Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2010 z dne 13. 12. 2010

Kazalo

5190. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za širitev poligona Španik), stran 15676.

Na podlagi 11., 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 (ZLS-R) in 84/10 – odl. US) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 23. septembra 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za širitev poligona Španik)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za širitev poligona Španik), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v juniju 2010 pod št. U01-10.
2. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja.
Grafični del obsega:
1. Prikaz območja v širšem prostoru
2. Delitev površin
3. Prikaz ureditvenega in vplivnega območja
4. Ureditvena situacija
5. Zakoličbena situacija
6. Komunalna ureditev
7. Požarna varnost
8. Prometna ureditev.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejemajo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka.
Območje obsega parcele št. 3797/5, 3797/7, 3802/5, 3805/1, 3805/2, 3790/2, 3796/4 in 3797/5; vse k.o. Murska Sobota.
4. člen
Z odlokom se na predvidenem območju predvideva razširitev poligona varne vožnje ter gradnja objektov, ki se lahko namenijo trgovini, gostinskim, storitvenim, rekreacijskim, poslovnim in mirnim obrtnim dejavnostim.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju te spremembe lokacijskega načrta je dovoljena gradnja poslovno-proizvodnih objektov pod pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji v 15. členu tega odloka;
– strehe na predvidenih objektih se izvedejo kot ravne strehe z minimalnim naklonom;
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve nadstropji nad terenom (P+1).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana v grafični prilogi »Komunalne naprave«. Infrastrukturni vodi predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo.
Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večidel v cestnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se mora izvesti predpisana zaščita.
Promet
Prometna navezava centra Španik na Noršinsko ulico je že izvedena in ostaja nespremenjena. Izvede se novi cestni priključek na Noršinsko ulico za potrebe poslovno-proizvodnega objekta O3, ki je lociran na vzhodnem robu območja.
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
komunalna odpadna voda iz objektov s celega kompleksa se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje pod pogoji upravljavca.
– padavinska odpadna voda,
padavinska odpadna voda s streh predvidenih objektov in utrjenih delov posameznih dvorišč, se vodi ločeno, za vsak objekt posebej, v teren preko ponikovalnic.
Za upočasnitev odtoka padavinskih voda se predvidi tudi izvedba zadrževalnega bazena.
Pri izdelavi projektov PGD, PZI za vse predvidene objekte in zunanje ureditve je potrebno upoštevati vse zahteve iz smernic MOP ARSO k predmetni spremembi lokacijskega načrta.
Vodovod in hidrantno omrežje
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi mestni vodovod v skladu z določili upravljavca.
Elektrika
Predvidena je izvedba n.n. el. kabla do posameznih predvidenih objektov.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž dovoznih cest uredi javna razsvetljava.
Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov, zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca – »Elektro Maribor«.
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Predvideno novo omrežje, vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD, PZI, pri upravljavcih posameznih sistemov.
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno ali za več objektov skupaj, znotraj predvidene gradbene parcele. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Murska Sobota.
Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba plinovodnega omrežja. Predvidena je izvedba centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu. Kot vir ogrevanja je možno uporabljati plin ali kurilno olje ter katerega izmed alternativnih virov ogrevanja (toplotne črpalke, sončni kolektorji …).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Znotraj območja se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (75 dbA) in nočne (65 dbA) ravni hrupa.
8. člen
Požarna varnost
Za zagotovitev požarne varnosti so predvideni naslednji ukrepi:
– obstoječe hidrantno omrežje se razširi in dopolni z novimi nadtalnimi hidranti (v skladu z določili Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– dostopne poti in površine za gasilce ob zgradbah morajo biti izvedene v skladu s standardi SIST DIN 14090, tako, da bo omogočena evakuacija in intervencija do objektov;
– odmiki med potencialno ogroženimi objekti in posameznimi območji morajo biti dovolj veliki, da preprečijo razširitev požara (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– upoštevani morajo biti predpisani odmiki med komunalnimi in energetskimi vodi;
– projektne dokumentacije za posamezne objekte morajo biti izdelane v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – 23. člen). Sestavni del projektnih dokumentacij za posamezne objekte mora biti tudi Študija požarne varnosti v skladu s pravilnikom (Uradni list RS, št. 28/05 in 132/06). Pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti požarno soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje k projektnim rešitvam za posamezne objekte.
9. člen
Potresna varnost
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po potrebi predvideti dodatne ukrepe.
Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je predvidena ojačitev prve plošče predvidenih objektov.
10. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni enot registrirane nepremične kulturne dediščine. Lokacija se nahaja izven zaščitenega območja Murska Sobota – Mestno jedro.
11. člen
Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje …) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami.
12. člen
Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo le-teh.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
Izvajanje spremembe lokacijskega načrta bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorjev. Pred gradnjo objekta mora biti urejena zanj potrebna komunalna oprema. Hkrati z objektom morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
14. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji gradenj objektov in izvajalci spremembe lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
15. člen
Odstopanja od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena za ± 2,00 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Odstopanja od gradbenih linij in druga večja odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo dovoljenja za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja k projektom. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
16. člen
Postavitev enostavnih objektov
Enostavni objekti, ki jih ni možno v naprej definirati, se bodo lahko zgradili oziroma postavili v velikosti in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
lX. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
17. člen
Na območju ureditve spremembe lokacijskega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o lokacijskem načrtu za ekonomsko šolo (Uradni list RS, št. 32/06) in Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97, 41/04, 62/04 – popr., 29/05), v delu območja, ki ga obravnava predmetna sprememba odloka.
20. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2010-21(182)
Murska Sobota, dne 23. septembra 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti