Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5291. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 15893.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
1. člen
V Uredbi o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 5/10) se v 1. členu na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadomestila se izvajajo kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/2007/ES).«.
2. člen
V 2. členu se za besedo »predpisi« doda besedilo »Vlade Republike Slovenije«.
3. člen
V 3. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47), razen proizvodov ribištva in ribogojstva iz Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);«.
4. člen
V 4. členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ni v težavah. Šteje se, da upravičenec ni v težavah, če ne ustreza merilom iz 10. točke Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: smernice);«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(ukrepi in merila za določitev višine nadomestila)
(1) Ukrepi vodovarstvenega režima, za katere se lahko na najožjih vodovarstvenih območjih pridobijo nadomestila, so ukrepi, ki se nanašajo na prepoved rabe gnojevke in gnojnice in s tem povezano uporabo, oziroma ukrepi, ki se nanašajo na prepoved rabe fitofarmacevtskih sredstev.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se nadomestila ne pridobijo za ukrepe na zemljiških parcelah znotraj najožjih vodovarstvenih območij iz tretjega in četrtega odstavka 45. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07).
(3) Višina nadomestila se izraža v eurih na hektar kmetijskega zemljišča znotraj najožjega vodovarstvenega območja.
(4) Višina nadomestila je sorazmerna učinkom ukrepov iz prvega odstavka tega člena in rabi kmetijskih zemljišč ter znaša za njive, vrtove in trajne nasade 600 eurov na hektar in za trajne travnike in pašnike 188 eurov na hektar.
(5) Upravičenec, ki redi na svojem KMG-ju več kakor pet glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in ima GERK ali del GERK-a znotraj najožjega vodovarstvenega območja, je zaradi prepovedi rabe gnojnice in gnojevke na teh GERK-ih upravičen do nadomestila v višini 208 eurov na hektar kmetijskih zemljišč znotraj najožjega vodovarstvenega območja za uporabo gnojevke in gnojnice izven najožjega vodovarstvenega območja.
(6) Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje, kot je določena v drugem odstavku 3. člena Uredbe 1535/2007/ES. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali njen namen.
(7) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.«.
6. člen
V četrtem odstavku 7. člena se beseda »razvoz« nadomesti z besedo »uporabo«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se v šesti alinei za besedo »priloge« doda številka »1«.
8. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(izjava upravičenca)
Za izplačilo nadomestila mora upravičenec poleg zahteve iz prejšnjega člena podati še izjavo o tem, da KMG ni v težavah. Zavezanec pozove upravičenca, ki je pridobil pravico do nadomestila na podlagi prejšnjega člena, da mu najpozneje do 28. februarja 2011 poda izjavo o tem, da KMG ni v težavah, na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
9. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec mora:
– upravičencu predložiti pogodbo v podpis najpozneje do 31. marca 2011,
– zagotoviti izplačilo nadomestila upravičencu v skladu z zahtevo iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki ne sme preseči praga najvišje dovoljene višine pomoči de minimis v skladu s šestim in sedmim odstavkom 6. člena te uredbe,
– zagotoviti, da bo upravičenec pisno seznanjen, da gre za izplačila pomoči de minimis v kmetijstvu v skladu z Uredbo 1535/2007/ES,
– preveriti pri pristojnemu organu za spremljanje državnih pomoči s področja kmetijstva višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca, da se ne preseže praga višine pomoči v skladu s šestim in sedmim odstavkom 6. člena te uredbe,
– poročati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v skladu z zahtevami iz 11. člena te uredbe.«.
10. člen
V 10. členu se beseda »aprila« nadomesti z besedo »junija«.
11. člen
V 11. členu se za besedo »zavezanec« doda besedilo »v 15 dneh od dodelitve pomoči de minimis«.
12. člen
16. člen se črta.
13. člen
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0128
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost