Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2010 z dne 10. 12. 2010

Kazalo

5150. Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, stran 15625.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 107/06) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »z vsemi spremembami« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 345 z dne 23. 12. 2008, str. 68)«.
2. člen
V 3. členu se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. nevarna snov ali zmes pomeni vsako snov ali zmes, ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 790/2009 z dne 10. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnem in znanstvenem napredku (UL L št. 235 z dne 5. 9. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES):
a) razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F,
b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10,
c) razred nevarnosti 4.1,
d) razred nevarnosti 5.1;«.
3. člen
V 1. točki Priloge 3 se trinajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna, kot je določeno v 3. delu Priloge VI Uredbe 1272/2008/ES,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na določbo 2. člena te uredbe do 31. maja 2015 nevarna snov ali zmes pomeni tudi vsako snov ali zmes, ki jo je treba obravnavati kot nevarno v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, str. 1).
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-58/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-2511-0109
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost