Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4854. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona – MENART d.o.o., stran 13786.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona – MENART d.o.o.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona – spremembe in dopolnitve ZN Industrijska cona Slovenske Konjice – območje Konus (Uradni list RS, št. 39/93) v 8. členu določa pogoje za urejanje funkcionalnih zemljišč in velikost zazidalne površine stavbnega zemljišča.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta so v težnji povečati zazidalno površino stavbnega zemljišča, ki jo pogojuje tehnologija proizvodnje in s tem posledično velikosti in višine objektov.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju -– ZP Načrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZP Načrt) in 61a. člen (ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta:
Območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta se nanaša na območje parc. št. 477/1, 477/15, 477/10, k.o. Slovenske Konjice, ki je v lasti pobudnika sprememb in dopolnitev akta.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje, je izdelal KONING d.o.o., Mestni trg, 3210 Slov. Konjice.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+-----------------------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave   |Nov. 2010  |
|spremembe prostorskega akta |       |
+-----------------------------+-------------+
|Objava sklepa v uradnem   |Nov. 2010  |
|glasilu in na svetovnem   |       |
|spletu, MOP         |       |
+-----------------------------+-------------+
|Priprava osnutka spremembe  |7 dni    |
|prostorskega akta      |       |
+-----------------------------+-------------+
|Pridobivanje smernic     |30 dni    |
+-----------------------------+-------------+
|Javno naznanilo o javni   |       |
|razgrnitvi in javni     |       |
|obravnavi osnutka      |       |
+-----------------------------+-------------+
|Dec. 2010/januar 2011    |       |
+-----------------------------+-------------+
|Javna razgrnitev in javna  |30 dni    |
|obravnava          |       |
+-----------------------------+-------------+
|Priprava stališča do pripomb |7 dni    |
|in predlogov         |       |
+-----------------------------+-------------+
|Pridobivanje mnenj      |30 dni    |
+-----------------------------+-------------+
|Priprava usklajenega     |7 dni    |
|predloga           |       |
+-----------------------------+-------------+
|Sprejemanje odloka na    |februar   |
|občinskem svetu       |2010     |
+-----------------------------+-------------+
|Objava v Uradnem listu    |Februar/marec|
|               |2010     |
+-----------------------------+-------------+
5. Nosilci urejanja prostora
V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
ELEKTRO Maribor d.d.
JKP Slovenske Konjice d.o.o.
TELEKOM Slovenije d.d.
PETROL plin d.o.o.
Občina Slovenske Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Pripravo prostorskega akta financira MENART d.o.o..
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0032/2010
Slovenske Konjice, dne 4. novembra 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.