Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2010 z dne 17. 12. 2010

Kazalo

5287. Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče, stran 15890.

Na podlagi drugega odstavka 142. člena in 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče
1. člen
V Uredbi o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče (Uradni list RS, št. 83/04) se za drugim odstavkom 3. člena doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika vodne pravice podaljša za največ deset let v skladu z zakonom, ki ureja vode. Vlogo za podaljšanje koncesije mora imetnik vodne pravice vložiti najpozneje šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesija podeljena. Koncesija se podaljša obstoječemu imetniku vodne pravice z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja vode.«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 4. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Aneks h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka se mora za naslednje leto skleniti najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
(5) Ministrstvo, pristojno za vode, pripravi letni program za naslednje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni program je kot priloga sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi, ki ga skleneta koncedent in koncesionar za naslednje leto.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
3. člen
Ne glede na novi tretji odstavek 3. člena uredbe mora vlogo za prvo podaljšanje koncesije imetnik vodne pravice vložiti najpozneje do 20. decembra 2010.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0120
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti