Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju, stran 13886.

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju
1. člen
V Pravilniku o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07) se v 3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Gasilske enote, ki opravljajo požarno varovanje, so dolžne obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) najkasneje v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti požarnega varovanja.«.
2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja izda uprava.«.
3. člen
V 13. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Poročilo o intervenciji iz prvega odstavka tega člena in letno poročilo iz prejšnjega odstavka izdelujejo tudi gasilske enote, ki izvajajo požarno varovanje.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Usposobljenost za varstvo pred požarom za varnostnike in operaterje VNC kot je bila predpisana pred uveljavitvijo Pravilnika o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07), se varnostnikom in operaterjem VNC prizna do 1. januarja 2013.
5. člen
(1) Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja, ki jih je uprava izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka, navedenega v pooblastilu.
(2) Pooblastila za izvajanje požarnega varovanja, ki jih je uprava izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika na podlagi drugega odstavka 16. člena Pravilnika o požarnem varovanju z datumom do 1. januarja 2011, ostanejo v veljavi najkasneje do 1. januarja 2013.
(3) Izvajalcem požarnega varovanja, ki želijo pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja iz prvega in prejšnjega odstavka podaljšati ali spremeniti, se izda pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja za nedoločen čas, če njihovi varnostniki in operaterji VNC izpolnjujejo pogoje glede preizkusov znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom. Če teh pogojev ne izpolnjujejo, se jim izda pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja za določen čas, vendar najdalj do 1. januarja 2013.
6. člen
Gasilske enote, ki opravljajo požarno varovanje, posredujejo upravi letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja prvič za leto 2011.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-175/2010-5
Ljubljana, dne 11. novembra 2010
EVA 2010-1911-0022
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost