Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4952. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010, stran 14586.

Na podlagi 4. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09), 150. člena v zvezi s četrto alinejo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN in 61/10 – ZSVarPre) in 10., 11. in 12. člena Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08 in 61/10 – ZSVarPre) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 17. novembra 2010 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010
I
V skladu s 4. členom Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09) in 150. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN in 61/10 – ZSVarPre; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pokojnine od 1. januarja 2010 uskladijo tako, da se povečajo za 0,2%.
II
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 13/10), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2010 dalje, se odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
III
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2009, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 13/10), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2010 dalje, se odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2010.
IV
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom ZPIZ-1 tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v I. točki tega sklepa.
VII
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa, se v skladu z 99. členom ZPIZ-1 uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VIII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa v skladu z 10., 11. in 12. členom Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08 in 61/10 – ZSVarPre; v nadaljnjem besedilu: ZVarDod) z veljavnostjo od 1. januarja 2010 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. januarja 2010 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa v skladu z 10., 11. in 12. členom ZVarDod z veljavnostjo od 1. januarja 2010 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. januarja 2010 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
IX
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so prejemnikom pripadali za mesec oktober 2010, po opravljeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010 (Uradni list RS, št. 13/10).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi pokojninami za leto 2010, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev za november 2010.
XI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-12/2010
Ljubljana, dne 17. novembra 2010
EVA 2010-2611-0098
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje slovenije
Anka Tominšek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost