisanem formatu na zahtevo predajo ministrstvu.
19. člen
Pooblaščeni centri morajo ministrstvu poslati sezname kadrov, ki bodo opravljali usposabljanja, in ustrezna dokazila najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika. Vsi predavatelji, ki bodo opravljali usposabljanja, morajo pridobiti soglasje ministrstva najpozneje v 90 dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/07, 33/08 in 49/09).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-102/2010/17
Ljubljana, dne 19. novembra 2010
EVA 2010-2411-0050
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti