Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

5020. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A), stran 15015.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010.
Št. 003-02-10/2010-13
Ljubljana, dne 1. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-1A)
1. člen
V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(temeljna določba)
(1) Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del.
(2) Pred prekrškovnimi organi v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del, v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo prekrške.
(3) V postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, razen če ta zakon ne določa drugače.
(4) S tem zakonom se določa višina sodnih taks v postopku za evropski plačilni nalog in v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti za izvajanje:
1. Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L št. 399 z dne 30. 12. 2006, str. 1) in
2. Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2007, str. 1).«.
2. člen
V četrtem odstavku 3. člena se za besedo »dolžnik« doda vejica in besedilo »takso za postopek o predlogu za vpis v zemljiško knjigo, ki ga mora predlagati notar v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, mora plačati zastavitelj.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki mu je bila pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je bila kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec kot tožilec) v postopek mora ob vstopu v postopek plačati takso oškodovanec kot tožilec. Če je v tem postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, mora doplačati takso za postopek na prvi stopnji obdolženec, sicer pa mora takso doplačati oškodovanec kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za kazenski postopek na zasebno tožbo.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V postopku o prekrških mora plačati takso za postopek na prvi stopnji storilka oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki mu je bila pravnomočno izrečena ali odpuščena sankcija za prekršek.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji tisti, o katerega vpisu lastninske pravice na posameznem delu stavbe je sodišče s sklepom o vzpostavitvi etažne lastnine prvič odločilo.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(nastanek taksne obveznosti, zapadlost v plačilo)
(1) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače, nastane taksna obveznost:
1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če ni v naslednjih točkah določeno drugače;
2. za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;
3. za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
4. za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, ob oddaji predloga v informacijski sistem;
5. za povprečno takso v stečajnem postopku ob pravnomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena poravnava;
6. za postopek v upravnem sporu v zadevah, v katerih mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku, in za postopek v upravnem sporu v stvareh socialnega varstva pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
7. za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača, ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
8. za postopek o prekrških ob pravnomočnosti odločbe, s katero se izreče sankcija za prekršek ali se storilcu prekrška sankcija odpusti, v primeru, če storilec prekrška ne more dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek, pa takoj po izdaji odločbe o prekršku; za pravna sredstva v postopku o prekrških ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
9. za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je zapuščinska obravnava končana; če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega sklepa dedičem;
10. za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem prve stopnje z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je naloženo plačilo odškodnine;
11. za takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, z vročitvijo sklepa o dovolitvi vpisa zavezancu za plačilo;
12. za postopek za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, pred sodiščem prve stopnje, z vročitvijo odločbe o vzpostavitvi etažne lastnine;
13. za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika oziroma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek, ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
14. za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka, ob sklenitvi poravnave;
15. za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob pravnomočnosti ustrezne odločbe;
16. za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010, 74012 in 8404 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
17. za pritožbeni postopek, če ustrezen procesni zakon določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;
18. za sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;
19. za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva oziroma ko sodišče začne postopek.
(2) Razen v primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je treba takso plačati najpozneje v roku, določenem v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.
(3) Takso za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, je treba plačati po nastanku taksne obveznosti v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
(4) Za sodne prepise iz 18. točke in za druga dejanja iz 19. točke prvega odstavka tega člena, ki jih sodišče izvede neposredno potem, ko jih stranka zahteva, je treba plačati takso ob nastanku taksne obveznosti.«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »ki je pristojno za opravo dejanja oziroma vodenje postopka« nadomesti z besedilom »od katerega se zahteva opravo posameznega dejanja ali vodenje postopka«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če je v primerih od 1. do 17. točke prvega odstavka prejšnjega člena plačilo sodne takse opravljeno z referenco, ki je taksnemu zavezancu dodeljena predhodno ali je navedena v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, taksni zavezanec po opravljenem plačilu sodne takse ni dolžan dostavljati sodišču nikakršnih dokazil o plačilu, razen če ta zakon ne določa drugače. Če pa je sodna taksa plačana brez ustrezne reference, mora taksni zavezanec predložiti sodišču potrdilo o opravljenem plačilu. Pravilo iz prejšnjega stavka ne velja, če zakon določa obvezno uporabo reference pri plačilu sodne takse.
(4) Plačilo takse za sodne prepise iz 18. točke prvega odstavka in za druga dejanja iz 19. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona mora stranka dokazati s potrdilom o opravljenem plačilu.«.
5. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b in 6.c člen, ki se glasijo:
»6.a člen
(dan plačila)
(1) Šteje se, da je sodna taksa plačana na dan, ko je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna sodišča, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Če se taksa plača pri blagajni sodišča, se šteje, da je plačana na dan plačila pri blagajni sodišča.
(3) Če taksni zavezanec dostavi sodišču dokazilo o plačilu takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, se šteje, da je taksa plačana na dan, ko sodišče, od katerega se zahteva opravo posameznega dejanja ali vodenje postopka, prejme dokazilo o plačilu, ne glede na to, kdaj je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna tega sodišča.
6.b člen
(domneva pravočasnosti plačila)
(1) Razen v primeru iz drugega odstavka tega člena se pri plačilu sodne takse prek ponudnika plačilnih storitev šteje, da je taksa plačana v roku, določenem v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, če je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna sodišča v treh delovnih dneh po izteku tega roka.
(2) Če taksni zavezanec dostavi sodišču dokazilo o plačilu takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona, se šteje, da je taksa plačana pravočasno ne glede na to, kdaj je denarno nakazilo prejeto v dobro prehodnega podračuna tega sodišča.
6.c člen
(posebna vrnitev v prejšnje stanje)
(1) Zoper sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju zasebne tožbe, ki je bil izdan zaradi nepravočasnega plačila takse, je dopustno v 15 dneh od vročitve sklepa vložiti predlog za vrnitev v prejšnje stanje, če je bila plačilna transakcija za plačilo sodne takse ponudniku plačilnih storitev odrejena tako, da je slednji prejel ali odtegnil s plačnikovega računa znesek sodne takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.
(2) Predlogu za vrnitev v prejšnje stanje je treba priložiti dokazilo, da je bila plačilna transakcija za plačilo sodne takse ponudniku plačilnih storitev odrejena tako, da je slednji prejel ali odtegnil s plačnikovega računa znesek sodne takse pred pretekom roka, določenega v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.
(3) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se vloži pri sodišču, ki je izdalo sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju zasebne tožbe. O predlogu odloči to sodišče brez naroka.
(4) Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, sodišče razveljavi sklep o ustavitvi postopka ali sklep o zavrženju zasebne tožbe.
(5) Prepozen ali nedovoljen predlog za vrnitev v prejšnje stanje sodišče zavrže s sklepom, zoper katerega je dopustno v 15 dneh od njegove vročitve vložiti pritožbo.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedilom »organi lokalnih samoupravnih skupnosti« doda vejica in besedilo »centri za socialno delo, kadar so predlagatelji v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V postopkih odločanja o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks in o pritožbi zoper sklep o tem predlogu, o ugovoru zoper plačilni nalog iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona ter v upravnih sporih o priznanju mednarodne zaščite po zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, se taksa ne plača.«.
7. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »Čas odloga plačila oziroma skupni čas plačevanja obrokov ne sme biti daljši od 12 mesecev.« nadomesti z besedilom »Sodišče lahko stranki odloži plačilo taks najdlje do izdaje odločbe, takse za postopek o predlogu za izvršbo pa najdlje do preteka šestih mesecev od izdaje sklepa o izvršbi.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Šteje se, da bi bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja stranka ali se preživljajo njeni družinski člani, če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. V tem primeru se premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov ne ugotavlja.«.
8. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izjava o premoženjskem stanju vsebuje zlasti podatke stranke in njenih družinskih članov o premoženju, prihrankih in dohodkih (dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, dediščine, darila in podobno) v Republiki Sloveniji in v tujini. Izjava o premoženjskem stanju stranke iz tretjega odstavka prejšnjega člena vsebuje zlasti podatke stranke o premoženju, denarnih sredstvih in dohodkih iz dejavnosti v Republiki Sloveniji in v tujini. Podrobnejšo vsebino izjave o premoženjskem stanju, obliko obrazca, na katerem je treba izpolniti izjavo, in priloge, ki jih je treba priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za pravosodje. Če izjava ni vložena na predpisanem obrazcu ali če obrazcu niso priložene predpisane priloge, ravna sodišče v skladu s pravili o nepopolnih vlogah.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks in druge listine, pridobljene v postopku odločanja o tem predlogu, ter sklep, ki ga sodišče izda v tem postopku, se takoj po prejemu listine ali izdaji sklepa zaprejo v poseben ovitek, na katerem se označi, za katere listine ali sklep gre. Listine in sklep, zaprte v tem ovitku, lahko pregledujejo le stranka, ki je vložila predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks, ter sodišče in drugi državni organi v zvezi z izvrševanjem njihovih z zakonom določenih pristojnosti. Po pregledu se morajo listine in sklep spet zapreti v poseben ovitek in na njem označiti, kdo in kdaj ter po kateri zakonski podlagi jih je pregledal. Enako velja za listine in sklepe, ki jih sodišče prejme ali izda v postopku o pravnem sredstvu zoper sklep o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks in v postopku po tretjem ali četrtem odstavku 13. člena tega zakona. Smiselno enako velja tudi, če sodišče vodi spis v elektronski obliki.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »oziroma obveznost povrnitve takse drugemu udeležencu postopka«.
10. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »III. TAKSE GLEDE NA VREDNOST PREDMETA POSTOPKA, NAČELO ENKRATNEGA PLAČILA TAKSE«.
11. člen
V 16. in 17. členu se v glavi tabele v levem stolpcu za besedo »do« doda beseda »vključno«.
12. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za postopek o nasprotni tožbi se plača posebna taksa.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
13. člen
Drugi odstavek 20. člena se črta.
14. člen
Prvi odstavek 24. člena se črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
15. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(zemljiškoknjižni postopek)
(1) V zemljiškoknjižnem postopku se vrednost nepremičnine, pri kateri se zahteva vknjižba lastninske pravice, določi tako:
1. če se predlaga vknjižba na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila: kot cena ali vrednost, navedena v listini o zavezovalnem pravnem poslu, na podlagi katere je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo,
2. če se predlaga vknjižba na podlagi pravnomočne sodne odločbe: kot vrednost spornega predmeta v postopku, v katerem je bila izdana ta sodna odločba.
(2) Če vrednosti nepremičnine ni mogoče določiti po prejšnjem odstavku, se vrednost določi na podlagi cenitve sodnega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev pred vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga in ki mora biti priložena zemljiškoknjižnemu predlogu.«.
16. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(postopek za plačilo takse)
(1) Če taksa ob nastanku taksne obveznosti ni plačana in izkazana v skladu s 6. členom tega zakona, sodišče, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena, izroči ali pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, naj v 15 dneh, v postopku izvršbe in zavarovanja pa v osmih dneh od vročitve naloga, plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, višino dolžne sodne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco in opozorilo glede posledic, če taksa ne bi bila plačana pravočasno.
(2) V postopku o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, sodišče ne izda plačilnega naloga iz prejšnjega odstavka.
(3) Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa za postopek o vlogi ni bila plačana, mora stranka plačati takso, ki je v tarifnem delu tega zakona določena za umik vloge. Če ta taksa v tarifnem delu zakona ni določena, se plača tretjina takse za postopek o vlogi. Zaradi plačila te takse pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog s sestavinami, določenimi v prvem odstavku tega člena.
(4) Če je bila taksa za postopek o vlogi deloma plačana ali če je bila plačana brez ustrezne reference in se je zaradi tega štela za neplačano, se taksa iz prejšnjega odstavka plača iz takse, ki je bila plačana za postopek o vlogi. Če je taksa, plačana za postopek o vlogi, večja od takse iz prejšnjega odstavka, se presežek vrne, če je manjša, pa jo je treba doplačati. Zaradi doplačila pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog s sestavinami, določenimi v prvem odstavku tega člena.«.
17. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(ugovor zoper plačilni nalog)
(1) Zoper plačilni nalog iz prejšnjega člena je dopustno v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. Ugovoru, vloženemu iz razloga, da je taksa že plačana, je treba priložiti potrdilo o opravljenem plačilu.
(2) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, ugotovi, da je pravočasni, popolni in dovoljeni ugovor utemeljen iz razloga, da je sodišče takso napačno odmerilo, lahko s sklepom ugovoru ugodi, izpodbijani plačilni nalog spremeni in določi novo višino takse. Zaradi plačila te takse pošlje taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, ki je sestavni del sklepa o ugovoru.
(3) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, ne ravna po prejšnjem odstavku, odloča o ugovoru iz prvega odstavka tega člena sodnik posameznik sodišča, ki je izdalo plačilni nalog. S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodnik ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega. Če ugovoru ugodi, razveljavi izpodbijani plačilni nalog in ugotovi, da je taksa že plačana, ali pa izpodbijani plačilni nalog spremeni in določi novo višino takse. Zaradi plačila te takse pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, ki je sestavni del sklepa o ugovoru.
(4) Če oseba, ki je izdala plačilni nalog, po uradni dolžnosti ugotovi, da so v plačilnem nalogu napake, ga lahko do potrditve izvršljivosti iz 35. člena tega zakona nadomesti z novim plačilnim nalogom. Zoper novi plačilni nalog je dopustno vložiti ugovor, za katerega se smiselno uporablja določba prvega odstavka tega člena.
(5) Novi plačilni nalog iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena mora vsebovati sestavine, določene v prvem odstavku prejšnjega člena.«.
18. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(postopek zaradi izterjave neplačane takse)
(1) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji, ne plača takse v roku, ki je določen v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po 34.a členu tega zakona, sodišče potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje organu, pristojnemu za opravljanje nalog davčne izvršbe denarnih terjatev države iz naslova sodnih taks.
(2) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali sedež v tujini, ne plača takse v roku, ki je določen v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po 34.a členu tega zakona, sodišče potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini.«.
19. člen
Drugi odstavek 36. člena se črta.
20. člen
V tabeli 1.1 se opomba pri tarifni številki 1111 spremeni tako, da se glasi:
»Opomba: če je pred tem postopkom zaradi istega predmeta spora tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga, postopek za evropski plačilni nalog ali postopek za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se taksa za postopek za izdajo naloga oziroma za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine všteje v takso po tej tarifni številki, in sicer po vrednosti predmeta spora, ki je prešel v pravdni postopek.«.
V opombi 1.1 se doda nova točka c), ki se glasi:
»c) Takse, določene v tabeli 1.1, se plačujejo tudi v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti.«.
21. člen
V opombi 1.2 se doda nova točka a), ki se glasi:
»a) Če se v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugotovitev očetovstva hkrati obravnava tudi zahtevek za varstvo, vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se plača samo taksa za postopek za razvezo zakonske zveze oziroma za postopek za ugotovitev očetovstva.«.
Dosedanje besedilo opombe 1.2 postane točka b).
22. člen
V tabeli 1.3 se za tarifno številko 1301 doda nova tarifna številka 1302, ki se glasi:
+--------+---------------------------------------------+--------+
| »1302 |Postopek se konča:              | 0,4« |
|    |1. z umikom tožbe pred izdajo plačilnega ali |    |
|    |izpraznitvenega naloga,           |    |
|    |2. z odpovedjo tožbenemu zahtevku pred    |    |
|    |izdajo plačilnega ali izpraznitvenega    |    |
|    |naloga.                   |    |
|    |                       |    |
|    |Taksa po tarifni številki 1301 se zniža na  |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
Za tabelo 1.3 se doda opomba 1.3, ki se glasi:
»Opomba 1.3:
Taksi po tarifnih številkah 1301 in 1302 se plačujeta tudi v postopku za evropski plačilni nalog.«.
23. člen
V naslovu tabele 2.2 in v točki b) opombe 2.2 se črta besedilo »o socialnih sporih nepremoženjske narave in«.
24. člen
V opombi 3 se v točki a) črta beseda »vseh«.
V točki b) se za besedilom »in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, v« črta beseda »vseh«.
V točki č) se črta beseda »vseh«.
25. člen
Tabela 5.1 se spremeni tako, da se glasi:
»5.1 Stečajni postopek nad pravno osebo, postopek prisilne poravnave in postopek prisilne likvidacije
+---------+-------------------------------------+---------------+
| Tarifna | Dejstva, zaradi katerih se odmeri | Količnik za |
| številka|        taksa        |odmero takse po|
|     |                   |16. členu ZST-1|
|     |                   | ali znesek  |
|     |                   |   takse   |
+---------------------------------------------------------------+
|5.1.1 Postopek na prvi stopnji                 |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5111 |Postopek o predlogu za začetek    |  246 EUR  |
|     |stečajnega postopka         |        |
|     |                   |        |
|     |Opomba: taksa se ne plača za     |        |
|     |postopek o predlogu za začetek    |        |
|     |stečajnega postopka, ki ga vloži   |        |
|     |upravitelj, ko ugotovi, da je pravna |        |
|     |oseba, nad katero je bil začet    |        |
|     |postopek prisilne likvidacije,    |        |
|     |insolventna.             |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5112 |Postopek o predlogu za začetek    |  164 EUR  |
|     |postopka prisilne poravnave     |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5113 |Postopek o predlogu za začetek    |  82 EUR   |
|     |postopka prisilne likvidacije    |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5114 |Stečajni postopek – povprečna taksa |   1,2   |
|     |                   |– največ 2.000 |
|     |                   |   EUR   |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5115 |Postopek prisilne poravnave –    |   0,7   |
|     |povprečna taksa           |– največ 2.000 |
|     |                   |   EUR   |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5116 |Postopek o ugovoru proti vodenju   |  50 EUR   |
|     |postopka prisilne poravnave     |        |
+---------------------------------------------------------------+
|5.1.2 Pritožbeni postopek                   |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5121 |Postopek o pritožbi zoper sklep o  |  410 EUR  |
|     |prvi razdelitvi           |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
|  5122 |Postopek o pritožbi zoper druge   |  82 EUR«  |
|     |odločbe               |        |
+---------+-------------------------------------+---------------+
26. člen
V tabeli 5.2 se črta tarifna številka 5201.
Dosedanja tarifna številka 5202 postane tarifna številka 5201.
V opombi 5.2 se v točki a) besedilo »taks po tarifnih številkah 5201 in 5202« nadomesti z besedilom »takse po tarifni številki 5201«.
27. člen
Naslov tabele 6.1 se spremeni tako, da se glasi: »Postopek v upravnem sporu in postopki za sodno varstvo po posebnih zakonih, v katerih odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije«.
28. člen
V opombi 7.1 se točka e) spremeni tako, da se glasi:
»e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, se plačajo za vse stopnje novega postopka enake takse, kot so bile plačane na teh stopnjah v prejšnjem postopku oziroma bi bile plačane, če bi prejšnji postopek tekel tudi na teh stopnjah. Takse, plačane v prejšnjem postopku, se ne vračajo.«.
Točka f) se spremeni tako, da se glasi:
»f) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo deloma ali v celoti razveljavi, se obsojencu vrne tisti del takse, plačane v prejšnjem postopku, ki presega takso, kakršno bi moral plačati v novem postopku glede na novo pravnomočno izrečeno kazensko sankcijo oziroma odpust kazni. Sorazmerni del takse se vrne za vse stopnje postopka, na katerih je tekel prejšnji postopek. Če pa obnovljeni postopek teče tudi na višji stopnji, na kateri prejšnji postopek ni tekel, se za to stopnjo plača taksa glede na sankcijo, ki je pravnomočno izrečena v obnovljenem postopku.«.
29. člen
V opombi 7.2 se točka d) spremeni tako, da se glasi:
»d) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v veljavi, se plačajo za vse stopnje novega postopka enake takse, kot so bile plačane na teh stopnjah v prejšnjem postopku oziroma bi bile plačane, če bi prejšnji postopek tekel tudi na teh stopnjah.«.
Točka e) se spremeni tako, da se glasi:
»e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v obnovljenem postopku, prejšnjo odločbo deloma ali v celoti razveljavi, se za novi postopek plačajo takse le za tiste stopnje postopka, na katerih prejšnji postopek ni tekel.«.
Točke f), g) in h) se črtajo.
30. člen
V tabeli 7.4 se za tarifno številko 74013 doda nova tarifna številka 74014, ki se glasi:
+----------+---------------------------------------+------------+
| »74014 |Zavrženje ali zavrnitev zahteve za   |  50 EUR« |
|     |varstvo zakonitosti zoper pravnomočno |      |
|     |odločbo o odreditvi ali podaljšanju  |      |
|     |pripora                |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
31. člen
V tabeli 8.1 se za tarifno številko 8121 doda nova tarifna številka 8122, ki se glasi:
+----------+---------------------------------------+------------+
| »8122  |Zavrnitev ugovora zoper sodbo, izdano | 60 EUR«  |
|     |v skrajšanem postopku         |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
32. člen
Tabela 8.2 se spremeni tako, da se glasi:
»8.2 Postopek o zahtevi za sodno varstvo
+--------+-------------------------------------------+----------+
|Tarifna | Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa | Znesek |
|številka|                      |  takse |
+---------------------------------------------------------------+
|8.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8211  |Zavrženje zahteve za sodno varstvo     | 50 EUR |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8212  |Zavrnitev zahteve za sodno varstvo     | 150 EUR |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8213  |Umik zahteve za sodno varstvo pred razpisom| 20 EUR |
|    |naroka za ustno obravnavo, če se odloča  |     |
|    |brez obravnave, pa pred izdajo odločbe   |     |
+---------------------------------------------------------------+
|8.2.2 Pritožbeni postopek                   |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8221  |Zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep  | 30 EUR« |
|    |sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno|     |
|    |varstvo zavrnjena ali zavržena       |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
Opomba 8.2 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 8.2:
Razen za zavrženje pritožbe zoper sodbo ali sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena ali zavržena, se v pritožbenem postopku plačajo enake takse kot v pritožbenem postopku v rednem sodnem postopku o prekrških.«.
33. člen
Tabela 8.4 se spremeni tako, da se glasi:
»8.4 Posebne takse v postopku o prekrških
+--------+-------------------------------------------+----------+
|Tarifna | Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa | Znesek |
|številka|                      | takse  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8401  |Taksa zaradi krivdne povzročitve      | 50 EUR |
|    |preložitve dejanja v postopku o prekršku  |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8402  |Sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev   | 50 EUR |
|    |sodnika, zapisnikarja, tolmača,      |     |
|    |strokovnjaka ali izvedenca, če je iz    |     |
|    |izreka in obrazložitve sklepa razvidno, da |     |
|    |gre za očitno neutemeljeno zahtevo, podano |     |
|    |z namenom zavlačevanja postopka ali    |     |
|    |spodkopavanja avtoritete sodišča      |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8403  |Sklep, s katerim se zavrže ali zavrne drug | 30 EUR |
|    |predlog storilca ali druge osebe, ki ni  |     |
|    |posebej taksiran in ni takse prost     |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8404  |Sklep o začasnem odvzemu vozniškega    | 30 EUR |
|    |dovoljenja ali               |     |
|    |sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega |     |
|    |dovoljenja ali               |     |
|    |sklep o preklicu odložitve izvršitve    |     |
|    |prenehanja veljavnosti vozniškega     |     |
|    |dovoljenja ali               |     |
|    |sklep o določitvi uklonilnega zapora ali  |     |
|    |sklep o redovni globi           |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8405  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper   | 30 EUR |
|    |sodbo ali sklep, s katerim se zavrne ali  |     |
|    |zavrže ugovor zoper sodbo, izdano v    |     |
|    |skrajšanem postopku ali          |     |
|    |zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper   |     |
|    |sklep o redovni globi           |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8406  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe lastnika | 30 EUR |
|    |predmetov glede izreka o odvzemu predmetov |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 8407  |Zavrženje ali zavrnitev drugih pritožb ali | 20 EUR« |
|    |ugovorov, ki niso posebej taksirani in   |     |
|    |niso takse prosti             |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
34. člen
V naslovu tabele 9.7 in opombi 9.7 se za besedo »meje« doda vejica in besedilo »postopek za ureditev medsebojnih razmerij v primeru gradnje čez mejo nepremičnine«.
35. člen
V tabeli 9.8 se tarifna številka 9803 spremeni tako, da se glasi:
+----------+--------------------------------------+-------------+
| »9803  |Overitev podpisa na pogodbi, katere  |  0,3 –  |
|     |vrednost je ocenljiva         |  največ  |
|     |                   | 50 eurov« |
+----------+--------------------------------------+-------------+
Tarifna številka 9805 se spremeni tako, da se glasi:
+----------+--------------------------------------+-------------+
| »9805  |Overitev podaljšanja veljavnosti   |  0,15 –  |
|     |pogodbe, katere vrednost je ocenljiva |  največ  |
|     |                   | 25 eurov« |
+----------+--------------------------------------+-------------+
36. člen
Tabela 9.9 se spremeni tako, da se glasi:
»9.9 Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti ladjarja, pomorski protest
+--------+-------------------------------------------+----------+
|Tarifna | Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa | Količnik |
|številka|                      |za odmero |
|    |                      | takse po |
|    |                      |16. členu |
|    |                      |ZST-1 ali |
|    |                      | znesek |
|    |                      | takse  |
+---------------------------------------------------------------+
|9.9.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 9911  |Postopek o predlogu za ustanovitev sklada |  2,4  |
|    |za omejitev odgovornosti ladjarja – na   |     |
|    |splošno                  |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 9912  |Postopek o predlogu za ustanovitev sklada | 35 EUR |
|    |za omejitev odgovornosti ladjarja se konča |     |
|    |z zavrženjem ali zavrnitvijo predloga.   |     |
|    |                      |     |
|    |Taksa po tarifni številki 9911 se zniža na |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 9913  |Postopek o predlogu za ustanovitev sklada | 20 EUR |
|    |za omejitev odgovornosti ladjarja se konča |     |
|    |z umikom predloga pred izdajo sklepa.   |     |
|    |                      |     |
|    |Taksa po tarifni številki 9911 se zniža na |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 9914  |Sklep o delitvi sklada za omejitev     |  2,4  |
|    |odgovornosti ladjarja           |     |
+---------------------------------------------------------------+
|9.9.2 Postopek o pritožbi zoper sklep o delitvi sklada za   |
|omejitev odgovornosti ladjarja                 |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 9921  |Postopek na splošno            |  2,4  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 9922  |Postopek se konča z umikom pritožbe.    |  1,2  |
|    |                      |     |
|    |Taksa po tarifni številki 9921 se zniža na |     |
+---------------------------------------------------------------+
|9.9.3 Pomorski protest                     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 9931  |Pomorski protest              | 16 EUR« |
+--------+-------------------------------------------+----------+
Opomba 9.9 se črta.
37. člen
Tabela 9.10 se spremeni tako, da se glasi:
»9.10 Zemljiškoknjižni postopek
+--------+--------------------------------------------+---------+
|Tarifna |  Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa | Znesek |
|številka|                      | takse |
+---------------------------------------------------------------+
|9.10.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+--------------------------------------------+---------+
| 91011 |Postopek o predlogu za vknjižbo lastninske |     |
|    |pravice ali za vknjižbo spremembe osnovnega |     |
|    |pravnega položaja nepremičnine – glede na  |     |
|    |vrednost nepremičnine, pri kateri se zahteva|     |
|    |vknjižba:                  |     |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |enaka ali večja od   |manjša od      |     |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |            |20.000       | 5 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |20.000         |32.000       | 20 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |32.000         |41.000       | 40 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |41.000         |70.000       | 60 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |70.000         |300.000       | 80 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |300.000        |400.000       | 100 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |400.000        |500.000       | 120 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |500.000        |600.000       | 160 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |600.000        |750.000       | 200 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |750.000        |1.000.000      | 250 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |1.000.000       |2.000.000      | 300 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |2.000.000       |5.000.000      | 600 EUR |
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |5.000.000       |10.000.000     |1.500 EUR|
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |10.000.000       |20.000.000     |2.000 EUR|
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |20.000.000       |40.000.000     |3.000 EUR|
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |40.000.000       |60.000.000     |4.000 EUR|
|    +-----------------------+--------------------+---------+
|    |60.000.000       |          |5.000 EUR|
+--------+--------------------------------------------+---------+
| 91012 |Postopek o predlogu za vknjižbo:      | 50 EUR |
|    |1. pridobitve ali prenosa hipoteke,     |     |
|    |2. pridobitve zemljiškega dolga ali     |     |
|    |3. pridobitve ali prenosa stavbne pravice  |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
| 91013 |Postopek o predlogu za vpis zaznambe    | 25 EUR |
|    |vrstnega reda                |     |
+---------------------------------------------------------------+
|9.10.2 Postopek s pravnimi sredstvi              |
+--------+--------------------------------------------+---------+
| 91021 |Postopek o ugovoru ali pritožbi       | 16 EUR« |
+--------+--------------------------------------------+---------+
Opomba 9.10 se spremeni tako, da se glasi:
»Opomba 9.10:
a) Takso po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013 je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni dolžnosti, razen če ne gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba c).
b) Če predlagatelj z istim predlogom zahteva vpise pri več nepremičninah in je po zakonu, ki ureja zemljiško knjigo, taka kumulacija zahtevkov dovoljena, se plača samo ena taksa po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013.
c) Ne plača se taksa za naslednje vpise oziroma postopke o predlogu za vpis:
1. za vknjižbo pridobitve hipoteke na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe;
2. za vpis v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti;
3. za uradna dejanja v postopku nastavitve in dopolnitve zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju in stanju v katastru;
4. za ponovno vknjižbo lastninske pravice ali drugega osnovnega pravnega položaja nepremičnine, ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa hipoteke, ponovno vknjižbo pridobitve zemljiškega dolga ali ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa stavbne pravice, če se taka ponovna vknjižba dovoli v vrstnem redu zaznambe izbrisne tožbe ali zaznambe izrednega pravnega sredstva;
5. za vknjižbo lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine ali skupne lastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot solastniki ali skupni lastniki;
6. za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
7. za vknjižbo lastninske pravice ali spremembe pravnega položaja nepremičnine ob vpisu oblikovanja etažne lastnine;
8. za poznejšo vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, ki je skupna lastnina zakoncev, v korist posameznega zakonca, če je lastninska pravica v zemljiški knjigi vknjižena samo v korist drugega zakonca.«.
38. člen
Za opombo 9.11 se doda nova tabela 9.12, ki se glasi:
»9.12 Postopki po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi
+--------+-------------------------------------------+----------+
|Tarifna | Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa | Znesek |
|številka|                      |takse ali |
|    |                      | količnik |
|    |                      |za odmero |
|    |                      | takse po |
|    |                      | tarifni |
|    |                      | številki |
|    |                      | 91211  |
|    |                      | oziroma |
|    |                      | 91212  |
+---------------------------------------------------------------+
|9.12.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91211 |Postopek za vzpostavitev etažne lastnine  | 150 EUR |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91212 |Predlog za vpis druge stvarne ali     | 50 EUR |
|    |obligacijske pravice na posameznem delu  |     |
|    |ali na stavbi kot celoti v okviru prijave |     |
|    |udeležbe v postopku za vzpostavitev etažne |     |
|    |lastnine                  |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91213 |Postopek za določitev pripadajočega    | 200 EUR |
|    |zemljišča k stavbi             |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91214 |Postopek se konča:             |  0,33  |
|    |1. z umikom predloga pred razpisom naroka, |     |
|    |če se odloča brez naroka, pa pred izdajo  |     |
|    |odločbe,                  |     |
|    |2. s sklenitvijo sodne poravnave pred   |     |
|    |izdajo odločbe.              |     |
|    |                      |     |
|    |Taksa po tarifni številki 91211, 91212   |     |
|    |oziroma 91213 se zniža na         |     |
+---------------------------------------------------------------+
|9.12.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o|
|glavni stvari                         |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91221 |Postopek na splošno            |  0,66  |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91222 |Postopek se konča:             |  0,33  |
|    |1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka |     |
|    |za obravnavo oziroma pred začetkom seje  |     |
|    |senata,                  |     |
|    |2. s sklenitvijo sodne poravnave pred   |     |
|    |izdajo odločbe.              |     |
|    |                      |     |
|    |Taksa po tarifni številki 91221 se zniža  |     |
|    |na                     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|9.12.3 Izredna pravna sredstva                 |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91231 |Obnova postopka              |  0,66  |
+---------------------------------------------------------------+
|9.12.4 Posebne takse                      |
+--------+-------------------------------------------+----------+
| 91241 |Postopek o posebnih pritožbah, ki niso   | 30 EUR« |
|    |posebej taksirane in niso takse proste   |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+
Za tabelo 9.12 se doda opomba 9.12, ki se glasi:
»Opomba 9.12:
a) Takse po tarifnih številkah 91211, 91214, 91221, 91222, 91241 in po točki c) te opombe se plačajo posebej za vsako enoto oziroma posamezen del stavbe, na katerem se vzpostavlja etažna lastnina.
b) Takse po tarifnih številkah 91212, 91214, 91221, 91222, 91241 in po točki c) te opombe se plačajo za postopek odločanja o predlogu za vpis vsake posamezne druge stvarne ali obligacijske pravice na vsakem posameznem delu ali na stavbi kot celoti.
c) V postopku za vzpostavitev etažne lastnine in v postopku za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.«.
39. člen
V tabeli 10.1 se pri tarifni številki 10103 za besedo »sredstev« doda pomišljaj in besedilo »za vsako stran izvirnika«.
40. člen
V tabeli 10.4 se tarifna številka 10401 spremeni tako, da se glasi:
+----------+-----------------------------------+----------------+
|»10401  |Sestava vloge, ki se da ustno na  |40% takse, ki  |
|     |zapisnik zunaj naroka       |se plača za   |
|     |                  |postopek na   |
|     |                  |podlagi te   |
|     |                  |vloge – največ |
|     |                  |2.000 EUR«   |
+----------+-----------------------------------+----------------+
41. člen
V prilogah 1 in 2 se v glavi tabele v levem stolpcu za besedo »do« doda beseda »vključno«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do 31. decembra 2010, se plačujejo po dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi, če ni v tem členu drugače določeno.
Če je bila do 31. decembra 2010 plačana taksa za postopek ali dejanje, ki bo opravljeno po 1. januarju 2011, se ne plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
Če sodišče do 31. decembra 2010 še ni odločilo o predlogu za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, odloči o tem predlogu v skladu z določbo spremenjenega drugega odstavka 11. člena in novega petega odstavka 12. člena zakona.
Če je bil zemljiškoknjižni predlog vložen do 31. decembra 2010 in do 31. decembra 2010 sodišče še ni odločilo o zahtevku za vpis, nastane taksna obveznost za plačilo takse po tarifni številki 91011, 91012 ali 91013 v tabeli 9.10, kot se spreminja s tem zakonom, ko sodišče izda sklep, s katerim odloči o vpisu.
43. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2011.
Določba 8. člena tega zakona se v delu, ki se nanaša na spis v elektronski obliki, začne uporabljati 1. septembra 2011.
Št. 436-03/10-1/28
Ljubljana, dne 23. novembra 2010
EPA 1150-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti