Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4935. Zakon o interventnih ukrepih (ZIU), stran 14533.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih (ZIU)
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih (ZIU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. novembra 2010.
Št. 003-02-10/2010-2
Ljubljana, dne 24. novembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O INTERVENTNIH UKREPIH (ZIU)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(omejevanje rasti izdatkov)
(1) S tem zakonom se z namenom stabilizacije javnih financ začasno omejuje rast določenih izdatkov državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na način, da se zmanjšuje višina uskladitev, določena v zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, in v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Ta zakon podaljšuje tudi rok za začetek uporabe določb zakona, ki ureja vrtce.
(3) S tem zakonom se začasno omejujejo tudi prejemki in plače javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
(4) S tem zakonom se zmanjšuje tudi odstotek sofinanciranja investicij občin, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin.
2. TRANSFERJI IZ PRORAČUNA
2. člen
(usklajevanje transferjev)
(1) Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK in 62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) se v letu 2011 usklajujejo v višini 25% v zakonu določenega obsega uskladitve.
(2) Če bo rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2010 do decembra 2011 višja kot 2%, se transferji določeni v ZUTPG, uskladijo z mesecem januarjem 2012 za razliko nad 2% rasti cen življenjskih potrebščin.
3. člen
(začetek uporabe Zakona o vrtcih)
Ne glede na prvo in drugo alinejo drugega odstavka 31. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08 in 98/09 – ZIUZGK), se določbe drugega stavka drugega odstavka 29. člena, drugega stavka četrtega odstavka 32. člena, drugega stavka šestega odstavka in devetega odstavka 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10), za otroke, ki so dopolnili starost petih in štirih let, začnejo uporabljati 1. januarja 2013.
4. člen
(usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov)
(1) Ne glede na 150.a in 150.b člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), se v letu 2011, pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz 4. in 431. člena ZPIZ-1 (v nadaljnjem besedilu: prejemki) ter osnove, ki se usklajujejo na podlagi ZPIZ-1, pri izplačilu za februar 2011, uskladijo za 25% dosežene rasti povprečne plače za leto 2010 v primerjavi s povprečno plačo za koledarsko leto pred tem, pri izplačilu za november 2011 pa se uskladijo za 25% dosežene rasti povprečne plače za obdobje januar–september leta 2011 v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar–december 2010.
(2) Prejemki in osnove iz prejšnjega odstavka se v novembru 2011 uskladijo največ za toliko odstotkov, da povprečni mesečni porast najnižje pokojninske osnove, veljavne v letu 2011, po opravljeni februarski in novembrski uskladitvi, v primerjavi z mesečnim povprečjem te osnove, veljavne v letu 2010, ne preseže 25% z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj ocenjene rasti povprečne plače za obdobje januar–december 2011, v primerjavi z njenim povprečjem za obdobje januar–december 2010.
(3) Pokojnine in drugi prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so urejeni s posebnimi predpisi, usklajujejo pa se v višini in v rokih iz 150.a in 150.b člena ZPIZ-1, se usklajujejo skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena.
(4) Če bo rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2010 do decembra 2011 višja kot 2%, se prejemki in osnove iz prvega odstavka tega člena ter pokojnine in drugi prejemki iz prejšnjega odstavka, uskladijo z mesecem januarjem 2012 za razliko nad 2% rasti cen življenjskih potrebščin.
(5) Višji znesek letnega dodatka iz 136.b člena ZPIZ-1 se v letu 2011 izplača v višini 367,95 eurov, nižji pa v višini 223,55 eurov.
3. PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV IN FUNKCIONARJEV
5. člen
(uskladitev plač in regres za letni dopust)
(1) Ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na njegovi podlagi sprejetih predpisov oziroma kolektivnih pogodb, in ne glede na razliko med dejansko in napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2009 do decembra 2010, se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice s 1. 1. 2011 uskladi v višini 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011, predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (december 2010–december 2011).
(2) Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov se za leto 2012 določi skladno s 5. členom ZSPJS.
(3) Če bo rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2010 do decembra 2011 višja kot 2%, se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice uskladi z mesecem januarjem 2012 za razliko nad 2% rasti cen življenjskih potrebščin.
(4) Javnim uslužbencem in funkcionarjem se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, v letih 2011 in 2012 izplača regres za letni dopust v višini 692,00 eurov.
6. člen
(redna delovna uspešnost)
Ne glede na določbe ZSPJS javnim uslužbencem in funkcionarjem v letih 2011 in 2012 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.
7. člen
(povečan obseg dela)
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08; v nadaljnjem besedilu: Uredba o delovni uspešnosti) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko v letih 2011 in 2012, višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20% njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30% njegove osnovne plače.
(2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10 in 88/10), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letih 2011 in 2012 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti.
(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko, v letih 2011 in 2012, uporabniki proračuna porabijo največ 60% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.
8. člen
(napredovanje v višji plačni razred in višji naziv)
(1) Ne glede na 16. in 17. člen ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov, javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2011, v letu 2011 ne napredujejo v višji plačni razred. V letu 2012 se napredovanja v višji plačni razred, v naziv in v višji naziv uredijo ob ureditvi višine uskladitve vrednosti plačnih razredov za leto 2012, skladno s 5. členom ZSPJS.
(2) Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2011 napredujejo v naziv ali višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 1. 2012.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek javni uslužbenci in funkcionarji, v letu 2011 pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
(4) Glede na nenapredovanje v višji plačni razred v letu 2011, se leto 2011 ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.
9. člen
(plače funkcionarjev)
(1) Ne glede na določbe ZSPJS in drugih predpisov se funkcionarjem izvede odprava zadnje tretjine oziroma četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah s 1. oktobrom v drugem letu, ki sledi letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5%.
(2) Ne glede na določbe drugih členov ZSPJS se sodnikom ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju ustavnega sodišča, sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem tudi v obdobju od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2011 plače obračunavajo in izplačujejo v skladu s 17. do 24. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 91/09 – ZSPJS-L).
(3) Za omejitev učinkov finančne krize se začasno, od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, določi znižanje plač funkcionarjev za znesek v višini 4% osnovne plače posameznega funkcionarja.
(4) Ne glede na določbe predpisov, ki določajo višino nadomestila funkcionarju po prenehanju funkcije, se plača funkcionarja, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, upošteva kot osnova za določitev višine nadomestila plače funkcionarju po prenehanju funkcije.
(5) Na način iz tretjega odstavka tega člena se določijo tudi plače osebam, ki status funkcionarja pridobijo po uveljavitvi tega zakona.
4. SOFINANCIRANJE INVESTICIJ OBČIN
10. člen
(sofinanciranje investicij občin)
Ne glede na drugi odstavek 21. člena in 39. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1) se del sredstev za sofinanciranje investicij občin iz prvega odstavka 21. člena ZFO-1 zagotavlja v letih 2011 in 2012 v višini 4% skupne primerne porabe občin.
5. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/10-48/118
Ljubljana, dne 16. novembra 2010
EPA 1314-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti