Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2010 z dne 15. 11. 2010

Kazalo

4852. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13786.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 27. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Nepremičnine
+--------+--------+-------+--------+--------+
|Parcela |Št. ZKV | Vrsta |Površina| k.o. |
|    |    | rabe | (m2) |    |
+--------+--------+-------+--------+--------+
| 5119/4 | 3240 | POT |  97  | Semič |
+--------+--------+-------+--------+--------+
zavedene v zemljiški knjigi kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se nepremičnine
+--------+--------+-------+--------+--------+
|Parcela |Št. ZKV | Vrsta |Površina| k.o. |
|    |    | rabe | (m2) |    |
+--------+--------+-------+--------+--------+
| 5119/4 | 3240 | POT |  97  | Semič |
+--------+--------+-------+--------+--------+
odpišejo od prvotnega vložka in se vpišejo v nov vložek iste k.o. in se pri njem vknjiži lastninska pravica za:
Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič,matična številka: 5880262.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-19/2010-3
Semič, dne 10. septembra 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.