Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5289. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači, stran 15891.

Na podlagi drugega odstavka 142. člena in 198. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači
1. člen
V Uredbi o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki in Bači (Uradni list RS, št. 67/03) se drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program. Ministrstvo lahko program med tekočim tekom dopolni zaradi izrednih dogodkov, ki imajo vpliv na transport naplavin.«.
2. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika vodne pravice podaljša za največ deset let v skladu z zakonom, ki ureja vode. Vlogo za podaljšanje koncesije mora imetnik vodne pravice vložiti najpozneje šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesija podeljena. Koncesija se podaljša obstoječemu imetniku vodne pravice z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja vode.«.
3. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo, pristojno za vode, pripravi letni program za naslednje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni program je kot priloga sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi, ki ga skleneta koncedent in koncesionar za naslednje leto.«.
4. člen
Ne glede na novi tretji odstavek 10. člena uredbe mora vlogo za prvo podaljšanje koncesije imetnik vodne pravice vložiti najpozneje do 20. decembra 2010.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-54/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0122
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost